Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
KONSERWACJA ZABYTKÓW
Pracownia konserwacji malarstwa IV
Konserwator-renowator malarstwa
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Pracownia zatrudniająca 6 konserwatorów-renowatorów malarstwa. 

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Retusz farbami rozpuszczonymi w rozpuszczalniku Solvente Forte w miejscu ekspozycji obrazu (4,5 h), prace biurowe (1,5 h). Praca 6 godzin dziennie.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Benzyna do lakierów, toluen, octan pentylu, trimetylobenzen

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2012

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Benzyna do lakierów

300

900

-

 

-

Toluen

100

200

-

 

Octan pentylu

250

500

-

 

Trimetylobenzen

100

170

-

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY: -
DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.