Stanowiska pracy
KOMPUTEROWE STANOWISKO PRACY

 

Oświetlenie pomieszczeń biurowych z komputerami
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 8/2019 str. 10-12

mgr inż. Andrzej Pawlak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Praca biurowa polega przede wszystkim na wykonywaniu czynności związanych z obsługą komputera czy laptopa, w których bardzo istotną rolę odgrywa narząd wzroku. Pracownicy spędzają obecnie w pomieszczeniach biurowych 8 i więcej godzin dziennie. W związku z tym oświetlenie pomieszczeń, w których znajdują się komputery, powinno zapewnić wykonywanie typowych prac biurowych w sposób efektywny. Przy projektowaniu oświetlenia należy uwzględnić odpowiednią widoczność zadania wzrokowego, ale równie ważna jest dbałość o właściwe oświetlenie całego pomieszczenia. Dlatego nie tylko należy zapewnić prawidłowe (spełniające wymagania normy oświetleniowej [PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.]) oświetlenie zadania wzrokowego, ale również zwrócić uwagę na otoczenie świetlne, które musi zagwarantować pracownikom wygodę widzenia, odpowiednią wydolność wzrokową oraz bezpieczeństwo1. Oczywiście oba te aspekty powinny ze sobą współgrać, tak aby stworzyć zarówno stymulujące (pobudzające) warunki do pracy, jak i dobrą widoczność zadania wzrokowego. Jeżeli oświetlenie spełnia również aspekt energooszczędności, to można uznać, że w pomieszczeniu spełnione zostały podstawowe cele oświetleniowe.Stacjonarne urządzenia komputerowe – rozpoznanie i ocena pola elektromagnetycznego w przestrzeni pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 8/2018 str. 21-23

dr inż. Krzysztof Gryz dr inż. Jolanta Karpowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule scharakteryzowano pole elektromagnetyczne wytwarzane przez stacjonarne urządzenia komputerowe (komputery osobiste i serwery): monitory ekranowe CRT i LCD oraz jednostki systemowe i współpracujące z nimi urządzenia peryferyjne, takie jak myszki i klawiatury bezprzewodowe, zasilacze stałoprądowe (AC/DC) i zasilacze awaryjne (UPS), okablowanie sieciowe i zasilające elektrycznie. Emitują one pole elektromagnetyczne (o częstotliwości od 50 Hz do pojedynczych GHz).

Wykazano, że zagrożenia elektromagnetyczne w przestrzeni pracy przy wymienionych urządzeniach komputerowych, z uwagi na ich użytkowanie w  odległości co najmniej 20 cm od ciała operatora, nie wymagają indywidulanej oceny, aby potwierdzić zgodność poziomu ekspozycji użytkowników z wymaganiami prawa pracy. Prezentowana w artykule ocena pola elektromagnetycznego nie dotyczy innych scenariuszy ekspozycji, takich jak naprawy urządzeń czy eksploatacja sprzętu przenośnego.Obciążenie narządu wzroku podczas pracy z komputerem na stanowiskach o szczególnych wymaganiach percepcyjno-decyzyjnych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2016 str. 24-27

mgr inż. Joanna Kamińska Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono informacje na temat występowania dolegliwości narządu wzroku u osób pracujących z komputerem na stanowiskach o szczególnych wymaganiach percepcyjno-decyzyjnych (kontrolerów ruchu lotniczego, dyspozytorów straży pożarnej czy dyspozytorów przesyłu gazu), wykorzystujących nowoczesne urządzenia informatyczne i komunikacyjne z wyświetlaczem. Opisano czynniki, które mogą wpływać na zwiększenie obciążenia narządu wzroku oraz zasady profilaktyki z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy.Przepisy prawa dotyczące pracy przy monitorach ekranowych – ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7/2014 str. 21-23

mgr Katarzyna Janaczek doktorantka Wydziału Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Uniwersytet ŚląskiOcena wdrożenia postanowień dyrektywy unijnej dotyczącej bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2013 str. 16-19

Dr Inż. Agnieszka Wolska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Mgr Andrzej Najmiec Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule są przedstawione wybrane wyniki badań dotyczących skutków implementacji dyrektywy 90/270/EWG w sprawie minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe w Polsce. W badaniach oceniono świadomość pracodawców i pracowników w zakresie wymagań dyrektywy i jej praktycznego przełożenia na występujące warunki pracy, skutki zdrowotne i rachunek ekonomiczny (koszty-korzyści). Dokonana ocena była również podstawą do określenia głównych nieprawidłowości praktycznego wdrożenia dyrektywy.Znajomość i stosowanie zasad ergonomii na stanowiskach komputerowych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2012 str. 24-26

Mgr Inż. Joanna Kamińska Dr Tomasz Tokarski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane ze znajomością zasad ergonomii stanowiska komputerowego oraz stosowaniem ich przez pracowników call center w Polsce. Autorzy przekonują, że przekazanie wiedzy teoretycznej na temat organizacji stanowiska komputerowego jest niewystarczające. Szkolenia połączone z interwencją ergonomiczną umożliwiają pracownikowi bardziej efektywne korzystanie ze stanowiska pracy dzięki większej wiedzy ergonomicznej i zdobytym umiejętnościom. Praktyczne pokazanie pracownikowi, jak zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii i zwiększenie umiejętności pracownika w tym zakresie zmniejszają częstość i intensywność występowania dolegliwości.Wymagania bhp na stanowiskach komputerowych - potrzeba zmian
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2009 str. 18-21

Dr Inż. Agnieszka Wolska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Postęp naukowo-techniczny ciągle zmienia warunki pracy na stanowiskach komputerowych oraz daje możliwości nowych zastosowań sprzętu komputerowego. W artykule omówione zostały te zmiany w świetle wymagań dyrektywy 90/270/EWG. Przedstawiono także propozycje zmian w zapisach tej dyrektywy.Praca z komputerem przenośnym - laptopy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2008 str. 8-10

Mgr Marzena Mieszkowska, Dr N. Med. Joanna Bugajska, Dr Inż. Agnieszka Wolska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Komputer przenośny (laptop) jest obecnie coraz częściej stosowany w pracy zawodowej. W artykule przedstawiono ewentualne zagrożenia wynikające z pracy z tym urządzeniem, w szczególności zaś zwrócono uwagę na ryzyko występowania dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego wśród jego użytkowników. Problem ten jest bowiem nadal postrzegany jako jedno z istotniejszych zagrożeń w środowisku pracy.


Jak prawidłowo siedzieć?
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2005 str. 26-28

Mgr Inż. Joanna Kamińska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule zaprezentowano zalecenia dotyczące pracy w pozycji siedzącej i siedzenia. W pierwszej części przedstawiono wymagania dotyczące siedzisk biurowych - ich wymiarów i regulacji. Omówiono też sposoby oceny siedzisk: porównanie parametrów siedziska z wartościami rekomendowanymi, dopasowanie siedziska do wymiarów antropometrycznych człowieka, subiektywną ocenę siedzisk przez osoby badane. W drugiej części podkreślono znaczenie wiedzy i świadomości pracownika oraz przedstawiono zalecenia osób pracujących w pozycji siedzącej pod kątem zapobiegania powstawaniu dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego.


Szkolenie informatyków w zakresie projektowania stanowisk pracy z komputerem
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2004 str. 22-24

Dr Inż. Walery Susłow, Mgr. Inż. Michał Statkiewicz Politechnika Koszalińska

Artykuł jest podsumowaniem własnych doświadczeń autorów z prowadzenia szkoleń w zakresie projektowania miejsc pracy przy komputerze. Celem zajęć organizowanych metodą projektowania było przekazanie wiedzy i umiejętności użytkowników komputerów w zakresie usprawniania warunków pracy.


Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach - nowa norma oświetleniowa
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2004 str. 6-10

Mgr. Inż. Andrzej Pawlak Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W niniejszym artykule omówiono zakres nowej polskiej normy oświetleniowej, która jest tłumaczeniem normy europejskiej oraz wskazano na istotne różnice jakie ona wprowadza w stosunku do normy dotychczasowej.


Ergonomia oprogramowania - od przepisów do praktyki
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2002 str. 26-28

Mgr. Andrzej Najmiec Centralny Instytut Ochrony Pracy

Pierwsze oficjalne rozporządzenie uwzględniające zasady ergonomii oprogramowania obowiązuje w Polsce od 1 grudnia 1998 roku. Wymienia się w nim sześć podstawowych zasad dotyczących sytuacji projektowania, doboru i modernizacji oprogramowania oraz planowania zadań wykonywanych z zastosowaniem ekranu monitora. Czego dotyczą te wymagania i jak je realizować w praktyce - na te pytania staramy się odpowiedzieć w tym artykule.


Żródła pól elektromagnetycznych - monitory ekranowe
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2002 str. 13-17

Mgr. Inż. Krzysztof Gryz, Mgr. Inż. Jolanta Karpowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Wyjaśniono zagadnienia związane z ekspozycją na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez monitory ekranowe. Przedstawiono kryteria oceny ekspozycji pracowników wg aktualnie obowiązujących przepisów krajowych oraz opracowane przez TCO i MPR kryteria techniczne do oceny monitorów uwzględniające pola elektromagnetyczne i metodykę prowadzenia pomiarów. Zaprezentowano wyniki własnych badań pól elektromagnetycznych na przykładzie kilku współcześnie eksploatowanych monitorów z lampą kineskopową (CRT) i ciekłokrystalicznych (LCD). Wykazano, że z uwagi na niskie poziomy pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez monitory nie ma potrzeby specjalnego ograniczania ekspozycji pracowników i nie ma uzasadnienia do prowadzenia pomiarów pól elektromagnetycznych na stanowiskach pracy przy monitorach.


Ograniczanie hałasu urządzeń sieci komputerowej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2001 str. 20-23

Dr Inż. Anna Kaczmarska, Mgr. Inż. Witold Mikulski, Doc Dr Inż.Danuta Augustyńska Centralny Instytut Ochrony Pracy

W artykule omówiono wyniki badań hałasu emitowanego przez urządzenia sieci komputerowej tzw. szafy krosownicze (jedno z bardziej uciążliwych źródeł hałasu na stanowiskach pracy biurowej). Przedstawiono projekt zabezpieczeń przeciwhałasowych w postaci obudowy dźwiękochłonno-izolacyjnej z tłumikiem akustycznym. Wyniki pomiarów potwierdziły skuteczność wykonanych zabezpieczeń.


Nowe biuro
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2001 str. 10-13

Dr Hab. Maria Konarska Prof. Ciop Centralny Instytut Ochrony Pracy

Nowoczesna praca biurowa wymaga wysokich kwalifikacji merytorycznych, umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem komputerowym, nowej organizacji stanowiska pracy. Z tych względów praca biurowa zyskuje nową rangę i wysoki prestiż w rankingu zawodów oraz wymaga dostosowania warunków pracy do jej nowych zadań.