Stanowiska pracy
OCHRONA RADIOLOGICZNA W RENTGENODIAGNOSTYCE

 

Wyniki badań własnych

 

Jednostki ochrony zdrowia (publiczne i prywatne), które chcą stosować aparat rentgenowski, muszą spełnić wszystkie wymienione w tabeli 2. środki ochrony radiologicznej, jednak - jak pokazują wyniki przeprowadzonych przez autorkę artykułu badań - już w pierwszych miesiącach po rozpoczęciu takiej działalności zaczynają pojawiać się problemy z wymaganą prawem ochroną radiologiczną. W celu ich zidentyfikowania przeanalizowano 33 jednostki ochrony zdrowia znajdujących się w województwie wielkopolskim. Przy ich doborze nie kierowano się ich wielkością ani tym, czy wcześniej były zgłaszane jakiekolwiek zastrzeżenia związane z ochroną radiologiczną. Autorka artykułu mogła w nich z bliska zaobserwować zachowania pracowników, stosowanie ochrony radiologicznej i problemów z nią związanych.

Największą grupę w badaniu stanowiły gabinety stomatologiczne (69,7%). Pozostałe jednostki, które badano to: przychodnie (18,2%), kliniki (6,1%) i szpitale (6,1%). Najwięcej nieprawidłowości, związanych ze stosowaniem ochrony radiologicznej, zaobserwowano wśród lekarzy stomatologii. Wynika to najczęściej z faktu, że wykonywanie zdjęcia rtg w placówce stomatologicznej jest usługą poboczną w stosunku do głównej działalności, czyli usług stomatologicznych. Przy średnim zatrudnieniu stomatologów l lub 2 osoby w gabinecie, trudność jednoczesnego prowadzenia głównej działalności oraz organizacji ochrony radiologicznej jest bardzo duża.

 

Analiza niezgodności w organizacji ochrony radiologicznej

 

Pomimo regulacji prawnych w zakresie ochrony radiologicznej wiele osób nie radzi sobie z jej organizacją. Zmieniające się przepisy powodują, że pracownicy narażeni zawodowo na promieniowanie rentgenowskie nie nadążają za wprowadzonymi wymaganiami. W tab. 3.-5. zaprezentowano stwierdzone w trakcie badań niezgodności przy organizacji ochrony radiologicznej, przyczyny ich występowania oraz propozycje ich rozwiązania. Działania zaradcze zostały tak skonstruowane, aby niosły za sobą jak najmniejsze nakłady finansowe.

 

Tabela 3. Niezgodności występujące przy organizacji środków ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim związane z narażeniem personelu

Niezgodność

Przyczyna niezgodności

Propozycja rozwiązania niezgodności

Niestosowanie dozymetrów

 • Zapominanie o założeniu dozymetru
 • Wyniesienie dozymetru z miejsca pracy
 • Lekceważenie obowiązku przez pracownika
 • Ulokowanie dozymetru w nieodpowiednim miejscu
 • Pozostawienie dozymetru przypiętego do fartucha, który jest zakładany przed pracą
 • Pozostawienie notatki przypominającej, o niewynoszeniu dozymetru
 • Zaprezentowanie skutków promieniowania rtg i bra­ku reakcji na czas
 • Przeszkolenie pracownika z umieszczania dozymetru w odpowiednim miejscu

Nieaktualne badania (lub ich brak) pracowników zatrudnionych przy promieniowaniu rentgenowskim, wykona­ne przez lekarza medycyny pracy, który stwierdza brak u pracownika przeciwwskazań do pracy z promieniowa­niem rentgenowskim

 • Zapominanie o konieczności aktualizacji badań
 • Lekceważenie obowiązku przez pracowników
 • Ustawienie przypomnienia o konieczności aktualizacji badań w urządzeniu mobilnym
 • Uświadomienie pracowników o grożących karach finansowych

Źródło: oprac. własne

 

Tabela 4. Niezgodności występujące przy organizacji środków ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim związane z narażeniem pacjentów

Niezgodność

Przyczyna niezgodności

Propozycja rozwiązania niezgodności

Powtarzanie zdjęcia rtg spowodowa­ne niewłaściwym ustawieniem pa­cjenta lub złym doborem parametrów

 • Lekceważenie obowiązku przez pracownika
 • Niskie kompetencje
 • Zaprezentowanie pracownikowi skutków niepotrzebnego napromie­niowania pacjenta
 • Sfinansowanie dodatkowego szkolenia

Niewłaściwa kolimacja wiązki

 • Lekceważenie obowiązku przez pracownika
 • Niesprawny aparat
 • Zaprezentowanie pracownikowi skutków dodatkowego napromie­niowania pacjenta
 • Powiadomienie serwisu o niesprawnym aparacie i wstrzymanie pracy do czasu naprawy

Niewłaściwa świetlna sygnalizacja włączenia aparatu rentgenowskiego

 • Niesprawna lampa ostrzegawcza
 • Zamazany napis na lampie ostrzegawczej
 • Lekceważenie ze strony pacjentów sygnalizacji świetlnej
 • Powiadomienie serwisu o niesprawnej lampie ostrzegawczej i zasto­sowanie zamiennie tabliczki
 • Wymiana lampy ostrzegawczej
 • Informowanie pacjentów o skutkach lekceważenia lampy ostrzegawczej

Wykonywanie zdjęć rtg kobietom w ciąży

 • Brak potwierdzenia na piśmie, przez badaną kobietę, że nie jest w ciąży
 • Zamieszczenie dodatkowego pytania w karcie pacjenta: czy kobieta jest w ciąży? - i obowiązek udzielenia odpowiedzi

Niestosowanie fartuchów ołowianych i osłon

 • Zapominanie o obowiązku stosowania fartuchów i osłon
 • Nieposiadanie odpowiednich fartuchów ochronnych i/ lub osłon
 • Uświadomienie pracowników o grożących karach finansowych i po­ciągnięcie ich do odpowiedzialności
 • Zakup dodatkowych fartuchów po konsultacji z IOR

Brak oznaczenia drzwi znakiem ostrzegawczym

 • Lekceważenie oznakowania drzwi przez pacjentów
 • Lekceważenie obowiązku oznakowania drzwi przez personel techniczny placówki
 • Informowanie pacjenta o konsekwencjach niepotrzebnego napromieniowania
 • Zakup i montaż oznakowania

Źródło: oprac. własne

 

Tabela 5. Niezgodności występujące przy organizacji środków ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim związane z narażeniem personelu i pacjentów

Niezgodność

Przyczyna niezgodności

Propozycja rozwiązania niezgodności

Niewłaściwa akustyczna sygnalizacja włączenia źródła

 • Niesprawny aparat
 • Powiadomienie serwisu o niesprawnym aparacie i wstrzyma­nie pracy do czasu naprawy

Nieodpowiednia odległość od źródła promienio­wania

 • Lekceważenie obowiązku utrzymywania odległości ze strony pracownika
 • Niewiedza pracownika nt. odpowiedniej odległości od źródła
 • Zaprezentowanie pracownikowi skutków niepotrzebnego napromieniowania
 • Przeszkolenie pracownika nt. odpowiedniej odległości, którą należy utrzymywać od źródła

Nieprzygotowanie do kontroli jednostki orga­nizacyjnej przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną (WSSE), nie rzadziej niż co 4 lata i/lub brak nadzoru Inspektora Ochrony Radiologicznej (na bieżąco)

 • Lekceważenie obowiązku przez Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR)
 • Niewiedza IOR
 • Zmiana IOR
 • Obciążenie kosztami IOR przez właściciela jednostki
 • Uczestniczenie w dodatkowych konferencjach i spotkaniach branżowych przez IOR

Nie przeszkolenie pracowników placówki me­dycznej z zakresu ochrony radiologicznej przez IOR (raz na rok)

 • Lekceważenie obowiązku przejścia szkolenia przez pracownika
 • Brak czasu IOR na przeszkolenie pracowników lub zapominanie o tym obowiązku
 • Interwencja kierownika jednostki organizacyjnej, kary finan­sowe lub zwolnienie IOR
 • Dopasowanie się IOR do czasu pracownika
 • Ustawienie przypomnienia w urządzeniu mobilnym o konieczności: zorganizowania szkolenia (po stronie IOR)/ uczestniczenia w szkoleniu (po stronie pracownika)

Nieaktualne szkolenie (lub ich brak) z ochrony radiologicznej pacjenta i nie uzyskanie certyfika­tu po zdaniu egzaminu (konieczne raz na mak­symalnie 5 lat)

 • Lekceważenie obowiązku przez pracownika
 • Brak czasu IOR na przeszkolenie pracowników lub zapominanie o tym obowiązku
 • Interwencja kierownika jednostki organizacyjnej, kary finan­sowe lub zwolnienie IOR
 • Dopasowanie się IOR do czasu pracownika
 • Ustawienie przypomnienia w urządzeniu mobilnym o konieczności: zorganizowania szkolenia (po stronie IOR)/ uczestniczenia w szkoleniu (po stronie pracownika)

Niewykonanie testów akceptacyjnych urządze­nia rtg (przy montażu aparatu)

 • Zapominanie o konieczności przeprowadzenia te­stów zarówno przez właściciela urządzenia, jak i ser­wisanta lub nie znajdowanie na to czasu
 • Kontrole WSSE i kary finansowe dla właściciela urządzenia

Brak aktualnych testów specjalistycznych urzą­dzenia rtg (przeprowadzanych co l2 lub 24 miesiące w przypadku aparatów do zdjęć wewnątrzustnych)

 • Zapominanie o konieczności przeprowadzenia testów
 • Niechęć do ponoszenia dodatkowych kosztów, związanych z konieczności przeprowadzeniem testów, przez właściciela urządzenia
 • Ustawienie przypomnienia w urządzeniu mobilnym lub przy­pominanie przez IOR
 • Uświadomienie o grożących karach finansowych

Niewykonywanie testów podstawowych urzą­dzenia rtg (co miesiąc)

 • Niechęć do ponoszenia dodatkowych kosztów, związanych z konieczności przeprowadzeniem testów, przez właściciela urządzenia
 • Uświadomienie o grożących karach finansowych

Niekorzystanie z instrukcji ochrony radiologicznej

 • Lekceważenie obowiązku przez pracownika
 • Zapominanie o obowiązku zapoznania się z treścią instrukcji
 • Uświadomienie pracownika o korzyściach związanych z korzystania z instrukcji
 • Przypominanie na corocznych szkoleniach o konieczności znajomości treści instrukcji

Brak lub niestosowanie stałej osłony zgodnie z projektem osłon stałych

 • Lekceważenie obowiązku przez pracownika
 • Brak osłony na miejscu
 • Zaprezentowanie pracownikowi skutków niepotrzebnego napromieniowania
 • Zakup niezbędnej osłony lub montaż na stałe (jeśli montaż jest niemożliwy, pociągnięcie pracownika do odpowiedzialno­ści za jej niestosowanie)

Niewłaściwe ulokowanie źródła promieniowania rentgenowskiego w pomieszczeniu

 • Zamontowanie urządzenia niezgodnie z wytycznymi
 • Demontaż aparatu i montaż zgodnie z wytycznymi

Niewłaściwa wielkość pomieszczenia (po­wierzchnia i wysokość)

 • Za małe pomieszczenie
 • Złożenie pisma do WSSE z prośbą o dopuszczenie mniejszego pomieszczenia
 • Zmiana pomieszczenia
 • Powiększenie pomieszczenia (jeśli istnieje taka możliwość)

Niewłaściwa wentylacja pomieszczenia, w któ­rym znajduje się urządzenie rtg

 • Brak systemu wentylacji
 • Niesprawny system wentylacyjny
 • Instalacja wentylacji
 • Wezwanie serwisu i naprawa wentylacji

Źródło: oprac. własne

 

Najczęściej pojawiającymi się niezgodnościami przy organizacji bezpieczeństwa jest lekceważenie obowiązków ze strony pracownika lub wręcz zapominanie o nich oraz ewentualna niechęć pracodawcy do ponoszenia dodatkowych kosztów, związanych np. z koniecznością atestowania urządzeń.

Zapominanie o różnego rodzaju obowiązkach przez pracowników, a także przez ich przełożonych, można wyeliminować w bardzo prosty sposób, np. poprzez ustawienie przypomnień o obowiązkowych działaniach w urządzeniach mobilnych, które w odpowiednim momencie zasygnalizują zbliżający się termin.

Lekceważenie obowiązków ze strony pracownika jest jednak poważniejszym problemem. Zazwyczaj można je ograniczyć (lub wręcz wyeliminować) przeprowadzając szkolenia. Jeśli jednak nie daje to efektów, należy zaostrzyć procedury postępowania, np. poprzez pociągnięcie osób niedopełniających obowiązków do odpowiedzialności finansowej.