Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
MEBLOWY
Zakład produkcyjny III, duży
Magazynier w magazynie lakierów
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę dużych przedsiębiorstw meblarskich. Jest przedsiębiorstwem, w którym wytwarzane są z płyt wiórowych okleinowanych okleiną naturalną, z drewna litego twardego i miękkiego meble i materiały podłogowe

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Dostarczenie lakierów, rozpuszczalników, acetonu na każde stanowisko na wydziale lakierni.

Obsługa destylarki rozcieńczalników i acetonów.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na pary lakierów, rozpuszczalników

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2003

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

aceton

600

1800

28,47

nw

0,43

butan-2-on

450

900

2,38

nw

octan etylu

200

600

30,88

nw

4-metylopentan-2-on

83

200

1,32

nw

toluen

100

300

12,78

nw

octan butylu

200

950

11,25

nw

p-, m-ksylen

100

350

0,75

nw

octan metoksypropylu

100

200

0,73

nw

o-ksylen

100

350

0,03

nw

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W magazynie była wentylacja grawitacyjna
Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.