4. Karty Zdarzeń Potencjalnie Wypadkowych

 

Nazwa firmy: CEMEX Polska Sp. z o.o.

 

Dziedzina gospodarki/branża: Produkcja materiałów dla budownictwa
Liczba pracowników (lub klasyfikacja małe/średnie/duże): duże
Strona internetowa: www.cemex.pl

 

Tytuł dobrej praktyki: KARTY ZDARZEŃ POTENCJALNIE WYPADKOWYCH

 

      1.     Charakterystyka zagadnienia, którego dotyczy dobra praktyka
              (powód podjęcia tematu):

 

W ciągu wieloletniej działalności CEMEX odnotowywano dużą ilość drobnych urazów oraz zdarzeń powodujących zagrożenia dla pracowników ze strony maszyn, urządzeń oraz procesów technologicznych oraz przede wszystkich niebezpiecznych metod wykonywania prac.  Dlatego zdecydowano o stworzeniu systemu umożliwiającego zgłaszanie tych zagrożeń w celu ich eliminacji.

 

      2.     Orientacyjna liczba osób (lub firm), których dotyczyło scharakteryzowane zagadnienie:

 

Ponad 1000 osób.

 

      3.     Opis podjętych działań:

 

W celu zapobiegania wypadkom oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym wprowadzono system umożliwiający zgłaszanie zagrożeń, aby systemowo je eliminować. Zagrożenie te zgłaszane są pisemnie na tzw. Kartach zdarzeń potencjalnie wypadkowych / zagrożeń.

Karty zostały skierowane w głównej mierze do pracowników, jako osób odgrywających w procesie produkcji największą rolę. Karty również zgłaszają podwykonawcy pracujący i wykonujący usługi na zakładach CEMEX. Pracownik przekazuje wypełniona kartę swojemu przełożonemu, który podejmuje działania mające na celu likwidacje zagrożenia.

W celu zwiększenia motywacji pracowników wprowadzono nagrody za zgłoszone karty, które komisja losuje raz na kwartał w każdym pionie biznesowym CEMEX. Wyznajemy zasadę, im więcej kart tym lepiej. Ich duża liczba świadczy o aktywności pracowników i ich zaangażowaniu w proces ciągłej poprawy warunków pracy. Rozpoznając zagrożenia i zdarzenia potencjalnie wypadkowe mamy możliwość dotarcia do ich przyczyn i wprowadzenia działań naprawczych mających na celu zapobieganie ponownemu ich wystąpieniu.

 

      4.     Efekty przeprowadzonych działań, w tym szczególnie związane z bezpieczeństwem pracy
              (dla przedsiębiorstwa oraz dla pracowników):

 

Dzięki zaangażowaniu pracowników i systematycznemu usuwaniu ryzyk zgłaszanych na kartach odnotowaliśmy spadek wypadków z powodu poślizgnięć i potknięć, które stanowiły ważącą statystycznie przyczynę wypadków.  

W wyniku wprowadzenia kart zdarzeń potencjalnie wypadkowych znacznie ograniczono występowania drobnych urazów oraz zagrożeń w procesach produkcyjnych.  Zminimalizowano do „0” ilość wypadków przy pracy.

 

      5.     Orientacyjna liczba osób, dla których osiągnięto poprawę bezpieczeństwa pracy:

 

 Ponad 1000 pracowników.

 

      6.     Możliwość wykorzystania opisanego rozwiązania przez inne przedsiębiorstwa:

 

x  Uważam, że istnieje taka możliwość                              ž 

x  Deklaruję gotowość udzielenia dodatkowych informacji przedstawicielom przedsiębiorstw zainteresowanych wykorzystaniem opisanej „dobrej praktyki bhp”

 

      7.     Kontakt:

 

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Osoba do kontaktu w sprawie opisanej dobrej praktyki: Tomasz Skibiński