Szczególne rodzaje pracy
PROBLEMY ZAWODOWE PRACOWNIKÓW STARSZYCH

 

Strategie motywowania pracowników starszych do kontynuowania pracy
- M. Warszewska-Makuch

Poradnik ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z aktywnością zawodową osób starszych. Zaprezentowano w nim wyniki badań służących określeniu jakie czynniki mogą determinować chęć kontynuowania pracy w wieku emerytalnym. Czynniki te omówiono w podziale na zmienne indywidualne i organizacyjne. Przedstawiono strategie służące zachęcaniu pracowników do kontynuowania pracy w starszym wieku. Poradnik jest skierowany do pracodawców, specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, przedstawicieli ZUS i innych ekspertów zainteresowanych wspieraniem aktywności zawodowej osób starszych.

Cena 10 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-218-6
Rok wydania: 2016


Zdrowy styl życia – zalecenia dla pracowników starszych
- M. Malińska

W publikacji zawarto informacje na temat zasad zdrowego stylu życia i zachowań prozdrowotnych, w tym szczegółowo ujęte zagadnienia dotyczące takich elementów stylu życia, jak: zalecenia żywieniowe, zalecenia w zakresie aktywności fizycznej, higienicznego trybu życia, wykonywania badań diagnostycznych i samooceny stanu zdrowia. Przedstawiono także wybrane wyniki badań własnych oraz przykłady dobrych praktyk z zakresu działań promujących zdrowy styl życia pracowników starszych.

 

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-234-6
Rok wydania: 2016


Zarządzanie wiekiem – promowanie aktywności zawodowej osób 50+. Przykłady dobrych praktyk
- Katarzyna Hildt-Ciupińska, Joanna Bugajska

Poradnik jest skierowany do pracodawców, pracowników oraz wszystkich osób zainteresowanych zarządzaniem wiekiem. Wyjaśniono w nim najważniejsze pojęcia związane z zarządzaniem wiekiem, jego elementy oraz zamieszczono przykłady dobrych praktyk polskich i europejskich.

W poradniku zawarto: definicję „starszego pracownika”, korzyści wynikające z zatrudniania i utrzymywania w zatrudnieniu pracowników starszych, zmiany związane z wiekiem zachodzące w organizmie człowieka, potrzeby pracowników starszych, definicję zarządzania wiekiem i jego elementy, zarządzanie wiekiem w polskich przedsiębiorstwach – wybrane wyniki badań własnych, przykłady dobrych praktyk, a także przydatną literaturę.

 

 

Nakład wyczerpany.

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5 (14,8 x 21 cm)
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-163-9
Rok wydania: 2013


Praca w zimnym środowisku a wiek pracownika
- A. Marszałek

Poradnik zawiera informacje na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa pracy w zimnym środowisku, obejmujące zarówno analizę warunków środowiska termicznego, jak i działania służące zabezpieczeniu przed nadmiernymi stratami ciepła. Omówiono wpływ zimnego środowiska na organizm człowieka, również w warunkach pracy zawodowej, z uwzględnieniem zmian funkcjonalnych organizmu, związanych z wiekiem osoby eksponowanej. W załącznikach podano wzory kwestionariuszy do oceny stanu zdrowia osób przewidzianych do pracy oraz pracujących w takich warunkach.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 34
ISBN: 978-83-7373-092-2
Rok wydania: 2010


PRACA ZMIANOWA A WIEK
- K. Zużewicz, M. Konarska

Zawarte w poradniku wskazówki dotyczą aspektów zdrowotnych starszego wiekiem (powyżej 45. roku życia) pracownika zmianowego, problemów jego zmęczenia oraz kwestii organizacji pracy minimalizującej negatywny wpływ pracy zmianowej i nocnej na samopoczucie oraz zdrowie tego pracownika. Przedstawione zalecenia dotyczące rozwiązań organizacyjnych, opracowane przez fizjologów pracy i organizatorów pracy, służą poprawie bezpieczeństwa pracy i komfortu życia pracowników zmianowych w starszym wieku.Format: 17 x 25 cm - B5
Liczba stron: 43
ISBN: 978-83-7373-047-2
Rok wydania: 2008


Adaptacja stanowisk pracy do możliwości siłowych i sprawnościowych pracowników starszych
- J. Kamińska, T. Tokarski, D. Roman-Liu

Wydłużenie wieku emerytalnego i zwiększenie zatrudnienia osób starszych, oprócz niezaprzeczalnych korzyści dla zainteresowanych i dla państwa, może również sprzyjać zagrożeniom związanym ze spadkiem możliwości fizycznych tych osób. Stąd bardzo istotna jest analiza i zdefiniowanie właściwych, dopuszczalnych obciążeń dla pracowników w starszym wieku oraz dostosowanie warunków, formy i czasu pracy do ich możliwości.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-022-9
Rok wydania: 2007


Ocena obciążenia wysiłkiem fizycznym pracowników starszych
- M. Konarska

Celem opracowania jest udostępnienie prostych, szacunkowych metod oceny ryzyka zawodowego związanego z pracami wykonywanymi ręcznie, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zdrowotnych osób starszych. Proponowane metody mają służyć do wstępnej oceny ryzyka zawodowego wynikającego z nadmiernego wysiłku fizycznego, dynamicznego i statycznego, zbyt często wykonywanych czynności powtarzalnych i długotrwałego utrzymywania wymuszonej pozycji ciała przy pracy. Ich zastosowanie ma pomóc pracodawcy w małej firmie i pracownikowi (zwłaszcza samozatrudniającemu się) w podjęciu działań prewencyjnych i korygujących sposób wykonywania pracy.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 23
ISBN: 978-83-7373-027-4
Rok wydania: 2007


Pracownicy starsi – możliwości i uwarunkowania fizyczne
- J. Bugajska

W publikacji przedstawiono najistotniejsze zmiany zachodzące wraz z wiekiem i wpływające na możliwości wykonywania pracy fizycznej przez osoby starsze, charakterystykę biomechanicznych czynników obciążających układ mięśniowo- szkieletowy oraz metody oceny ciężkości pracy fizycznej. W wersji tabelarycznej przedstawiono wyniki pomiarów wydatku energetycznego na współcześnie występujących, fizycznych stanowiskach pracy. Takie zestawienie wartości wydatku energetycznego umożliwi specjalistom bhp w przedsiębiorstwie wyodrębnienie tych czynności zawodowych, które stanowią szczególnie duże obciążenie dla pracownika starszego i które nie powinny być przez niego wykonywane.Format: 17,5 x 25 cm - B5
Liczba stron: 164
ISBN: 978-83-7373-034-2
Rok wydania: 2007


Pracownicy starsi w warunkach gorącego środowiska
- A. Marszałek, G. Bartkowiak, W. Kamińska, A. Stefko

W poradniku omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące warunków pracy w środowisku gorącym, sposoby oceny tego środowiska i reakcje człowieka na nie. Przedstawiono zmiany w organizmie człowieka zachodzące z wiekiem, które mogą wpływać na tolerancję gorącego środowiska, wskazano sposoby poprawy tolerancji gorącego środowiska i wysiłku związanego z pracą w tym środowisku, a także środki ochrony indywidualnej odpowiednie do stosowania w nim. Przedstawiono także sposoby zmniejszenia dyskomfortu pracy w odzieży ochronnej w gorącym środowisku.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-025-0
Rok wydania: 2007


STRES PRACOWNIKÓW STARSZYCH I JEGO OGRANICZANIE
- M. Widerszal-Bazyl

W publikacji przedstawiono psychospołeczne właściwości pracy, które mogą być źródłem stresu pracowników starszych, m.in. kontrolę w pracy, czyli możliwość wpływu na własną pracę i warunki, w jakich ona przebiega, wsparcie społeczne, wymagania w pracy, niepewność pracy i konflikt praca–rodzina. Omówiono także rodzaje technik ograniczania stresu, koncentrując się na modelowaniu psychospołecznych i organizacyjnych aspektów środowiska pracy, tj. zmianie postaw ogółu pracowników wobec pracowników starszych, przyjmowaniu do pracy, dostosowywaniu wymagań do możliwości osób starszych, zapewnieniu im większej swobody w doborze metod i organizacji czasu pracy, szkoleniu starszych pracowników i szkoleniu kadry kierowniczej w zakresie „zarządzania wiekiem” oraz promocji zdrowia.


Format: 16,5 x 24 cm - B5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-029-8
Rok wydania: 2007


PÓŹNIEJ NA EMERYTURĘ ?
- red. Irena Wóycicka

Publikacja powstała w wyniku realizacji przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową projektu „Strategia Lizbońska szansą dla Europy i Polski” finansowanego ze środków UE (Phare 2001 – Rozwój społeczeństwa obywatelskiego). Celem tego projektu było podniesienie świadomości akceptacji społecznej dla celów i założeń Strategii Lizbońskiej, zachęcenie obywateli do aktywnego udziału w debatach nad sposobami jej realizacji w Polsce, identyfikacja potencjalnych pól konfliktów i szukanie konsensusu społecznego, wskazywanie i promowanie dobrych praktyk w zakresie implementacji oraz mobilizacja do aktywności w tym zakresie. Projekt był realizowany w okresie luty–październik 2004. Niebieskie Księgi - Rekomendacje 2004, Część XVI

Publikacje Polskiego Forum Strategii LizbońskiejLiczba stron: 113
ISBN: 83-89443-31-7
Rok wydania: 2004