Szczególne rodzaje pracy
OCHRONA PRACY KOBIET

 

Podwójna dyskryminacja kobiet niepełnosprawnych w miejscu pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2012 str. 16-19

Mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule poruszono kwestie związane z pojęciem dyskryminacji na rynku pracy oraz z jej przejawami w stosunku do kobiet, w tym kobiet niepełnosprawnych. Omówiono ponadto wyniki badań odnoszących się do zawartego w tekście problemu. Biorąc pod uwagę sytuację kobiet niepełnosprawnych zasadne jest mówienie o tzw. dyskryminacji podwójnej (ze względu na płeć oraz niepełnosprawność). Kobiety te również postrzegane są jako bardziej bierne oraz niezdolne do pełnienia ról związanych z aktywnością zawodową.



Obciążenie fizyczne kobiet pracujących przy produkcji kwiatów
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2012 str. 24-26

Mgr Inż. Piotr Kaczmarek Grupa Interlis S.C.

Ocenę ciężkości pracy kobiet zajmujących się uprawą róż w szklarni dokonano za pomocą badań wydatku energetycznego przeprowadzonych miernikiem MWE-1, służącym do pomiaru wentylacji minutowej płuc w czasie wykonywania wysiłku. Artykuł zawiera częściowe wyniki pomiarów przeprowadzonych w ciągu czterech miesięcy, które przedstawiają ilość zużytej energii na wykonanie typowych czynności przez pracownice. Omówiono również problem związany z brakiem literatury fachowej dotyczącej pracy kobiet w szklarniach, narażeniem ich na zagrożenia związane z wykonywanymi czynnościami, a także na ciężkość pracy.



Lipoatrofia półkolista - nowa dolegliwość biurowa?
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2005 str. 20-22

Dr Inż. Zygmunt J. Grabarczyk, Dr Med. Joanna Bugajska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W krajach Europy Zachodniej od roku 1995 obserwuje się u pracowników nowoczesnych, skomputeryzowanych biur, zwłaszcza u kobiet, wzrost częstości występowania (lipoatrofii półkolistej) lokalnego zaniku podskórnej tkanki tłuszczowej na udach. W artykule przedstawiono charakterystykę i analizę potencjalnych przyczyn tej dolegliwości, warunki jej występowania oraz wskazano środki profilaktyczne.


Zagrożenie pyłem kobiet w rodzinnych gospodarstwach rolniczych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2001 str. 14-16

Dr N. Tech. Anna Mołocznik Instytut Medycyny Wsi Im. W.Chodżki W Lublinie

Badania przeprowadzone w dziesięciu gospodarstwach rodzinnych, prowadzących produkcje mieszaną wykazały aktywne współuczestnictwo kobiet w prowadzeniu gospodarstw. Prace wykonywane przez kobiety koncentrują się w obrębie obejścia - głównie obrządek inwentarza, w polu natomiast są to przede wszystkim ręczne prace pielęgnacyjne oraz prace pomocnicze przy zbiorze płodów rolnych.