Piśmiennictwo

 

 1. American Heart Association, Basic Cardiac Life Support. Internet materials 1996.
 2. Amerykański Czerwony Krzyż. Katastrofy. Warszawa, PCK 1992.
 3. Badura-Madej W.: Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Katowice, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, 1999.
 4. Buchfelder M., Buchfelder A.: Podręcznik pierwszej pomocy. Warszawa, PZWL 1993.
 5. Ciemiński W.: Ratownictwo i bezpieczeństwo pożarowe w hotelach. Ratownictwo Polskie 1996, 4, 12-14.
 6. Croix-Rouge Francaise. Premiers secours en equipe; Guide de L’Equipier. 1994.
 7. Curie D. G.: Postępowanie w urazach głowy. Bielsko-Biała, Alfa-Medica Press 1994.
 8. Dela F.: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy. Ratownictwo Polskie 1995, 1, 3-5.
 9. Dobek-Ostrowska B.: Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2006.
 10. Dutkiewicz J.: Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy. Warszawa, CIOP, 2002.
 11. Dziak A.: Pierwsza pomoc. Warszawa, PZWL 1990.
 12. European Resuscitation Council, Guidelines for resuscitation. Antwerpia 2010.
 13. Gacek W. i in.: Łączność cywilna w ratownictwie. Ratownictwo Polskie 1996, 1, 49-53.
 14. Gaszyński W.: Postępowanie ratownicze w warunkach pozaszpitalnych w obrażeniach kręgosłupa. Ratownictwo Polskie 1995, 1, 18-20.
 15. Gedliczka O.: Zasady postępowania w obrażeniach ciała. Kraków, Med. Prakt. S.c. 1993.
 16. Gromiec J.: Tetrachloroeten – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Łódź, IMP [dane niepublikowane].
 17. Informator o jednostkach i służbach ratowniczych w Polsce. Warszawa, BBN 1994.
 18. Jakubowski M.: Kadm i jego związki nieorganiczne – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 3(29), s. 93-131.
 19. Jakubowski M.: Toluen – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 3(53), s. 131-158.
 20. Jakubowski M., Gromadzińska J.: Chloroform – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2001, nr 3(29), s. 49-72.
 21. Jankowska A., Bystry K., Czerczak S.: Trichloroeten – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Łódź, IMP [dane niepublikowane].
 22. Kęsy-Dąbrowska I.: Trójetylenoczteroamina – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1995, nr 12, s. 71-83.
 23. Konieczny J.: Bezpieczeństwo publiczne w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska. Poznań, Wyd. Panoptikos 1995.
 24. Krajowe Biuro Koordynacyjne ds. Zapobiegania AIDS Postępowanie zapobiegawcze i diagnostyczne w przypadku zakażenia HIV i zachorowania na AIDS. Warszawa, 1997.
 25. Kryzys. Interwencja i pomoc psychologiczna. Red. D. Kubacka-Jasiecka, K. Mudyń. Toruń,Wydaw. Adam Marszałek, 2005.
 26. Lebrecht G., Czerczak S.: Szymczak W.: Benzen – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2003, nr 1(35), s. 5-60.
 27. Ligocka D.: Ksylen – mieszanina izomerów – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 4(54), s. 139-165.
 28. Mayzner-Zawadzka E.: Podstawy anestezji i intensywnej terapii. Warszawa, Wyd. Akademii Med. 1994.
 29. McLatachie G. R.: Oksfordzki podręcznik chirurgii. Warszawa, Wyd. Nauk. PWN 1993.
 30. Ostrowski T.: Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1995.
 31. Pakulska D., Czerczak S.: Kwas siarkowy(VI) – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Łódź, IMP [dane niepublikowane].
 32. Pakulska D., Świdwińska A.: Arsan – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 3(53), s. 17-40.
 33. Piotrowski J.K., Szymańska J.: Cykloheksanol – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2002, nr 3(33), s. 5-18.
 34. Procedury organizacyjno-ratownicze i lecznicze w nagłych stanach zagrożenia życia. W.: Materiały sesji naukowej, Inowrocław 1996.
 35. Reszka E., Wąsowicz W.: Chlorometan – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 2(52), s. 17-45.
 36. Rode Kruis Vlaanderen. Eerste hulp. Praktikboek 1996.
 37. Rolecki R.: Gluteraldehyd – dokumentacja proponowanych wartości dopuszczalnych narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, z. 21, s. 61-100.
 38. Saferna J.: Wytyczne w sprawie zasad postępowania przy ratowaniu osób porażonych i poparzonych prądem elektrycznym. Warszawa, Instytut Energetyki 1990.
 39. Sapota A., Kilanowicz A.: Nitrotoluen – mieszanina izomerów – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2009, nr 2(60), s. 93-132.
 40. Sapota A., Skrzypińska-Gawrysiak M.: Rtęć, pary i jej związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Hg – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Łódź, IMP [dane niepublikowane].
 41. Sęk H., Cieślak R.: Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Red. H. Sęk, R. Cieślak. Warszawa, Wyd. Naukowe PWN, 2006.
 42. Sitarek K.: Chlor – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2008, nr 1(55), s. 73-95
 43. Sitarek K.: Fosfan – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2006, nr 2(48), s. 117-129.
 44. Sitarek K.: Naftalen – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2006, nr 2(48), s. 143-158.
 45. Skowroń J.: Cyjanowodór i cyjanki – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2003, nr 2(36), s. 53-92.
 46. Starek A.: 1,4-Dioksan – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2006, nr 2(48), s. 81-99.
 47. Starek A.: Ditlenek azotu – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2005, nr 3(45), s. 49-64.
 48. Starek A.: Etanol – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2002, nr 2(23), s. 47-65.
 49. Starek A.: Kwas azotowy(V) – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2009, nr 2(60), s. 65-78.
 50. Starek A.: Metanol – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2002, nr 2(23), s. 117-135.
 51. Stetkiewicz J.: Siarkowodór – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Łódź, IMP [dane niepublikowane].
 52. Stetkiewicz J., Wrońska-Nofer T.: Disiarczek węgla – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Łódź, IMP [dane niepublikowane].
 53. Szymańska J., Bruchajzer E.: Nitrobenzen – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2009, nr 2(62), s. 113-150.
 54. Szymańska J., Bruchajzer E.: Tetrahydrofuran – dokumentacja dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego. Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2004, nr 1(39), s. 117-145.
 55. Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia. Red. E. Kantowicz. Olsztyn,Wydawnictwo GLOB, 1997.
 56. ESIS. Aniline Risk Assessment 2004, http://ecb.jrc.ec.europa.eu/DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/REPORT/anilinereport049.pdf
 57. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. DzU nr 179, poz.1485 z póź. zm.
 58. http://www.cprguidelines.eu
 59. https://www.erc.edu