Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
TRANSPORT
Komunikacja miejska, duży
Kierowca wózka widłowego
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej, grupę dużych przedsiębiorstw transportowych

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pracownik zatrudniony w stacji obsługi autobusów przewoził po wytyczonych drogach magazynowane w dwóch halach (pow. 200 m2 każda) materiały. Jednocześnie w każdej z hal pracowały 3-4 wózki widłowe z silnikami Diesla oraz 2-3 z napędem elektrycznym.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na spaliny silników Diesla, w których zidentyfikowano WWA, Formaldehyd, Acetaldehyd, Akrylaldehyd, Benzen, Toluen, Etylobenzen, Ksyleny (mieszanina), Tlenki azotu, Tlenki węgla.

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2001

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Formaldehyd

0,5

1,0

nw

nw

1,56

Acetaldehyd

5

45

nw

nw

Akrylaldehyd

0,2

0,5

nw

nw

Toluen

100

350

ślad

nw

Etylobenzen

100

350

nw

nw

Ksyleny (mieszanina)

100

350

nw

nw

Tlenki azotu

5

10

5,130

-

Tlenek węgla

30

180

16,00

-

WWA*

0,002

-

0,117

-

Nie dotyczy

Benzen

10

40

0,001

nw

Nie dotyczy

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne. Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W halach o pow. 200 m2 była wentylacja mechaniczna. Dodatkowo hale były wietrzone przez otwieranie wrót do magazynów. Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych.

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

*Wskaźnik narażenia obliczony w µg /m3 dla: Dibenzo[a,h]antracenu, Benzo[a]pirenu, Benzo[a]antracenu, Benzo[b]fluorantenu, Benzo[k]fluorantenu, Indeno[1,2,3-c]pirenu, Antracenu, Benzo[g,h,i]perylenu, Chryzenu.


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.