Szkolenia problemowe i specjalistyczne - Lista (2019)

 

Aspekty bezpieczeństwa pracy w skutecznym zarządzaniu

inwestycją budowlaną

Termin: 25 lutego,

Koszt: 260 zł 

więcej informacji  

 

Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych

Termin: 4-5 marca, 23-24 września

Koszt: 550 zł 

więcej informacji  

 

Warsztaty dotyczące nowych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy

w polu elektromagnetycznym

Termin: 30-31 maja

Koszt: 300 zł

więcej informacji  

 

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

Termin:   11-13 marca, 6-8 listopada

Koszt: 700 zł 

więcej informacji  

 

Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)

Termin: 14-15 marca, 12-13 listopada

Koszt: 550 zł 

więcej informacji  

 

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)

Termin: 18-20 marca, 7-9 października

Koszt: 800 zł 

więcej informacji  

 

Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie

Termin: 1-3 kwietnia, 14-15 października

Koszt: 700 zł

więcej informacji  

 

Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły dzięki stosowaniu środków ochrony zbiorowej

Termin: 3-4 kwietnia 1-2 października

Koszt: 650 zł

więcej informacji  

 

Obciążenie cieplne człowieka w środowisku termicznym

Termin: 5-6 czerwca, 28-29 października

Koszt: 550 zł 

więcej informacji  

 

Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy

Termin: 8-10 kwietnia 18-20 listopada

Koszt: 800 zł (dla osób zainteresowanych tylko szkoleniem z zagrożeniem hałasem 

- koszt 600 zł) 

więcej informacji 

 

Ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz dostosowanie do wymagań minimalnych

Termin: 15-17 kwietnia, 9-11 października

Koszt: 800 zł

więcej informacji  

 

Ergonomia stanowisk pracy

Termin: 13-14 maja, 3-4 października

Koszt: 500 zł 

więcej informacji  

 

Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy

Termin: 20-22 maja, 2-4 grudnia

Koszt: 450 zł

więcej informacji  

 

Badanie wypadków przy pracy

Termin: 3-5 czerwca, 9-11 grudnia

Koszt: 700 zł

więcej informacji  

 

Przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Termin: 24-26 czerwca

Koszt: 600 zł 

więcej informacji   

 

Jak radzić sobie ze stresem w pracy (teoria i praktyka)

Termin: 16-18 września

Koszt: 600 zł 

więcej informacji  

 

 Środki ochrony indywidualnej – charakterystyka oraz zasady

prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)

Termin: 14-15 października

Koszt: 450 zł 

więcej informacji  

 

 

 

  

 

UWAGA:

  • Na wymienione ceny poszczególnych szkoleń składają się koszty przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, materiały dla słuchacza, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • Szkolenia bez podania miejsca odbywają się w  Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB. W cenę tych szkoleń wliczone są również obiady
  • Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowy program     i instrukcje organizacyjne

Na zamówienie grupowe zorganizujemy:

  • Każde szkolenie wymienione w ofercie
  • Każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

Dane niezbędne do dokonywania opłat:

 

 

 

 

 

 
Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 
Program wybranego szkolenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Nanomateriały w środowisku pracy. Charakterystyka zagrożeń, ocena ryzyka i ochrona pracowników przed nanomateriałami.

 

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla pracodawców i pracowników przedsiębiorstw, w których są wytwarzane lub stosowane nanomateriały, kadry zarządzającej w zakresie ograniczania ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na nanoobiekty występujące w środowisku pracy, dla pracowników laboratoriów środowiskowych, służb bezpieczeństwa i higieny pracy, pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Cel szkolenia
Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

• znać podstawowe definicje dotyczące nanomateriałów,
• wiedzieć jakie są rodzaje i zastosowania nanomateriałów,
• znać skutki szkodliwego działania nanomateriałów na organizm człowieka,
• wiedzieć jakie są metody pomiaru parametrów charakteryzujących nanoobiekty pod kątem oceny narażenia zawodowego,
• umieć interpretować wyniki uzyskane z badań w celu dokonania oceny narażania zawodowego na nanoobiekty emitowane z nanomateriałów,
• znać wymagania prawne, normy dotyczące zapobiegania narażeniu na nanoobiekty,
• znać metody stosowane do oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na nanoobiekty,
• wiedzieć, jak można ograniczać narażenie na nanoobiekty w środowisku pracy, przez zastosowanie środków ochrony zbiorowej (hermetyzacja, systemy wentylacji ogólnej i miejscowej, urządzenia filtracyjno-wentylacyjne, filtry powietrza).
• znać ogólne zasady ograniczania ryzyka związanego z nanomateriałami.

W ramach programu szkolenia zostaną przedstawione następujące zagadnienia:
Program ramowy

Wykładowcy:
Pracownicy naukowi CIOP-PIB.

Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia

Zakwaterowanie


Kartę zgłoszenia
 uczestnictwa należy przesłać najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia (pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl ; krswi@ciop.pl)

Miejsce szkolenia:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93