Stanowiska pracy
BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE A BHP KIEROWCY ZAWODOWEGO

 

Kultura bezpieczeństwa w firmach transportu drogowego

 

Czynniki obciążające kierowcę związane z uczestnictwem w ruchu drogowym są tylko jedną z grup czynników wpływających na sprawność kierowców. Inną grupę stanowią czynniki organizacyjne związane z kulturą organizacyjną i kulturą bezpieczeństwa pa­nującą w firmie transportowej oraz z typem zagrożeń wynikających ze specyfiki przewo­zów. Do tej kategorii uwarunkowań specyfiki zagrożeń wynikających ze specyfiki firmy i kultury bezpieczeństwa w niej panującej można zaliczyć:

 

 • rodzaje przewozów (pasażerski, towa­rowy)
 • długość i specyfika tras (przewozy miejskie, podmiejskie, krajowe, międzyna­rodowe)
 • stan techniczny pojazdów (w tym: ergo­nomia pojazdu)
 • relacje pomiędzy kierowcami, pracowni­kami nadzoru i pracownikami serwisu
 • organizację pracy - czas pracy, zmianowość, przerwy w pracy, rozkłady i harmono­gramy przejazdów, presja czasu.

 

Na kulturę bezpieczeństwa w zakładzie pracy składają się postawy pracowników wo­bec spraw bezpieczeństwa, ogólnie przyjęte normy postępowania w tym zakresie, a także wartości przypisywane bezpieczeństwu, czyli zdrowiu i życiu. W angielskim instytucie Health and Safety Laboratory, kulturę bezpieczeń­stwa definiuje się jako wynik indywidualnych i grupowych wartości, postaw, postrzegania kompetencji i wzorów zachowań oraz stylu i ja­kości zarządzania bezpieczeństwem. W takim rozumieniu wysoką kulturę bezpieczeństwa charakteryzuje komunikacja oparta na wza­jemnym zaufaniu, postrzeganie wagi i znacze­nia bezpieczeństwa oraz zaufanie w skutecz­ność środków prewencyjnych. Pojęcie kultury bezpieczeństwa określane jest również jako zbiór społecznych, organizacyjnych i psycholo­gicznych czynników uruchamiających działania chroniące zdrowie i życie, zarówno w pracy jak i poza nią. Tak ujmowana kultura bezpieczeń­stwa może być rozpatrywana w odniesieniu do całości społeczeństwa, a także do określonej grupy ludzi czy organizacji lub do pojedynczych osób. Dlatego możemy wyróżnić kulturę bez­pieczeństwa: społeczeństwa, przedsiębiorstwa i jednostki [7].

 

 

Kultura bezpieczeństwa społeczeństwa

 

Kultura bezpieczeństwa społeczeństwa określa akceptowane normy postępowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sposób oceniania innych osób zachowują­cych się niebezpiecznie, wyrażany przez dane społeczeństwo stosunek do ryzyka, wartość przypisywana życiu i zdrowiu, akceptowane normy postępowania w sytuacji zagrożenia oraz sposób oceniania osób zachowujących się niebezpiecznie.

 

Doświadczonych i odpowiedzialnych kierow­ców oraz pracodawców w firmach trans­portu drogowego powinno łączyć poczucie współodpowiedzialności, również za bezpie­czeństwo innych kierowców i uczestników ruchu drogowego. Gdy uświadamiamy sobie, że przyjacielska rozmowa z przełożonym może wpłynąć na to, że kierowca uniknie wypadku, a podziękowanie innemu kierowcy zmniejszy chwilowe zdenerwowanie, dzięki czemu nie zostanie potrącone dziecko, wtedy możemy mieć pewność, że kształ­tujemy pozytywnie kulturę bezpieczeństwa na drogach.

 

Kultura bezpieczeństwa organizacji (przedsiębiorstwa)

 

Kultura bezpieczeństwa organizacji jest to charakterystyczny dla większości pracowników stan świadomości, postrzegania zagrożeń, funkcjonujące formalne i nieformalne normy postępowania w sytuacji zagrożenia, a także dokonania organizacyjne i techniczne, które mają wpływ na uwzględnienie bezpieczeństwa pracy w zarządzaniu organizacją, planowaniu zadań, nadzorowaniu pracowników i ocenia­niu oraz omawianiu i wyjaśnianiu okoliczności i przyczyn zdarzeń, wypadków i katastrof.

 

 

Doświadczonych i odpowiedzialnych kie­rowców oraz pracodawców firm transportu drogowego łączy poczucie współodpowie­dzialności za wszystkich pracowników firmy - nie tylko za zyski i sytuację finansową, ale przede wszystkim za bezpieczeństwo i życie. Gdy koleżanka z działu kadr lub księgowa uśmiechnie się i życzy szczęśliwej podróży kierowcom, na których czeka kilkusetkilometrowa trasa, świadczy to dobrze o klimacie panującym w firmie.

 

Kultura bezpieczeństwa jednostki

 

Kultura bezpieczeństwa jednostki określa indywidualne poglądy i wartości w odniesieniu do własnego życia i zdrowia. Przedstawia indy­widualne postawy wobec istniejącego ryzyka, zauważany stopień oceny zachowań ryzykow­nych - przyjmowane wzorce zachowania w sy­tuacji zagrożenia, ryzyka, a także odzwierciedla uznawany poziom norm i przepisów.

 

Najbardziej zgubna dla doświadczonych kierowców jest rutyna i przyzwyczajenie do sytuacji, które powtarzają się na tych samych trasach setki razy. Dobrze jest co pewien czas zweryfikować swoje przyzwyczajenia, wiedzę i przekonania na szkoleniach kierow­ców organizowanych przez specjalistów: psychologów, policjantów, lekarzy, innych kierowców. Ich doświadczenia mogą nas uwrażliwić na weryfikację własnego postę­powania za kółkiem, a dzielenie się doświad­czeniami może innych uchronić przed takimi zagrożeniami, które my już „przerobiliśmy na własnej skórze lub karoserii".

 

 

Podsumowanie

 

Uwzględniając specyfikę czynników wpły­wających na sprawność i kulturę bezpieczeń­stwa kierowców, można organizować różne formy oddziaływań zarówno dla samych kie­rowców, jak i dla wszystkich pracowników firm transportu drogowego. Programy kształtowa­nia kultury bezpieczeństwa mogą obejmować dwa rodzaje oddziaływań:

 

 • uniwersalne - dokonywane bez względu na ocenę stanu początkowego poziomu kultury bezpieczeństwa, obejmujące takie elementy, jak: szkolenia pracowników oraz warsztaty dotyczące usprawnienia komunikacji.
 • celowe - uzależnione od początkowej oceny kultury bezpieczeństwa i psychospo­łecznych warunków pracy oraz diagnozy aktualnych problemów.

 

Uwzględniając i modyfikując wiedzę, postawy, wartości, umiejętności i zachowa­nia każdego pracownika, oddziałujemy na poziomie indywidualnym. Kształtując kulturę bezpieczeństwa na poziomie przedsiębiorstwa można oddziaływać na obszary, jak:

 

 • zaangażowanie kierownictwa
 • partycypacja pracowników
 • otwarta i szczera komunikacja
 • stosunki między pracownikami i poczucie przynależności
 • edukacja w zakresie bhp
 • motywowanie do zachowań bezpiecz­nych
 • zaangażowanie większych środków finansowych, materiałowych i ludzkich w celu zmniejszenia fluktuacji kadry i zwiększenia poziomu identyfikacji z firmą
 • uświadomienie roli wsparcia społecznego w radzeniu sobie z obciążeniem psychicznym w pracy oraz
 • stworzenie mechanizmów organizacyj­nych sprzyjających przekazywaniu wsparcia społecznego, zarówno od współpracowników, jak i przełożonych.

 

Należy pamiętać, że obydwie formy od­działywań zarówno indywidualne, jak i orga­nizacyjne są współzależne.

Jedną z ważniejszych zasad psychologii społecznej jest twierdzenie: „Lubimy tych, którzy nas lubią". Najprostszym sposobem realizacji tego prawa w sytuacji ruchu drogo­wego jest polubienie innych kierowców oraz użytkowników dróg i postępowanie na drodze zgodnie z tym nastawieniem.

 

 

_________________________

 

PIŚMIENNICTWO

 

[1]   Wypadki drogowe w Polsce w 2009 roku. Komenda Główna Policji. Biuro Ruchu Drogowego. Wydział Profilaktyki i Analiz. Warszawa 2009. http://dlakierowcow.policja.pl/portal/dk/807/47493/Wypadki_drogowe_raporty_roczne.html

[2]    Wypadki przy pracy w 2008 r. Główny Urząd Statystyczny. Departament Pracy i Warunków Życia. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pw_wypadki_przy_pracy_2008r.pdf

[3]  Anaiizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Sprawozdanie GIP z działalności PIP w 2008 r. http:// www.pip.gov.pl.html/pl/sprawozd/08/spraw_08.htm

[4]    Podstawy pracy w paśmie CB. http://www.starachowice.swietokrzyska.policja.gov.pl/?dzial=2414&artykul=11293

[5]   I. Butler Gorący temat: Agresja w ruchu drogowym. BRD 2 (7-12) 2001

[6]    Niepublikowany raport: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie metod oceny oraz kształtowania kultury bezpieczeństwa na poziomie indywidualnym i organiza­cyjnym w transporcie drogowym. Program wieloletni pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" etap I, okres realizacji 2008-2010

[7]    R. Studenski Ryzyko i ryzykowanie. Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2004

 

 

Publikacja opracowana na podstawie wyników uzy­skanych w ramach I etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" dofinansowywanego wiatach 2008-2010 w zakre­sie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Główny koordynator: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badzwczy