5. Audity behawioralne

 

Nazwa firmy:  Grupa Żywiec SA Browar Elbląg

 

Dziedzina gospodarki/branża:   Przemysł spożywczy
Liczba pracowników (lub klasyfikacja małe/średnie/duże): 230
Strona internetowa: www.grupazywiec.pl

 

Tytuł dobrej praktyki:   SYSTEM BBS - AUDITY BEHAWIORALNE

 

      1.     Charakterystyka zagadnienia, którego dotyczy dobra praktyka
              (powód podjęcia tematu):

 

System BBS ma na celu:

 • podniesienie zaangażowania i świadomości pracowników w zakresie bhp 
 • zmianę zachowań pracowników (eliminacja zachowań  ryzykownych i innych czynników zanim doprowadzą do wypadku)
 • zmniejszenie liczby wypadków, chorób zawodowych i zdarzeń  potencjalnie wypadkowych
 • identyfikację barier w bezpiecznej pracy
 • dostarczenie propozycji szybkiego usprawnienia i rozwiązań (zachowanie, problemy, procedury)
 • użycie wiedzy i doświadczenia osoby obserwowanej do potencjalnych  rozwiązań organizacyjnych i technicznych.

 

      2.     Orientacyjna liczba osób (lub firm), których dotyczyło scharakteryzowane zagadnienie:

 

Wszyscy pracownicy browaru, wykonawcy zewnętrzni i goście.

 

      3.     Opis podjętych działań:

 

 • podjęcie decyzji o wdrożeniu obserwacji zachowań
 • szkolenie dla Kadry Kierowniczej
 • stworzenie bazy i dokumentacji do rejestracji obserwacji
 • wyznaczenie i szkolenie obserwatorów (23 osoby)
 • prowadzenie obserwacji (wyniki obserwacji są wpisywane  do bazy elektronicznej BBS, w 2014 roku  przeprowadzono 1590 obserwacji: 1355 bezpiecznych zachowań i 235 zachowań niebezpiecznych).
 • prowadzenie analiz z uzyskanych obserwacji (zachowania niebezpieczne i pozostałe wyniki z obserwacji  są omawiane na codziennych spotkaniach porannych (DCS) i filaru Bezpieczeństwa).

 

      4.     Efekty przeprowadzonych działań, w tym szczególnie związane z bezpieczeństwem pracy
              (dla przedsiębiorstwa oraz dla pracowników):

 

 • zmiana organizacji ruchu pieszego na terenie zakładu
 • zakup podnośnika do prac na wysokości
 • dobudowanie nowych podestów przy maszynach i urządzeniach
 • wdrażanie procedury LOTO na maszynach i instalacjach
 • zamontowanie barier ochronnych na rampie załadunkowej magazynu.

 

      5.     Orientacyjna liczba osób, dla których osiągnięto poprawę bezpieczeństwa pracy:

 

 Pracownicy  i inne osoby przebywające na terenie browaru – około  300 osób.

 

      6.     Możliwość wykorzystania opisanego rozwiązania przez inne przedsiębiorstwa:

 

x  Uważam, że istnieje taka możliwość                              ž 

x  Deklaruję gotowość udzielenia dodatkowych informacji przedstawicielom przedsiębiorstw zainteresowanych wykorzystaniem opisanej „dobrej praktyki bhp”

 

      7.     Wnioski/uwagi

 

 Korzyści mierzalne:

 • spadek liczby wypadków oraz ich częstotliwości i ciężkości
 • pomiar zachowań ryzykownych i bezpiecznych
 • pomiar poziomu narażeń (podstawy góry lodowej  wypadków)
 • poszukiwanie przyczyn zachowania ryzykownego
 • wzmocnienie zachowań bezpiecznych
 • pobudzenie inicjatyw oddolnych
 • podejmowanie działań mających na celu likwidowanie i ograniczanie ryzyka.

 

Korzyści niemierzalne:

 • wyższe morale, usprawnienie komunikacji, lepsze zrozumienie reguł,  instrukcji, procedur, itp.
 • budowa kultury "otwartej na zmianę" i "uczenie się"
 • wzrost zachowań lojalnych wobec zakładu
 • budowa BEZWYPADKOWEJ KULTURY
 • podnoszenie Kultury Bezpieczeństwa
 • poprawa wizerunku firmy.

 

      8.     Kontakt:

 

Grupa Żywiec SA  Browar Elbląg
Adres: ul. Browarna 71, 82-300 Elbląg
Osoba do kontaktu w sprawie opisanej dobrej praktyki: Magdalena Szarłat