Stanowiska pracy
BHP PODWYKONAWCY NA PLACU BUDOWY

 

Prace szczególnie niebezpieczne

 

Przepisy prawne [6,7] jasno określają wymagania dotyczące tworzenia i aktualizacji wykazu prac szczególnie niebezpiecznych. Do tego problemu podwykonawcy powinni podejść bardzo poważnie ponieważ w budownictwie generalnie zdecydowana większość prac to są prace szczególnie niebezpieczne. W przypadku robót budowlanych mogą to być np. prace: stwarzające pracownikom zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości, w studniach, pod ziemią i w tunelach, przy montażu i demontażu ciężkich elementów  prefabrykowanych albo przy użyciu materiałów wybuchowych.

 

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych na placu budowy. Zwłaszcza powinien on zapewnić:

 

  • bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
  • odpowiednie środki zabezpieczające,
  • instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach.

 

Posiadanie aktualnego wykazu prac niebezpiecznych i spełnienie wymagań z nimi związanych  może być jednym z kryteriów oceny i doboru podwykonawców przez generalnych wykonawców. Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

 

 

__________________

 

[6] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z  2003 r. nr 169, poz. 1650, ze zm.).

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).