Sprawy ogólne BHP
KONFLIKTY W PRACY

 

Konflikty - Podsumowanie

 

Konflikty są niewątpliwie zjawiskiem nieuniknionym. Można je dostrzec na każdej płaszczyźnie - w rodzinie, w szkole, w życiu zawodowym. Budując relacje ze współpracownikami bądź kierownictwem można napotkać różnicę interesów, wartości, poglądów, emocji, a to może być podłożem konfliktu. Z jednej strony konflikty mogą powodować frustrację, stres, wzrost nieobecności w pracy, a nawet odejścia z firmy; mogą się ponadto przyczynić do niewłaściwej komunikacji czy osłabienia współpracy. Na skutek ich występowania może nastąpić dezintegracja wśród pracowników, odchodzenie z pracy, a także tworzenie się nieformalnych grup.

Z drugiej strony konflikty mogą prowadzić do wzrostu solidarności, integracji grupy i wzmacniać więzi między współpracownikami. Trzeba dodać, że pomimo oczyszczającej roli konfliktów, niosą one wysokie koszty, nie tylko dla zaangażowanych w nie stron, ale także całego przedsiębiorstwa. Skutkiem zaistnienia konfliktu nierzadko może być większa rotacja pracowników, zmniejszenie się ich motywacji do pracy czy zwiększenie liczby zwolnień lekarskich, co z kolei rodzi koszty dla pracodawcy, wynikające z absencji chorobowej.

Właściwe zarządzanie konfliktem powinno zmierzać do wyboru metod pozwalających minimalizować jego negatywne aspekty, a maksymalizować korzyści. Trzeba podkreślić, że konflikt sam w sobie nie jest zły, jednak niewłaściwe dobrane sposoby jego rozwiązywania mogą prowadzić do strat. Z tego względu bardzo ważne jest konstruktywne podejście do rozwiązania konfliktu i wybranie odpowiednich metod rozstrzygania sporów, które umożliwią współpracę i integrację zespołu.

Tradycyjne metody rozwiązywania konfliktów prowadzą najczęściej do dezintegracji grupy, gdyż tylko jedna strona zyskuje na sytuacji konfliktowej. Nowoczesne formy są często lepszym wyborem, ponieważ nie prowadzą do przegranej jednej ze stron. W takiej sytuacji odpowiednio pokierowany konflikt przyczynia się do wzrostu zbieżności celów wśród pracowników i integracji załogi.