Opisy zagrożeń zawodowych
PRZEMOC W PRACY

 

Dobre praktyki w sektorze Call Center. Vademecum dla pracodawców, pracowników i specjalistów bhp. Zmniejszanie zagrożeń psychospołecznych wśród młodych pracowników sektora Call Center. Zalecenia dla pracodawców i służb bhp
- Elżbieta Wołodźko, Dorota Żołnierczyk-Zreda

Call Center i Contact Center to coraz powszechniej stosowane nazwy działów obsługi klienta, w których praca wiąże się głównie z używaniem telefonu i komputera. Zwięźle opracowany materiał o charakterze doradczym został wydany w formie dwóch broszur. Zawiera omówienie czynników stresogennych oraz dobrych praktyk dotyczących rekrutacji i przygotowania zawodowego, oceny pracy i jej wynagradzania, organizacji stanowiska pracy, zarządzania czasem i kultury organizacyjnej pracy.

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 16
ISBN: 978-83-7373-156-1
Rok wydania: 2013


Dobre praktyki w sektorze HoReCa. Vademecum dla pracodawców, pracowników i specjalistów bhp. Zmniejszanie zagrożeń psychospołecznych wśród młodych pracowników sektora HoReCa. Zalecenia dla pracodawców i służb bhp
- Elżbieta Wołodźko, Dorota Żołnierczyk-Zreda

HoReCa to skrótowa nazwa sektora hotelarsko-gastronomicznego, w którym praca wiąże się z dużym narażeniem na stres. Materiał został ujęty w dwie broszury. Dotyczy eliminowania ryzyka psychospołecznego w tej branży poprzez wdrażanie dobrych praktyk. Zawiera charakterystykę najważniejszych czynników stresogennych i wskazówki co do sposobów poprawy warunków psychospołecznych pracy.

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 16
ISBN: 978-83-7373-155-4
Rok wydania: 2013


Przeciwdziałanie przemocy w administracji publicznej
- Magdalena Warszewska-Makuch

Poradnik jest skierowany do pracodawców, specjalistów bhp i pozostałych osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w sektorze administracji publicznej. Omówiono w nim naturę i zakres różnych form przemocy w miejscu pracy, skoncentrowano się również na polskim ustawodawstwie dotyczącym tego zjawiska. W kolejnej części przedstawiono czynniki organizacyjne, które mogą przyczyniać się do występowania przemocy, a następnie omówiono metody oceny poziomu przemocy oraz sposoby przeciwdziałania temu zjawisku w administracji publicznej.

Cena: 15 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 50
ISBN: 978-83-7373-170-7
Rok wydania: 2013


Przemoc i sposoby jej przeciwdziałania w zakładach przetwórstwa przemysłowego
- M. Warszewska-Makuch

Poradnik ten jest skierowany przede wszystkim do pracodawców oraz profesjonalistów i ekspertów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zdrowie pracowników przetwórstwa przemysłowego.

Poradnik ma na celu przybliżenie zagadnień związanych ze zjawiskiem przemocy w miejscu pracy od strony teoretycznej, a w przypadku metod przeciwdziałania – również praktycznej. Pozycja zawiera: wyjaśnienie pojęcia przemocy w miejscu pracy z omówieniem jej poszczególnych rodzajów, syntetyczne omówienie kwestii związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi przemocy w pracy w polskim ustawodawstwie, charakterystykę i zakres przemocy doświadczanej przez pracowników przetwórstwa przemysłowego, omówienie czynników, które na poziomie organizacji mogą zwiększać ryzyko pojawienia się tego zjawiska i przedstawienie metod i procedur służących przeciwdziałaniu temu problemowi.

Cena: 15 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 40
ISBN: 978-83-7373-171-4
Rok wydania: 2013


Ocena ryzyka mobbingu w pracy
- Magdalena Warszewska-Makuch

Mobbing w pracy wiąże się z zachodzącymi zmianami ekonomicznymi i społecznymi oraz trudną sytuacją na rynku pracy, co zwiększa ryzyko powstawania poważnych konfliktów, a nierzadko – przemocy psychicznej. W publikacji szeroko omówiono zjawisko mobbingu – jego przyczyny, przejawy i konsekwencje, zarówno w odniesieniu do pracownika, jak i całego przedsiębiorstwa. Zaprezentowano metodę oceny ryzyka mobbingu z wykorzystaniem opracowanego w CIOP-PIB kwestionariusza ORM oraz zasady interpretacji uzyskanych wyników. Materiał ten został opracowany z myślą o pracodawcach i specjalistach bhp.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-117-2
Rok wydania: 2012


MOBBING. Rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie
- Hans Jurgen Kratz

Książka informuje, jak: - myślą i zachowują się mobberzy, - można wyjść z roli szykanowanej ofiary, - różniać mobbing od zdrowej rywalizacji w pracy, - ronić przed tym zjawiskiem pracowników nowych i słabszych psychicznie, - uchomić procesy organizacyjne przeciwdziałające mobbingowi, - szukać zadośćuczynienia na drodze sądowej Autor: Hans-Jürgen Kratz Tłumaczenie: Juliusz Żuławski Tytuł oryginału: Mobbing. Erkennen, ansprechen, vorbeugen


Format: A5
Liczba stron: 160
ISBN: 978-83-246-0817-1
Rok wydania: 2007


Mobbing środki ochrony prawnej
- Grzegorz Jędrejek

Książka jest przeznaczona nie tylko dla prawników zajmujących się mobbingiem, ale także dla pracowników, którzy spotkali się ze zjawiskiem przemocy psychicznej w miejscu pracy. Autor w przystępny sposób omówił środki ochrony prawnej dostępne dla osób, wobec których jest stosowany mobbing. Szczególna uwaga została poświęcona dochodzeniu roszczeń od pracodawcy. W pracy wykorzystane zostało w szerokim zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego. Rozważania szczegółowe zostały poprzedzone omówieniem definicji mobbingu i wykazaniem różnic pomiędzy poszczególnymi zjawiskami patologicznymi, które mogą wystąpić w miejscu pracy. Wydawnictwo: Wolters Kluwer business


Format: 14,5cm x 20,5cm, oprawa miękka
Liczba stron: 149
ISBN: 97-88752-60-3
Rok wydania: 2007
http://www.petlaczasu.pl/mobbing-ochrony-prawnej/b00066996


AGRESJA
- Barbara Krahe

Książka w sposób kompleksowy, wielostronny i wyczerpujący - na poziomie zarówno jednostko- wym, jak i grupowym oraz społecznym przedstawia zagadnienie agresji. Obejmuje całościową prezentacją klasycznego i współczesnego podejścia psychologii społecznej do tej problematyki, która powinna zainteresować nie tylko psychologów, socjologów i prawników, ale też policjantów, psychoterapeutów i pracowników socjalnych. Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Przekład: Jacek Suchecki, Tytuł oryginału: The Social Psychology of Aggression, Recenzja wydawnicza: prof. Bogdan WojciszkeFormat: B5
Liczba stron: 256
ISBN: 83-89574-35-7
Rok wydania: 2005
http://www.gwp.pl/977,agresja.html