Szczegółowo o Środkach Ochrony Indywidualnej
ZUŻYCIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

Sprawdzanie stanu technicznego uprzęży w indywidualnych systemach chroniących przed upadkiem z wysokości
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2013 str. 27-30

dr inż. Krzysztof Baszczyński Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Szelki bezpieczeństwa oraz pasy do nadawania pozycji podczas pracy i zapobiegania rozpoczęciu spadania są przykładami najczęściej stosowanych uprzęży w indywidualnych systemach chroniących przed upadkiem z wysokości. Uprzęże są narażone na działanie niebezpiecznych czynników mechanicznych, chemicznych, termicznych itp., które powodują utratę parametrów ochronnych, co może stanowić istotne zagrożenie dla ich użytkowników. Konieczne jest zatem prowadzenie monitorowania stanu technicznego uprzęży podczas całego okresu ich użytkowania. Kontrole te powinny być prowadzone bezpośrednio przez ich użytkowników oraz specjalnie do tego celu przygotowane osoby.
W artykule wskazano, co i w jaki sposób należy sprawdzać w uprzężach, aby ocenić, czy podczas użytkowania nie utraciły parametrów ochronnych. Przedstawiono również zdjęcia typowych uszkodzeń, które wymagają wycofania sprzętu z dalszego użytkowania oraz metody manualnego sprawdzania poprawności działania części ruchomych. Głównym celem artykułu jest uzupełnienie informacji zawartych w instrukcjach użytkowania dostarczanych wraz ze sprzętem przez jego producentów.Badania okresowe rękawic i obuwia elektroizolacyjnego
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2013 str. 10-14

mgr inż. Tomasz Strawiński Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Właściwości ochronne elektroizolacyjnych rękawic i obuwia uzyskane w procesie ich wytwarzania nie są trwałe. Zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania pracy przy urządzeniach elektrycznych w obecności napięcia wymaga okresowej kontroli tych właściwości. Kontrole te powinny obejmować wykonanie badań elektrycznych przez kompetentne laboratorium badawcze. Częstość tych kontroli powinna zostać określona na podstawie wymagań normatywnych, wymagań producenta oraz oceny ryzyka na stanowiskach pracy wymagających stosowania elektroizolacyjnych środków ochrony indywidualnej.Samodzielna kontrola stanu technicznego zatrzaśników w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2013 str. 16-19

Krzysztof Baszczyński

Indywidualne systemy chroniące przed upadkiem z wysokości odgrywają bardzo istotną rolę w zabezpieczaniu ludzi pracujących na stanowiskach, gdzie występuje zagrożenie spadaniem na niższy poziom, szczególnie w takich gałęziach przemysłu, jak budownictwo, energetyka, telekomunikacja, górnictwo. Składniki systemu są połączone ze sobą za pomocą odpowiednich elementów łączących, najczęściej zatrzaśników, powszechnie stosowanych w zakończeniach podzespołów łącząco-amortyzujących. Zatrzaśniki muszą zachowywać odpowiednie właściwości ochronne w czasie całego okresu użytkowania. Pociąga to za sobą konieczność prowadzenia kontroli ich stanu technicznego bezpośrednio przez ich użytkowników oraz specjalnie do tego celu przygotowane osoby w zakładzie pracy. Prowadzenie takiej kontroli wymaga od użytkownika odpowiedniej wiedzy. W artykule wskazano m.in., jakie cechy należy sprawdzać i w jaki sposób ocenić, czy podczas użytkowania sprzęt nie utracił parametrów ochronnych. W niniejszym artykule przedstawiono zdjęcia typowych uszkodzeń, które wymagają wycofania zatrzaśników z dalszego użytkowania.Ocena podzespołów łącząco-amortyzujących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości w warunkach dynamicznych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2012 str. 22-25

Dr Inż. Krzysztof Baszczyński Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Marcin Jachowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Według PIP i GUS upadek z wysokości jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków w środowisku pracy. Praktyka organizowania stanowisk pracy na wysokości oraz wykonywania tam różnych czynności wskazuje, że ciągle jedną z podstawowych metod zabezpieczania pracowników jest stosowanie indywidualnego sprzętu ochronnego, takiego jak np. system powstrzymujący spadanie, którego najważniejszym składnikiem jest podzespół łącząco-amortyzujący. Jego sposób działania w warunkach powstrzymywania spadania jest uzależniony od jego charakterystyki siła obciążająca – wydłużenie. Niniejszy artykuł dotyczy opracowanej w CIOP-PIB metody badań takich charakterystyk zarówno składników indywidualnych systemów ochronnych jak i surowców włókienniczych stosowanych do ich produkcji. Przedstawiono w nim również przykładowe wyniki przeprowadzonych badań linek bezpieczeństwa wykonanych z taśm włókienniczych.Koncepcja systemu monitorowania czasu użytkowania wybranych środków ochrony indywidualnej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2012 str. 23-25

Mgr Inż. Grzegorz Gralewicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Mgr Inż. Krzysztof Łężak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Dr Inż. Katarzyna Majchrzycka Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Środki ochrony indywidualnej należą do grupy urządzeń stanowiących bezpośrednią ochronę pracownika przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Jednak charakteryzują się określonym „czasem życia” związanym z utratą parametrów ochronnych, który m.in. zależy od stopnia ich ekspozycji na działanie czynników środowiska pracy oraz sposobu użytkowania. Ze względu na ważność i złożoność tej kwestii uzasadnione jest poszukiwanie rozwiązań umożliwiających monitorowanie czasu użytkowania środków ochrony indywidualnej, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych. Jedną z propozycji jest wykorzystanie technologii Radio Frequency Identification (RFID), opisane w niniejszym artykule.Odporność materiałów ochronnych na substancje chemiczne - metodyka badania
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2011 str. 32-34

Mgr Inż. Sylwia Krzemińska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wymagania stawiane materiałom barierowym stosowanym do wytwarzania odzieży, obuwia i rękawic ochronnych na przenikanie substancji chemicznych. Zwrócono uwagę na zachowanie właściwości ochronnych materiałów w warunkach kontaktu wielokrotnego, symulującego w większym stopniu warunki narażenia na chemikaliaResistance of protective materials to chemical substances - research methodology
"Bezpieczeństwo Pracy - Monthly (Occupational Safety)" 7-8/2011 str. 32-34

Mgr Inż. Sylwia Krzemińska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

This paper presents the requirements for barrier materials used in the production of clothing, gloves and boots protecting against permeation by chemical substances. It also discusses the problem of protective materials maintaining their properties under multiple contact conditions, which simulate exposure to chemicals more accurately.