2. Visible Felt Leadership

 

Nazwa firmy:  CEMEX Polska Sp. z o.o.

 

Dziedzina gospodarki/branża: Produkcja materiałów dla budownictwa
Liczba pracowników (lub klasyfikacja małe/średnie/duże): duże
Strona internetowa: www.cemex.pl

 

Tytuł dobrej praktyki:  VISIBLE FELT LEADERSHIP

 

      1.     Charakterystyka zagadnienia, którego dotyczy dobra praktyka
              (powód podjęcia tematu):

 

W CEMEX ważne jest, aby pracownicy wszystkich szczebli byli zaangażowani w promowanie bezpieczeństwa i w swoich działaniach stawiali BHP na pierwszym miejscu. Bezpieczne zachowania pracowników najlepiej kształtować poprzez przykład idący z góry. Program VFL polega na regularnych wizytach Członków Zarządu, Dyrektorów w zakładach produkcyjnych celem dawania przykładu zaangażowania oraz najwyższej wagi, jaka przykładana jest do kwestii BHP. Członkowie Najwyższego Kierownictwa swoja postawą demonstrują, że BHP jest priorytetem w CEMEX a ostatecznym celem  jest „0” wypadków przy pracy.

 

      2.     Orientacyjna liczba osób (lub firm), których dotyczyło scharakteryzowane zagadnienie:

 

Ponad 1000 osób.

 

      3.     Opis podjętych działań:

 

I etap -    Stworzono program audytów/wizyt VFL określając jego cel, wymagania i zakres.

II etap - Określono grupę, która odbywać ma obowiązkowe wizyty, określono minimalną ilość wizyt do odbycia w trakcie każdego miesiąca oraz sposób ich monitorowania.

III etap - Stworzono procedurę wykonywania audytów VFL oraz wdrożono ulotkę zawierającą kilkanaście pytań i wskazówek zachowań podczas audytu

IV etap -  Opracowano planer audytów/wizyt VFL w celu uniknięcia dublowania się audytów/wizyt w ciągu danego miesiąca

V etap -   Przeszkolono wyznaczone osoby, przekazano procedurę i opracowane załączniki (ulotka).

 

      4.     Efekty przeprowadzonych działań, w tym szczególnie związane z bezpieczeństwem pracy (dla przedsiębiorstwa oraz dla pracowników):

 

W wyniku wprowadzenia programu VFL zwiększono świadomość pracowników, nakreślono kolejne działania i inicjatywy w zakresie BHP w poszczególnych zakładach, zmniejszono ilość zdarzeń wypadkowych. 

 

      5.     Orientacyjna liczba osób, dla których osiągnięto poprawę bezpieczeństwa pracy:

 

 Ponad 1000 pracowników.

 

      6.     Możliwość wykorzystania opisanego rozwiązania przez inne przedsiębiorstwa:

   

x  Uważam, że istnieje taka możliwość                              ž 

x  Deklaruję gotowość udzielenia dodatkowych informacji przedstawicielom przedsiębiorstw zainteresowanych wykorzystaniem opisanej „dobrej praktyki bhp”

 

      7.     Kontakt:

 

CEMEX Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
Osoba do kontaktu w sprawie opisanej dobrej praktyki: Tomasz Skibiński