Sprawy ogólne BHP
ZARZĄDZANIE BHP WG NORMY PN-ISO 45001

 

Analiza ryzyka i szans jako podstawa planowania działań w zakresie bhp

 

Zgodnie z nową normą, podstawą planowania działań w Systemie Zarządzania BHP ma być analiza i ocena ryzyka oraz szans w zakresie jego ograniczania. W analizach i ocenach towarzyszących planowaniu działań powinno być uwzględnione zarówno to ryzyko, które jest związane z zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i zdrowia, jak i ryzyko związane z zagrożeniami w skutecznym wdrożeniu i funkcjonowaniu SZ BHP

W analizach ryzyka dotyczącego bezpieczeństwa i zdrowia uwzględniane być powinny zagrożenia, które: powstają w wyniku działań organizacji, pozostają pod jej kontrolą i mogą oddziaływać zarówno na osoby pracujące w organizacji, jak i na osoby z zewnątrz organizacji (podwykonawców, osoby odwiedzające organizację); mogą oddziaływać na pracowników wykonujących pracę poza stałą jednostką lokalną organizacji i na które organizacja nie ma bezpośredniego wpływu.

 

Szanse w zakresie ograniczania ryzyka związanego z tymi zagrożeniami są związane w szczególności z możliwościami:

  • eliminowania zagrożeń i ograniczania ryzyka zawodowego już na etapie projektowania
  • ograniczenia pracy monotonnej lub w wymuszonym tempie
  • stosowania nowych technologii
  • kształtowania wysokiej kultury bezpieczeństwa.

 

Analizując zagrożenia w skutecznym wdrożeniu i funkcjonowaniu Systemu Zarządzania BHP należy przede wszystkim zwrócić uwagę na kontekst organizacji, dostępne zasoby, program audytu, kompetencje osób pełniących kluczowe funkcje w SZ BHP zaangażowanie najwyższego kierownictwa, stopień uwzględnienia potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, a także wyniki uzyskiwane w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Do szans odnoszących się do doskonalenia Systemu Zarządzania BHP zaliczyć można na przykład zwiększenie widocznego wsparcia ze strony najwyższego kierownictwa, doskonalenie procesów badania incydentów, zwiększenie współudziału pracowników w działaniach na rzecz bhp, benchmarking, a także współpracę z innymi podmiotami w ramach forów koncentrujących się na problemach bhp.