Sprawy ogólne BHP
ZARZĄDZANIE BHP WG NORMY PN-ISO 45001

 

Rozwój przywództwa i zaangażowania najwyższego kierownictwa

 

Przywództwo i zaangażowanie najwyższego kierownictwa ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego funkcjonowania każdego systemu zarządzania.

W nowej normie akcentuje się to w szczególny sposób przez wskazanie, że przywództwo najwyższego kierownictwa odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu kultury organizacyjnej wspierającej funkcjonowanie SZ BHP i osiąganie zamierzonych wyników. Kulturę taką charakteryzuje aktywny współudział pracowników, współpraca i komunikacja oparta na wzajemnym zaufaniu, a także przekonanie o skuteczności stosowanych środków ochrony i zaangażowanie pracowników w poszukiwanie szans, mogących wpłynąć na poprawę wyników osiąganych w Systemie Zarządzania BHP [12].


W Systemie Zarządzania BHP spełniającym wymagania nowej normy międzynarodowej najwyższe kierownictwo organizacji powinno w szczególności:

-    zapewnić, iż:

  • ustalona została polityka bezpieczeństwa i higieny pracy oraz cele skierowane na jej realizację
  • wytyczne dotyczące zarzadzania bhp są zintegrowane z procesami biznesowymi
  • dostępne są zasoby niezbędnie do skutecznego wdrożenia i funkcjonowania SZ BHP

-     wspierać i promować współudział pracowników w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

 

Do zadań najwyższego kierownictwa w tym zakresie należy przede wszystkim:

  • kierowanie pracownikami i wspieranie ich we współuczestnictwie w działaniach skierowanych na zwiększenie skuteczności zarządzania bhp
  • wspieranie kierowników wszystkich szczebli w rozwijaniu i wykazywaniu postaw przywódczych, odpowiednio do ich roli w organizacji i odpowiedzialności
  • zapewnienie, że pracownicy bez obawy mogą zgłaszać informacje o incydentach, zagrożeniach, ryzyku i szansach.
  • zapewnienie, że zostały odpowiednio zaprojektowane i wdrożone procesy konsultacji i współudziału pracowników.

 

Porównując te wymagania z wymaganiami zawartymi w opracowanych wcześniej polskich normach [2] oraz wytycznych MOP [1] dla Systemu Zarządzania BHP można stwierdzić, że nowa norma silniej akcentuje potrzebę rzeczywistego przewodzenia działaniom na rzecz bhp i osobiste zaangażowanie najwyższego kierownictwa w zarządzanie tym obszarem.