Stanowiska pracy
ŁĄCZNOŚĆ MOBILNA A ZAGROŻENIA POLAMI E-M

 

Artykuły - łączność mobilna, zagrożenia elektromagnetyczne

 

Profilaktyka zagrożeń elektromagnetycznych związanych z użytkowaniem radiotelefonów
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2013 str. 20-23

dr inż. Patryk Zradziński Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy mgr inż. Wiesław Leszko Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Jolanta Karpowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Krzysztof Gryz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Artykuł prezentuje dotyczące użytkowników radiotelefonów zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, wynikające z oddziaływania pola elektromagnetycznego na ludzi i środowisko pracy oraz działania profilaktyczne służące ich ograniczaniu. Urządzenia te są powszechnie używane do realizacji obowiązków zawodowych m.in. przez pracowników pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji.Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez systemy radiokomunikacyjne pracujące w Paśmie E (60-90 GHz)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2013 str. 19-23

dr hab. inż. Paweł Bieńkowski Politechnika Wrocławska,Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki,Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego(LWiMP) mgr inż. Paweł Cała Politechnika Wrocławska,Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki,Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego(LWiMP) mgr inż. Bartłomiej Zubrzak Politechnika Wrocławska,Katedra Telekomunikacji i Teleinformatyki,Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego(LWiMP)

W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z potrzebami i możliwościami pomiarowymi pól elektromagnetycznych pochodzących od urządzeń radiokomunikacyjnych pracujących w paśmie częstotliwości wysokich mikrofal (60-90 GHz). Rozwój technologiczny i bezustanne poszukiwanie bezprzewodowego medium transmisyjnego o dużej przepływności sprawił, że w konstrukcji linii radiowych zaczęto wykorzystywać częstotliwości z zakresów 71-76 GHz i 81-86 GHz (Pasmo E), które zapewniają pojemności znacznie większe niż tradycyjne rozwiązania. Na rodzimym rynku już pojawiają się dostawcy tego typu sprzętu, co wiąże się m.in. z potrzebą szacowania ekspozycji do celów bhp i ochrony środowiska. Jednocześnie brakuje przyrządów, których zakres pomiarowy pokrywałby zakres Pasma E.
W pracy dokonano przeglądu istniejących systemów radiokomunikacyjnych, anten wykorzystywanych przy budowie radiolinii oraz sposobów analizy rozkładu pola elektromagnetycznego w ich otoczeniu. Przedstawiono także wyniki badań własnych związanych z generacją wzorcowych pól elektromagnetycznych z Pasma E oraz analizą parametrów metrologicznych komercyjnych czujników pola pod kątem możliwości ich wykorzystania na częstotliwościach powyżej deklarowanego przez producentów pasma pracy.Profesjonalna łączność mobilna i związane z nią zagrożenia elektromagnetyczne
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2012 str. 15-17

Mgr Inż. Wiesław Leszko Dr Inż. Patryk Zradziński Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Pracownicy, którzy wymagają stałej łączności z dowódcą lub dyspozytorem korzystają z różnorodnych urządzeń profesjonalnej łączności bezprzewodowej, istotnie różniących się od publicznych systemów telefonii komórkowej. Omówione w artykule cechy takich systemów oraz doniesienia naukowe wykazujące możliwe zagrożenia zdrowia wynikające z narażenia na pola elektromagnetyczne urządzeń bezprzewodowych przemawiają za poszukiwaniem rozwiązań profilaktycznych, celem zmniejszania narażenia pracowników zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.Ekspozymetry radiofalowego promieniowania elektromagnetycznego - przegląd parametrów użytkowych i technicznych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2012 str. 12-15

Dr Inż. Krzysztof Gryz Dr Inż. Jolanta Karpowicz Mgr Inż. Wiesław Leszko Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono problematykę badań radiofalowego promieniowania elektromagnetycznego z wykorzystaniem ekspozymetrów osobistych. Zaprezentowano parametry użytkowe i techniczne selektywnych i szerokopasmowych ekspozymetrów, stosowanych najczęściej przy badaniach i ocenach narażenia ludzi na promieniowanie radiofalowe. Przedstawiono wyniki badań wybranych parametrów metrologicznych ekspozymetrów, takich jak czułość w predefiniowanych pasmach pomiarowych promieniowania i izotropowość, które mogą istotnie wpływać na wyniki badań narażenia ludzi na promieniowane elektromagnetyczne.Ocena zagrożeń elektromagnetycznych na stanowiskach dyspozytorów punktów alarmowania jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2009 str. 13-16

Mgr Inż. Wiesław Leszko Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule zaprezentowano charakterystykę warunków ekspozycji na pola elektromagnetyczne dyspozytorów punktów alarmowania jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Warszawie. Pracownicy eksponowani są na pola elektromagnetyczne z pasma częstotliwości od 88 MHz do 2,5 GHz, pochodzące od źródeł pól znajdujących się na zewnątrz pomieszczeń jednostek PSP (nadajników radiowych UKF, nadajników telewizyjnych, stacji bazowych telefonii komórkowej GSM i UMTS, bezprzewodowego Internetu) oraz urządzeń radiowych eksploatowanych przez PSP (radiotelefonów stacjonarnych).Ograniczanie ryzyka zawodowego przy źródłach pól elektromagnetycznych (2) - wybrane źródła pól i charakterystyka odzieży ochronnej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2009 str. 2-5

Dr Inż. Krzysztof Gryz, Dr Inż. Jolanta Karpowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono urządzenia i instalacje, przy których w przypadku niewłaściwej organizacji pracy pracownicy zagrożeni są nadmierną ekspozycją na pola oraz typowe czynności wykonywane przez pracowników przy tych urządzeniach. Scharakteryzowano możliwość zastosowania środków ochrony indywidualnej oraz wymagania, jakim powinny one odpowiadać, aby chronić przed oddziaływaniem pól, umożliwiając równocześnie efektywne i bezpieczne wykonywanie pracy.Ograniczanie ryzyka zawodowego przy źródłach pól elektromagnetycznych (1) - środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2009 str. 6-9

Dr Inż. Jolanta Karpowicz, Dr Inż. Krzysztof Gryz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Ekranowanie elektromagnetyczne, zmniejszające poziom ekspozycji pracowników przebywających w pobliżu źródeł pól elektromagnetycznych, może skutecznie ograniczać ryzyko zawodowe wynikające z nadmiernego narażenia na pola elektromagnetyczne. W artykule scharakteryzowano możliwość zastosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej chroniących przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, umożliwiających równocześnie efektywne i bezpieczne wykonywanie czynności zawodowych przy obsłudze poszczególnych urządzeń.Użytkowanie telefonów komórkowych i bezprzewodowych a ryzyko występowania guzów mózgu zdiagnozowanych w latach 1997-2003 - analiza wyników badań kliniczno-kontrolnych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2007 str. 22-26

Kjell Hansson Mild, Lennart Hardell, Michael Carlberg Ume University Dept. Of Radiation Physics, S-901 87 Ume, Sweden Department Of Natural Sciences, Örebro University, Se-701 82 Örebro, Sweden Department Of Oncology, University Hospital, Se-701 85 Örebro, Sweden

"W ostatnich latach na całym świecie wzrasta liczba użytkowników telefonów przenośnych i bezprzewodowych. Mózg jest organem eksponowanym na pola elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych, emitowane podczas rozmów telefonicznych. Od drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych w Szwecji były wykonywane badania dla ustalenia związku tej ekspozycji z guzami mózgu. Ekspozycja była oceniana na podstawie pytań ankietowych. Analiza łączna dwóch badań kliniczno-kontrolnych przypadków zachorowań na guzy mózgu została oparta na odpowiedziach od 1 254 (88%) pacjentów z łagodnym guzem mózgu, 905 (90%) ze złośliwym guzem mózgu oraz 2 162 (89%) osób z grupy kontrolnej. W podsumowaniu autorzy stwierdzili, że na podstawie przeglądu najnowszych badań dotyczących tego tematu można wnioskować, iż używanie telefonów przenośnych dłużej niż 10 lat powoduje zwiększone ryzyko występowania guzów mózgu."Telefonia bezprzewodowa w naszym życiu
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2005 str. 26-29

Dr Inż. Krzysztof Gryz, Dr Inż. Jolanta Karpowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono zagrożenia elektromagnetyczne związane z użytkowaniem telefonii bezprzewodowej. Omówiono oddziaływanie telefonii bezprzewodowej na ludzi i infrastrukturę techniczną. Scharakteryzowano czynniki wpływające na poziom zagrożeń związany z użytkowaniem telefonów oraz sposoby ich oceny, a także europejskie i krajowe uregulowania prawne w tym zakresie.Zagrożenia elektromagnetyczne w państwach europejskich. Stacje bazowe telefonii komórkowej.
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2003 str. 17-19

Mgr. Inż. Jolanta Karpowicz, Mgr. Inż. Krzysztof Gryz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Stacje bazowe telefonii komórkowej są źródłami promieniowania elektromagnetycznego, które wzbudzają szerokie zainteresowanie w odniesieniu do skutków ekspozycji ludzi i środowiska. W państwach europejskich brak jest obecnie jednolitych uregulowań prawnych dotyczących kryteriów oceny i metodyki prowadzenia pomiarów zagrożeń elektromagnetycznych. W artykule omówiono rozwiązania, jakie stosują poszczególne państwa.