Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
ELEKTROMASZYNOWY (środków transportu)
Zakład produkcyjny - wyrób łodzi
Laminarz - monter
Przykład - nr 4

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Średni

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Polerowanie powierzchni, klejenie elementów łodzi. Pozostały czas: ręczne prace przygotowawcze, organizacyjne i porządkowe.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Aceton, Butan – 2 – on, Toluen, Etylobenzen, Ksylen – mieszanina izomerów, Styren

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2010

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

Aceton

600

1800

9,20

77,11/73,33

0,15

Butan – 2 – on

450

900

0,51

<5,56/<5,56

Toluen

100

200

1,31

<5,56/6,22

Etylobenzen

200

400

-

<5,56/<5,56

Ksylen – mieszanina izomerów

100

-

-

-

Styren

50

200

5,85

<5,56/6,67

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne - Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja na stanowisku pracy, odzież robocza i środki ochrony indywidualnej

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.