Stanowiska pracy
INFOLINIE - NARAŻENIE NA HAŁAS

 

 

Metody ograniczenia hałasu

 

Badania wskazały na potrzebę podjęcia działań mających na celu ograniczenie hałasu na stanowiskach obsługi infolinii i poprawę klimatu akustycznego pomieszczeń. W tym celu opracowano przedstawione niżej metody, które można podzielić na techniczne oraz organizacyjne.

Metody techniczne obejmują następujące zagadnienia: ograniczenie emisji hałasu źródeł, ograniczenie transmisji hałasu (na drogach jego przenoszenia), ograniczenie hałasu pogłosowego przez adaptację akustyczną pomieszczeń, ograniczenie hałasów zewnętrznych i pochodzących od instalacji wewnętrznych.

 

W skład metod organizacyjnych wchodzą takie elementy, jak właściwe rozmieszczenie stanowisk pracy, stosowanie przerw w pracy, tworzenie oaz ciszy, ograniczenie czasu pracy w hałasie (np. rotacja pracowników), wydzielanie obszarów stanowisk do rozmów o wyższym stopniu trudności, odpowiednie przygotowanie operatora do pracy na stanowiskach infolinii i do korzystania z urządzeń do komunikacji słownej. W ramach działań organizacyjnych pracownicy powinni być poddawani okresowym badaniom lekarskim.

 

Metody techniczne

 

 • Sprzęt do komunikacji z klientem powinien umożliwiać regulację poziomu odsłuchu głosu osoby dzwoniącej na najniższym możliwym poziomie, zapewniającym zrozumiały przekaz informacji.
 • Czułość mikrofonu powinna być dopasowana do specyfiki pracy obsługi infolinii, czyli zapewniać jak najlepszą jakość przekazywanej informacji bez możliwości rejestrowania rozmów w tle.
 • Okablowanie powinno być okresowo sprawdzane pod względem technicznym, aby uniknąć przypadkowych zakłóceń akustycznych (np. trzasków). Ponadto, ze względów ergonomicznych powinno również umożliwiać pracownikowi przeprowadzanie rozmów z klientem w pozycji stojącej.
 • W przypadku stanowisk infolinii znajdujących się w pomieszczeniach biurowych typu „otwarta przestrzeń" stanowisko kierownika sali i pomieszczenie do prowadzenia poufnych rozmów powinno znajdować się w kabinie dźwiękoizolacyjnej, lub powinno być wydzielone z obszaru pomieszczenia, w którym znajdują się stanowiska infolinii.
 • Przy zakupie urządzeń komputerowych oraz wyposażenia stanowisk operatorów infolinii należy uwzględnić informacje dotyczące emisji hałasu, podane w dokumentacji technicznej, certyfikacie lub deklaracji producenta i ich zgodności z wymaganiami norm, oraz dokonać wyboru urządzeń o najniższym poziomie emisji hałasu.
 • Stanowisko operatora infolinii powinno spełniać wymagania dotyczące stanowiska do pracy z komputerem określone w normie PN-EN ISO 9241-6:2002, tj. [14], w tym następujące: „Jeśli w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jeden komputer, poszczególne stanowiska pracy należy rozmieścić w taki sposób, aby minimalna odległość pomiędzy sąsiednimi, równoległymi monitorami wynosiła 60 cm, a odległość pomiędzy tyłem monitora a głową sąsiedniego operatora wynosiła co najmniej 80 cm". W celu ograniczenia wpływu hałasu od sąsiednich stanowisk odległość między stanowiskami pracy powinna wynosić min. 2 m. Zgodnie z ogólnymi przepisami bhp, określonymi w rozporządzeniu MPiPS [15], na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m3 wolnej kubatury pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.).
 • Zapewnienie lepszego komfortu akustycznego w przestrzeni stanowiska pracy powinno być zrealizowane przez zastosowanie przegród, parawanów, ścianek działowych i paneli tapicerowanych, wyodrębniających poszczególne stanowiska pracy. Elementy te powinny być wykonane z materiałów izolujących i pochłaniających dźwięk.
 • W pomieszczeniu, w którym znajdują się stanowiska do obsługi infolinii, powinna być wykonana adaptacja akustyczna powierzchni pomieszczenia, mająca na celu zmniejszenie hałasu pogłosowego, powstającego w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających pomieszczenie [16]. Adaptację można zrealizować przez zastosowanie materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych (np. wytłumienie sufitu, pokrycie ścian i podłóg, zastosowanie płyt tłumiących i ekranów akustycznych). W przypadku pomieszczeń do prac administracyjnych i biur obsługi klienta typu open space zalecany czasu pogłosu powinien wynosić 0,40,8 sek. [16]. Zaleca się w pierwszej kolejności umieszczanie ustrojów dźwiękochłonnych na suficie. W dużych pomieszczeniach pracy mogą być konieczne bardziej złożone rozwiązania (np. tapety dźwiękochłonne ścienne i wykładziny podłogowe, panele z materiałów o dużym współczynniku pochłaniania).
 • Pomieszczenia, w których usytuowane są stanowiska obsługi infolinii powinny być chronione przed hałasem zewnętrznym, przenikającym do pomieszczenia spoza budynku (przez zastosowanie przegród zewnętrznych i wewnętrznych budynku o odpowiedniej izolacyjności akustycznej) i przed hałasem pochodzącym od instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku (m.in. przez wibroizolację tych urządzeń) [16].

 

Metody organizacyjne

 

 • Stanowiska hałaśliwe, związane z cechami osobniczymi pracowników czy głośno pracującym sprzętem, powinny być oddzielone od pozostałych lub znajdować się w oddzielnym pomieszczeniu.
 • Stanowiska, na których działania pracownika wymagają rozmów, o stosunkowo wysokim stopniu trudności (np. w sytuacji, gdy pracownik musi udzielić rozmówcy odpowiedzi wymagającej logicznego i szybkiego myślenia, sprawnego odszukania wymaganej informacji w bazie danych lub uzyskania informacji z innego działu) powinny być umieszczone w wydzielonych obszarach pomieszczeń infolinii.
 • Pracownicy powinni korzystać z przerw w pracy i wypoczywać np. w wydzielonych pomieszczeniach o większej przestrzeni niż przeciętne stanowisko, o odpowiedniej izolacyjności akustycznej i adaptacji akustycznej.
 • Pracownicy powinni okresowo przechodzić szkolenie w zakresie bhp (z uwzględnieniem wymagań dla stanowisk pracy obsługi infolinii i stanowisk pracy z komputerami) oraz w zakresie ryzyka związanego z narażeniem na hałas i inne uciążliwe czynniki środowiska pracy.
 • Pracownicy powinni być informowani o wynikach pomiarów hałasu.
 • Pracownicy powinni przechodzić wstępne i okresowe badania lekarskie oraz mieć możliwość wykonania badań audiometrycznych.