Szkolenia problemowe i specjalistyczne - Lista (2021)

 

Aspekty bezpieczeństwa pracy w skutecznym zarządzaniu

inwestycją budowlaną

Termin: 8 listopada

Koszt: 260 zł 

więcej informacji

 

Środowiskowe zagrożenia elektromagnetyczne - nowe technologie, nowe wymagania prawne

Termin: 17 listopada

Koszt: 300 zł

więcej informacji

 

Bezpieczeństwo w obsłudze urządzeń laserowych

Termin: 30 września - 1 października

Koszt: 550 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy

Termin: 18-20 października

Koszt: 700 zł 

więcej informacji

 

Oświetlenie w zakładzie pracy (zasady doboru, pomiary)

Termin: 20-22 września - BRAK MIEJSC

Koszt: 800 zł 

więcej informacji

 

Obciążenie wysiłkiem fizycznym w pracy (wydatek energetyczny)

Termin: 1-2 grudnia

Koszt: 550 zł 

więcej informacji

 

Pyły w środowisku pracy. Ocena ryzyka i zapobieganie narażeniu na pyły dzięki stosowaniu środków ochrony zbiorowej

Termin: 15-16 listopada

Koszt: 650 zł

więcej informacji

 

Ocena ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie

Termin: 25-27 października

Koszt: 700 zł

więcej informacji

 

Zagrożenie hałasem i wibracją w środowisku pracy

Termin: 15-17 listopada

Koszt: 800 zł (dla osób zainteresowanych tylko szkoleniem z zagrożeniem hałasem - koszt 600 zł) 

więcej informacji

 

Ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz dostosowanie do wymagań minimalnych

Termin: 8-10 listopada

Koszt: 800 zł

więcej informacji

 

Zagrożenia biologiczne w środowisku pracy

Termin: 6-8 grudnia

Koszt: 450 zł

więcej informacji

 

Ergonomia stanowisk pracy

Termin: 15-16 listopada

Koszt: 500 zł 

więcej informacji

 

Badanie wypadków przy pracy

Termin: 4-6 października

Koszt: 700 zł

więcej informacji

 

Obciążenie cieplne człowieka w środowisku termicznym

Termin: 29-30 listopada

Koszt: 550 zł 

więcej informacji

 

Przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach

Termin:

Koszt: 600 zł 

więcej informacji

 

Jak radzić sobie ze stresem w pracy (teoria i praktyka)

Termin:

Koszt: 600 zł 

więcej informacji

 

Środki ochrony indywidualnej – charakterystyka oraz zasady

prawidłowego doboru i stosowania (dla użytkowników)

Termin: 28-29 października

Koszt: 450 zł 

więcej informacji

 

 

 

UWAGA:

  • Na wymienione ceny poszczególnych szkoleń składają się koszty przeprowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, materiały dla słuchacza, obiady, przerwy kawowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
  • Szkolenia bez podania miejsca odbywają się w  Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB. W cenę tych szkoleń wliczone są również obiady
  • Po przesłaniu zgłoszenia uczestnicy szkoleń otrzymują szczegółowy program     i instrukcje organizacyjne

Na zamówienie grupowe zorganizujemy:

  • Każde szkolenie wymienione w ofercie
  • Każde szkolenie związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka

Dane niezbędne do dokonywania opłat:

 

 

 

 

 

 
Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 
Program wybranego szkolenia
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi oraz dostosowanie do wymagań minimalnych

 

Cel szkolenia:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien:

wiedzieć:

- jakie są podstawowe zasady zapewnienia bhp przy maszynach
- jakie obowiązują zasadnicze wymagania bhp dotyczące maszyn,
- wiedzieć czego, zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie bhp należy wymagać od dostawców maszyn i urządzeń ochronnych

znać:
- europejską koncepcję zapewniania bezpieczeństwa związanego z  maszynami,
- podstawowe zasady nowego i globalnego podejścia,
- minimalne wymagania bhp dotyczące użytkowania maszyn,
- zasady doprowadzania użytkowanych maszyn do zgodności z tymi wymaganiami

umieć:
- ocenić czy dokumenty, które producent przekazuje wraz z maszyną są zgodne z wymaganiami zasadniczymi,
- doradzić własnemu pracodawcy – producentowi maszyn jak przygotować dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami zasadniczymi,
- określić niezgodności maszyn z minimalnymi wymaganiami bhp i oceniać ryzyko związane z tymi niezgodnościami,
- właściwie dobierać i stosować techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w celu doprowadzenia użytkowanych maszyn do zgodności z minimalnymi wymaganiami bhp

Program ramowy szkolenia

Wykładowcy:

Doświadczeni pracownicy Ośrodka Certyfikacji wyrobów i systemów  jakości jednostki notyfikowanej nr 1437 CIOP-PIB.

Warunkiem ukończenia szkolenia jest udział w wykładach i warsztatach oraz
zaliczenie testu.
Słuchacze otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Zakwaterowanie

Kartę zgłoszenia
uczestnictwa należy przesłać  (pocztą lub e-mail na adres: makal@ciop.pl ; krswi@ciop.pl)


Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Centrum Edukacyjne
ul. Czerniakowska 16
00 – 701 Warszawa
tel. 22 623 36 76
tel. 22 623 37 85
fax 22 623 36 93