Szczegółowo o Środkach Ochrony Indywidualnej
ZUŻYCIE ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ
 

Elektroniczny system do monitorowania parametrów ochronnych środków ochrony indywidualnej

 

Opracował: dr inż. G.Gralewicz

 

   Różnorodność warunków spotykanych w środowisku pracy powoduje, że w wielu przypadkach nie ma możliwości zabezpieczenia pracowników przed agresywnymi czynnikami przez odpowiednie działania organizacyjne bądź zastosowanie ochron zbiorowych. W takich sytuacjach jedyną metodą jest stosowanie środków ochrony indywidualnej. Podstawowym i najważniejszym problemem związanym ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej jest zapewnienie, aby posiadały one odpowiednie właściwości ochronne. Związane to jest z określonym „czasem życia” po upływie, którego następuje utrata parametrów ochronnych. Czas ten m.in. zależy od stopnia ich ekspozycji na działanie czynników środowiska użytkowania. W wielu przypadkach zmiany te są niemożliwe do wykrycia przez użytkownika, a sprzęt jest stosowany w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.
Badania laboratoryjne prowadzone w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym zarówno sprzętu wycofanego z użytkowania jak i nowego poddanego przyspieszonemu starzeniu wykazały, że do głównych czynników powodujących utratę właściwości ochronnych należą:
  • promieniowanie słoneczne,
  • niskie i wysokie temperatury oraz wilgoć,
  • oddziaływania mechaniczne takie jak tarcie, przecinanie, przebijanie itp.,
  • wnikanie pyłu w struktury materiałów włókienniczych,
  • oddziaływanie agresywnych substancji chemicznych.

   Wymienione powyżej czynniki, jeśli występują w dawkach wywołujących zmiany w strukturze materiału, uznawane są za krytyczne. Materiały włókiennicze oraz tworzywa sztuczne poddane wielokrotnemu procesowi nadmiernego nagrzania, oziębienia lub naświetlenia promieniowaniem nadfioletowym zmieniają swoją wytrzymałość, co w przypadku ich zastosowań w przemysłowych hełmach ochronnych i sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości staje się poważnym problemem. Aplikacja
elektronicznego systemu do monitorowania temperatury oraz dawki promieniowania nadfioletowego, umożliwia w sposób pośredni monitorowanie stopnia degradacji tworzyw sztucznych oraz materiałów włókienniczych, czyli monitorowanie zachowania parametrów ochronnych. Dzięki temu można osiągnąć poprawę bezpieczeństwa pracowników narażonych na agresywne czynniki środowiska pracy, ustalić właściwy (w zależności od szybkości zużycia środków ochrony indywidualnej) czas przeglądów technicznych i wymiany sprzętu na nowy oraz zapis „cyklu pracy i narażenia” środków ochrony indywidualnej na czynniki środowiskowe podczas ich eksploatacji.


PARAMETRY TECHNICZNE SYSTEMU
Monitorowane parametry:
• promieniowanie ultrafioletowe (225-380 nm)
• temperatura (-30)°C to (+60)°C

Parametry systemu:
• czas pracy 3 miesiące
• zaprogramowany algorytm decyzyjny
• dane historyczne

Zastosowania:
• spawanie
• pracy na świeżym powietrzu
• przemysł metalurgiczny