Sprawy ogólne BHP
WARUNKI PRACY W POLSCE I W UE

 

BIBLIOGRAFIA

 

[1]    GUS 2017 Warunki pracy w 2016 r. http://stat.gov.pl/publikacje/ Warszawa 2017

[2]    MOP 2018 Working conditions http://www.ilo.org/ global/topics/workingconditions/langen/index.htm Międzynarodowa Organizacja Pracy, Genewa 2018

[3]    Kodeks pracy Dz.U.2018.0.917 t.j. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf, Warszawa 2018

[4]    Koradecka D. 2000 Zasady kształtowania warunków pracy według uregulowań konwencji MOP i dyrektyw WE „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka" 2000,352,11:1-5

[5]    Eurofound 2018 https://www.eurofound.europa.eu/pl, Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy, Dublin 2018

[6]    EWCS 2015 https://www.eurofound.europa.eu/pl/surveys/european-working-conditions-surveys/sixth- -european-working-conditions-survey-2015 Europejskie badanie warunków pracy, Dublin 2015

[7]    EWCS 2010 https://www.eurofound.europa.eu/pl/surveys/european-working-conditions-surveys/fifth- -european-working-conditions-survey-2010 Europejskie badanie warunków pracy, Dublin 2010

[8]    ECS 2013 https://www.eurofound.europa.eu/pl/surveys/european-company-surveys/european-com- pany-survey-2013 Europejskie badania przedsiębiorstw, Dublin 2013