Sprawy ogólne BHP
DEPRESJA W PRACY

 

Korzyści osoby niepełnosprawnej z depresją w przypadku samozatrudnienia

 

Jeśli niepełnosprawna osoba z depresją chce być swoim pracodawcą,
wówczas może liczyć na:

 

    Pomoc finansową na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

    • wysokość pomocy wynosi nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w przypadku zobowiązania się do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy
    • od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania się do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące - jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel

➢  osoba niepełnosprawna powinna być zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy i niepozostająca w zatrudnieniu

    Rejestracji działalności gospodarczej należy dokonać po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie!


    Wsparcie samozatrudnienia poprzez dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej albo prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego

    • dla osoby niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą lub rolniczą,
    • dla osoby niepełnosprawnej niekorzystającej aktualnie z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
    • dla osoby niepełnosprawnej niekorzystającej z bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadzącej tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

 

  Więcej informacji www.niepelnosprawni.gov.pl strony powiatowych urzędów pracy