Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
ODLEWNICTWO METALI
Zakład I - produkcja silników, duży
Rdzeniarz ręczny
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Duże przedsiębiorstwo produkujące m.in. silniki wysokoprężne i agregaty prądotwórcze

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ -
IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na rozpuszczalniki organiczne; heksan, benzen, heptan, toluen, octan butylu, oktan, etylobenzen, p-, m-, o-ksylen, kumen, propylobenzen, 3-etylotoluen, 4-etylotoluen; 1,3,5-trimetylobenzen, dekan, p-cymen, undekan, formaldehyd, acetaldehyd, aceton, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2002

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Heksan

100

400

0,0106

 

 

 

 

 

 

 

 

0,005

Benzen

    1,6

-

0,0296

 

Heptan

1200

2000

0,002

 

Toluen

100

350

0,1129

 

Octan butylu

200

950

0,0002

 

Oktan

1000

1800

0,0022

 

Etylobenzen

100

350

0,0069

 

m-,p-ksyleny

100

350

0,0217

 

o-Ksylen

100

350

0,0049

 

Kumen

100

250

0,0047

 

Propylobenzen

-

-

0,0034

 

3-Etylotoluen

-

-

0,006

 

4-Etylotoluen

-

-

0,0021

 

1,3,5-trimetylobenzen

100

170

0,0016

 

2-Etylotoluen

100

-

0,001

 

1,2,4-Trimetylobenzen

100

170

0,0107

 

Dekan

-

-

0,0204

 

p-Cymen

-

-

0,0049

 

Undekan

-

-

0,015

 

Formaldehyd

0,5

1,0

0,0299

 

Acetaldehyd

5

45

0,0174

 

Aceton

600

1800

0,0507

 

WWA (mg/m3)*

0,002

 

0,0158

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko średnie – ze względu na inhalacyjne narażenie na śladowe ilości benzenu i WWA (czynników rakotwórczych)

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja ogólna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.