Zestawienie zadań i projektów w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków Pracy” (okres realizacji: lata: 2020-2022)

 

 LP.

Symbol

Tytuł

Termin realizacji

część A: Program realizacji zadań w zakresie służb państwowych

 

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych   /11/

 

 1.

1.SP.05

Opracowanie kryteriów uciążliwości hałasu na podstawie charakterystyk czasowych, amplitudowych i częstotliwościowych dźwięku

01.01.2020
31.12.2022

 2.

2.SP.01

Ocena narażenia na drgania mechaniczne pracowników wykorzystujących pojazdy terenowe typu ATV oraz zalecenia do profilaktyki

Materiały informacyjne: "Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy związanych z użytkowaniem pojazdów terenowych typu ATV" 

01.01.2020
31.12.2021

 3.

2.SP.02

Badania uciążliwości hałasu słyszalnego i hałasu niskoczęstotliwościowego turbin wiatrowych ze względu na możliwość realizacji przez pracowników ich podstawowych zadań na stanowiskach pracy zlokalizowanych w pobliżu farm wiatrowych

01.01.2020
31.12.2022

 4.

2.SP.03

Opracowanie systemu przekazywania dźwięku pod ochronnik słuchu sterowanego bezprzewodowo przez użytkownika

01.01.2020
31.12.2022

 5.

2.SP.04

Opracowanie zestawu ćwiczeń dźwiękowych przeznaczonego do rozwijania możliwości percepcji dźwięków występujących w środowisku akustycznym przez osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku

01.01.2020
31.12.2022

 6.

2.SP.05

Opracowanie źródła dźwięku maskującego hałas związany z komunikacją werbalną w biurowych pomieszczeniach wielkoprzestrzennych

Materiały informacyjne: "Badania obliczeniowe maskowania dźwięków mowy oraz technicznych środków kształtowania pola akustycznego w biurowych pomieszczeniach wielkoprzestrzennych"

01.01.2020
31.12.2022

 7.

2.SP.06

Opracowanie naręcznego skanera otoczenia dla osób niewidomych i słabowidzących

01.01.2020
31.12.2022

 8.

3.SP.05

Opracowanie wymagań do prawidłowego doboru rękawic antywibracyjnych

 

Materiały informacyjne: "Wymagania do prawidłowego doboru rękawic antywibracyjnych do narzędzi ręcznych" 

01.01.2020
31.12.2021

 9.

3.SP.06

Opracowanie wytycznych do sprawdzania oraz nauki prawidłowego umieszczania wkładek przeciwhałasowych w zewnętrznym przewodzie słuchowym

Materiały szkoleniowe: "Sprawdzanie oraz nauka prawidłowego umieszczania wkładek przeciwhałasowych w zewnętrznym przewodzie słuchowym" 

01.01.2020
31.12.2021

 10.

3.SP.10

Zapewnienie integracji z sieciami europejskimi działającymi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy

01.01.2020
31.12.2022

 11.

4.SP.11

Aktualizacja i rozwój serwisu BEZPIECZNIEJ wspomagającego profilaktykę zagrożeń fizycznych w środowisku pracy, w tym w kontekście zmian na rynku pracy związanych z imigracją zarobkową

01.01.2020
31.12.2022

 

 

Zakład Techniki Bezpieczeństwa  /7/

 

 12.

1.SP.06

Ustalenie nowych wartości maksymalnych dopuszczalnych ekspozycji (MDE) na promieniowanie widzialne i podczerwone

01.01.2021
31.12.2022

 13.

2.SP.07

Opracowanie mobilnego systemu pomiarowego do oceny zagrożenia pracowników promieniowaniem UV na stanowiskach pracy

01.01.2020
31.12.2022

 14.

2.SP.09

Identyfikacja i ocena zagrożeń promieniowaniem optycznym oraz uciążliwości związanych ze stosowaniem urządzeń rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej

01.01.2020
31.12.2022

 15.

3.SP.09

Opracowanie metodyki stosowania systemów lockout/tagout w systemach wytwórczych Przemysłu 4.0

Materiały informacyjne: "Wytyczne do stosowania procedur LOTO w systemach wytwórczych Przemysłu 4.0" 

01.01.2020
31.12.2021

 16.

3.SP.13

Opracowanie programów badania biegłości w zakresie pomiarów parametrów oświetlenia elektrycznego oraz parametrów nielaserowego promieniowania optycznego

01.01.2020
31.12.2022

 17.

4.SP.08

Zastosowanie technologii rzeczywistości wirtualnej  do szkolenia operatorów przenośnych pilarek łańcuchowych

01.01.2020
31.12.2022

 18.

4.SP.14

Opracowanie serwisu internetowego i bazy danych o urządzeniach technicznych wspomagających osoby niepełnosprawne w wykonywaniu pracy

01.01.2020
31.12.2021

 

 

Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych  /14/

 

 19.

1.SP.01

Działalność Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

01.01.2020
31.12.2022

 20.

1.SP.02

Opracowanie nowych metod oznaczania 9 szkodliwych substancji chemicznych dla potrzeb oceny środowiska pracy

01.01.2020
31.12.2022

 21.

1.SP.03

Opracowanie znowelizowanych metod oznaczania 9 szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy do oceny narażenia zawodowego

01.01.2020
31.12.2022

 22.

1.SP.04

Działalność normalizacyjna w zakresie metod badań i kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

01.01.2020
31.12.2022

 23.

2.SP.12

Opracowanie metodyki badania i budowa stanowiska do określania emisji nanoobiektów z materiałów użytkowych pokrytych warstwami funkcjonalnymi

01.01.2020
31.12.2022

 24.

2.SP.13

Opracowanie metody poboru nanoobiektów i ich analizy z wykorzystaniem zaawansowanych metod obrazowania

01.01.2020
31.12.2022

 25.

2.SP.14

Opracowanie metodyki oceny jakości wysokoskutecznych filtrów powietrza z uwzględnieniem nowych wymagań norm międzynarodowych

01.01.2020
31.12.2022

 26.

2.SP.15

Opracowanie systemu monitorowania zagrożeń pyłowych i akustycznych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, opartego na bezprzewodowym przesyłaniu danych i przenośnych stacjach pomiarowych w środowisku pracy

01.01.2020
31.12.2022

 27.

2.SP.16

Ocena występowania grzybów o właściwościach zakaźnych i toksycznych na włókninach filtracyjnych pochodzących z układów wentylacyjnych środków transportu

01.01.2020
31.12.2022

 28.

2.SP.17

Badanie narażenia pracowników konfekcjonowania i dystrybucji środków płatniczych oraz populacji generalnej korzystającej z bankomatów na szkodliwe czynniki mikrobiologiczne

01.01.2020
31.12.2021

 29.

2.SP.18

Ocena właściwości toksycznych i alergizujących pleśni z rodzaju Aspergillus w środowisku pracy archiwów i bibliotek

01.01.2020
31.12.2022

 30.

2.SP.20

Metody szkoleniowe dedykowane do systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym (rozwiązania organizacyjne i koncepcje zarządzania)

01.01.2020
31.12.2022

 31.

4.SP.12

Utrzymanie i rozwój bazy wiedzy BioInfo  - wsparcie przedsiębiorstw w skutecznym zarządzaniu ryzykiem zawodowym związanym z występowaniem szkodliwych czynników biologicznych

01.01.2020
31.12.2022

 32.

4.SP.13

Utrzymanie i rozwój bazy  wiedzy ChemPył - wsparcie przedsiębiorstw w skutecznym zarządzaniu ryzykiem zawodowym związanym z występowaniem szkodliwych substancji chemicznych

01.01.2020
31.12.2022

 

 

Zakład Ergonomii  /8/

 

 33.

2.SP.21

Badanie wpływu mikroklimatu chłodnego i zimnego na odpowiedzi fizjologiczne pracownika podczas wykonywania prac manualnych

01.01.2020
31.12.2022

 34.

2.SP.22

Opracowanie interaktywnego programu komputerowego wspomagającego interwencję ergonomiczną w zakresie obciążenia mięśniowo-szkieletowego kończyn górnych i dolnych oraz pleców

01.01.2020
31.12.2022

 35.

2.SP.23

Opracowanie programu interwencji zwiększającej kapitał psychologiczny pracowników 50+
Materiały informacyjne 

Program interwencji 

01.01.2020
31.12.2022

 36.

2.SP.24

Opracowanie aplikacji wsparcia diagnostycznego i informacyjnego w procesie podejmowania pracy dla osób z niepełnosprawnościami

01.01.2020
31.12.2022

 37.

2.SP.25

Opracowanie wirtualnego asystenta pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

01.01.2020
31.12.2022

 38.

2.SP.26

Określenie potencjału osób niepełnosprawnych oraz możliwości wykorzystania go w przedsiębiorstwie

01.01.2020
31.12.2022

 39.

2.SP.27

Opracowanie zestawu narzędzi oraz metod ich stosowania do oceny zdolności do pracy w zakresie oceny funkcjonalnej oraz e-kompetencji

01.01.2020
31.12.2022

 40.

3.SP.04

Badanie wpływu dopasowania odzieży na izolacyjność cieplną i opór pary wodnej w układzie odzież - źródło ciepła

01.01.2020
31.12.2022

 

 

Zakład Bioelektromagnetyki /2/

 

 41.

2.SP.08

Ocena oddziaływania na człowieka w środowisku pracy i życia emisji elektromagnetycznych, związanych z użytkowaniem pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym lub hybrydowym  i wykorzystywanej przez nie infrastruktury technicznej

01.01.2020
31.12.2022

 42.

2.SP.10

Ocena oddziaływania technologii związanych z emisją pola elektromagnetycznego na środowisko pracy i życia / Centrum Badań i Promocji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Pracujących i Ludności (EM-Centrum)

01.01.2020
31.12.2022

 

 

Zakład Ochron Osobistych  /10/

 

 43.

2.SP.11

Metoda usuwania zanieczyszczeń z odzieży ochronnej w celu ograniczenia narażenia  strażaków na szkodliwe czynniki chemiczne

Materiały informacyjne: "Odzież ochronna dla strażaków. Znaczenie czyszczenia odzieży po użytkowaniu" 

Zalecenia: "Zalecenia dot. czyszczenia odzieży ochronnej dla strażaków z zanieczyszczeń chemicznych powstałych podczas pożaru." 

01.01.2020
31.12.2021

 44.

2.SP.19

Opracowanie aplikacji mobilnej wspomagającej prawidłowe dopasowanie półmasek do indywidualnych wymiarów twarzy użytkownika

01.01.2020
31.12.2021

 45.

3.SP.01

Opracowanie metodyki badań i kryteriów oceny wpływu aktywnej odzieży ochronnej, w tym z wbudowanymi czujnikami i modułami mikroelektronicznymi, na obciążenie psychofizyczne człowieka w symulowanych warunkach użytkowania

01.01.2021
31.12.2022

 46.

3.SP.02

Opracowanie metodyki oceny skuteczności i zasad doboru sprzętu ochrony układu oddechowego do stosowania podczas produkcji grafenu płatkowego oraz jego form pochodnych

01.01.2021
31.12.2022

 47.

3.SP.03

Opracowanie zasad stosowania oraz metodyki badań sprzętu przeznaczonego do równoczesnej ochrony przed upadkiem z wysokości i pracy w zawieszeniu techniką „rope access”
"Parametry, wymagania i metody badań lin rdzeniowych w oplocie przeznaczonych do stosowania w technice dostępu linowego. Materiały informacyjne dla producentów i konstruktorów" 

"Praca na wysokości z wykorzystaniem techniki dostępu linowego – podstawowe informacje. Materiały informacyjne dla użytkowników sprzętu ochronnego" 

01.01.2020
31.12.2021

 48.

3.SP.07

Opracowanie aplikacji użytkowej do doboru sprzętu ochrony układu oddechowego przed bioaerozolem w wybranych środowiskach pracy

01.01.2020
31.12.2022

 49.

3.SP.08

Opracowanie interaktywnej bazy wiedzy o regulacjach prawnych i zasadach bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej

01.01.2020
31.12.2021

 50.

4.SP.03

Interaktywne kompendium szkoleniowe w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej  w życiu zawodowym i pozazawodowym dla uczniów szkół ponadpodstawowych

01.01.2020
31.12.2021

 51.

4.SP.09

Opracowanie materiałów szkoleniowych z zakresu doboru i użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości wykorzystujące technikę rzeczywistości wirtualnej

01.01.2021
31.12.2022

 52.

4.SP.10

Opracowanie symulatora wybranych urządzeń laserowych z wykorzystaniem technologii rzeczywistości wirtualnej (VR)  do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp przy ich obsłudze

01.01.2020
31.12.2021

 

 

Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  /4/

 

 53.

2.SP.28

Rozwiązania prawne i organizacyjne wspierające zapewnianie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarce platformowej

 

Materiały informacyjne: "Jak poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy platformowej" 

01.01.2020
31.12.2021

 54.

2.SP.29

Wpływ technologii i koncepcji produkcji w ramach Przemysłu 4.0 na metody zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych

01.01.2021
31.12.2022

 55.

2.SP.30

Wspomaganie oceny skuteczności procesów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

01.01.2020
31.12.2022

 56.

4.SP.30

Dostosowanie zakresu i metodyki krajowych badań warunków pracy do potrzeb zmieniającego się świata pracy zgodnie z zasadami informacyjnego systemu UE w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

01.01.2020
31.12.2021

 

 

Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących  /2/

 

 57.

3.SP.11

Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym stosowanym do badań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska

01.01.2020
31.12.2022

 58.

3.SP.12

Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania laboratoriów badawczych i wzorcujących CIOP-PIB zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

01.01.2020
31.12.2022

 

 

Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych  /2/

 

 59.

3.SP.14

Utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania w obszarze oceny zgodności środków ochrony indywidualnej według wymagań kompetencyjnych dla jednostki notyfikowanej

01.01.2020
31.12.2022

 60.

3.SP.15

Wspomaganie krajowych podmiotów gospodarczych we wdrażaniu do krajowej praktyki gospodarczej wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej

Materiały informacyjne: "Podstawowe informacje na temat oceny zgodności środków ochrony indywidualnej" 

01.01.2020
31.12.2022

 

 

Ośrodek Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP  /2/

 

 61.

4.SP.06

Utrzymanie i rozwój systemu uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych wpływających na kształtowanie warunków pracy w Polsce oraz wsparcie służby bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez Sieć Regionalnych Ośrodków BHP

01.01.2020
31.12.2022

 62.

4.SP.07

Utrzymanie i doskonalenie systemu dobrowolnej certyfikacji kompetencji osób w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

01.01.2020
31.12.2022

 

 

Dział Informatyki  /4/

 

 63.

4.SP.04

Wsparcie systemów edukacji zdalnej do nauczania ustawicznego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii z wykorzystaniem współczesnych technologii informatycznych

01.01.2020
31.12.2022

64.

4.SP.15

Rozwój interaktywnych aplikacji internetowych oraz stacjonarnego oprogramowania komputerowego wspomagających działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

01.01.2020
31.12.2022

65.

4.SP.16

Rozwój wieloplatformowego systemu oprogramowania komputerowego STER wspomagającego zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach

01.01.2020
31.12.2022

66.

4.SP.17

Rozwój ogólnopolskiego portalu internetowego upowszechniającego wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i prewencji wypadkowej

01.01.2020
31.12.2022

 

 

Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji  /2/

 

 67.

4.SP.18

Rozwój bazy bibliograficznej specjalistycznego piśmiennictwa z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii (ALEPH CIOP-PIB)

01.01.2020
31.12.2022

 68.

4.SP.25

Analizy altmetryczne i bibliometryczne publikacji z zakresu bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy - indeksowanych w bazach bibliograficzno-abstraktowych, autorów afiliowanych w polskich i zagranicznych instytucjach naukowo-badawczych

01.01.2020
31.12.2022

 

 

Ośrodek Promocji i Wdrażania  /7/

 

 69.

4.SP.05

Opracowanie metod i narzędzi wspierających proces edukacji w zakresie kształtowania postaw probezpiecznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży

01.01.2020
31.12.2022

 70.

4.SP.19

Popularyzacja tematyki bhp, w szczególności przy wykorzystaniu elektronicznych form komunikacji - Newslettera i mediów społecznościowych

01.01.2020
31.12.2022

 71.

4.SP.20

Informacyjne kampanie społeczne na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w pracy i jakości życia

01.01.2020
31.12.2022

 72.

4.SP.21

Prowadzenie działalności Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

01.01.2020
31.12.2022

 73.

4.SP.22

Rozwój i koordynowanie działalności struktur sieciowych przedsiębiorstw na rzecz poprawy warunków pracy w Polsce

01.01.2020
31.12.2022

 74.

4.SP.23

Upowszechnianie i promocja opracowań Instytutu na rzecz kształtowania warunków pracy i życia z wykorzystaniem m.in. targów, wystaw, konferencji i konkursów

01.01.2020
31.12.2022

 75.

4.SP.24

Opracowanie diagnozy i prognozowanie trendów rozwoju rynku środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w Polsce

Materiały informacyjne

Raport

01.01.2020
31.12.2022

 

 

Dział Wydawnictw  /4/

 

 76.

4.SP.26

Opracowywanie i wydawanie krajowego czasopisma popularnonaukowego „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”

01.01.2020
31.12.2022

 77.

4.SP.27

Opracowywanie międzynarodowego czasopisma naukowego "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics" (JOSE)

01.01.2020
31.12.2022

 78.

4.SP.28

Opracowywanie i wydawanie specjalistycznych wydawnictw oraz materiałów szkoleniowych i upowszechniających wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii

01.01.2020
31.12.2022

 79.

4.SP.29

Opracowywanie i wydawanie krajowego czasopisma naukowego „Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy"

01.01.2020
31.12.2022

 

 

Centrum Edukacyjne  /2/

 

 80.

4.SP.01

Opracowanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych wspierających kształcenie w dziedzinie ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy

01.01.2020
31.12.2022

 81.

4.SP.02

Weryfikacja i rozszerzenie treści materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla edukacji ustawicznej, akademickiej oraz wszystkich poziomów edukacji szkolnej

01.01.2020
31.12.2022

 

 

Dział Współpracy Międzynarodowej /1/

 

 82.

4.SP.31

Wsparcie pozyskiwania i wzmacniania transferu wiedzy w obszarze innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w zmieniającym się świecie pracy z wykorzystaniem międzynarodowych i krajowych organizacji i programów współpracy naukowej

01.01.2020
31.12.2022

 

 

część B: Program realizacji projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych

 

 

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych   /7/

 

 1.

II.PB.19

Opracowanie metody oceny narażenia na hałas z zastosowaniem techniki mikrofonu umieszczonego w uchu pracownika

01.01.2021
31.12.2022

 2.

II.PB.20

Techniki obrazowania akustycznego w zwalczaniu zagrożeń akustycznych

Materiały informacyjne: "Techniki obrazowania akustycznego i ich zastosowania." 

01.01.2020
31.12.2021

 3.

II.PB.13

Rozwój i badania właściwości ultradźwiękowej technologii haptycznej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jej zastosowania na potrzeby osób z niepełnosprawnościami

01.01.2021
31.12.2022

 4.

III.PB.01

Opracowanie przemysłowej bariery akustycznej do tłumienia wąskopasmowych składowych hałasu z wykorzystaniem  wielowarstwowych struktur kryształów fononicznych

01.01.2020
31.12.2022

 5.

III.PB.02

Opracowanie ustrojów antywibracyjnych o innowacyjnych strukturach 3D

01.01.2020
31.12.2022

 6.

III.PB.05

Opracowanie metamateriału  akustycznego do zastosowania w układach dźwiękoizolacyjnych do ograniczania hałasu w warunkach przemysłowych

 

Materiały informacyjne: "Metamateriały akustyczne jako innowacyjne podejście do walki z hałasem." 

01.01.2020
31.12.2022

 7.

III.PB.07

Opracowanie rękawic antywibracyjnych z inteligentnym układem termicznym

01.01.2020
31.12.2022

 

 

Zakład Techniki Bezpieczeństwa  /4/

 

 8.

II.PB.18

Opracowanie metody analizy ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn z uwzględnieniem aspektów cyberbezpieczeństwa

01.01.2021
31.12.2022

 9.

IV.PB.07

Zwiększanie zasobów poznawczych pracowników starszych oraz osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez stymulację w środowisku wirtualnym ze szczególnym uwzględnieniem wymagań kompetencyjnych do realizacji zadań w przedsiębiorstwach Przemysłu 4.0

01.01.2020
31.12.2022

 10.

IV.PB.08

Opracowanie interaktywnych symulacji szkoleniowych procesu zarządzania sytuacjami kryzysowymi w zakładach pracy na przykładzie obiektów infrastruktury krytycznej

01.01.2020
31.12.2022

 11.

IV.PB.09

Opracowanie interaktywnych rękawic symulujących wrażenie dotyku w środowisku wirtualnym obiektów o zróżnicowanej temperaturze

01.01.2020
31.12.2022

 

 

Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych  /13/

 

 12.

II.PB.01

Nowoczesne metody jednoczesnego oznaczania substancji chemicznych do oceny narażenia pracowników w wybranych procesach technologicznych

01.01.2020
31.12.2022

 13.

II.PB.04

Rozpoznanie zagrożeń węglem elementarnym w zakładach stosujących maszyny i urządzenia z silnikami wysokoprężnymi

01.01.2020
31.12.2022

 14.

II.PB.05

Określenie substancji niebezpiecznych emitowanych podczas rozkładu termicznego i spalania chemoutwardzalnych tworzyw sztucznych stosowanych w budownictwie i transporcie

01.01.2020
31.12.2022

 15.

II.PB.06

Analiza zagrożeń związanych z emisją substancji chemicznych podczas drukowania przestrzennego 3D

01.01.2020
31.12.2022

 16.

II.PB.07

Rozpoznanie zagrożenia związanego z możliwością wystąpienia pożaru i wybuchu pyłu drewna powstającego w trakcie jego przetwarzania

01.01.2020
31.12.2022

 17.

II.PB.08

Ocena właściwości prozapalnych pyłów organicznych różnego pochodzenia na podstawie badania in vitro ludzkich komórek płuc

01.01.2020
31.12.2022

 18.

II.PB.09

Opracowanie metodyki badań i oceny zagrożenia enteropatogenami występującymi w oczyszczalniach ścieków oraz w powierzchniowych wodach oczyszczonych

01.01.2020
31.12.2022

 19.

II.PB.10

Ocena in vitro aktywności biologicznej wybranych nanostrukturalnych cząstek stałych jako potencjalnych czynników zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego

01.01.2020
31.12.2022

 20.

II.PB.11

Ocena działania łącznego w warunkach in vitro wybranych składników produktów przemysłu chemicznego i kosmetycznego działających szkodliwie na rozrodczość, w tym zaburzających gospodarkę hormonalną organizmu

01.01.2020
31.12.2022

 21.

II.PB.12

Badanie narażenia pracowników sektora przetwórstwa mięsnego na szkodliwe drobnoustroje bakteryjne ze szczególnym uwzględnieniem szczepów posiadających zdolność formowania biofilmu

01.01.2020
31.12.2022

 22.

II.PB.21

Opracowanie metody detekcji aerozoli nanoobiektów na stanowiskach pracy z wykorzystaniem czujników jonizacyjnych

01.01.2020
31.12.2022

 23.

III.PB.03

Opracowanie kompozytów hybrydowych modyfikowanych napełniaczami nieorganicznymi i roślinnymi o obniżonej palności i emisji dymu oraz wysokiej odporności na akty wandalizmu do zastosowań w pojazdach transportu publicznego

01.01.2020
31.12.2022

 24.

III.PB.04

Opracowanie innowacyjnych środków uniepalniających do zastosowania w płytach warstwowych

01.01.2020
31.12.2022

 

 

Zakład Ergonomii  /13/

 

 25.

I.PB.01

Ocena wpływu warunków akustycznych w środowisku pracy umysłowej na percepcję wzrokową i obciążenie psychiczne

01.01.2020
31.12.2022

26.

I.PB.02

Neurofizjologiczne korelaty różnic indywidualnych w procesie starzenia pamięci roboczej: analiza i porównanie elektrofizjologicznych procedur eksperymentalnych

01.01.2020
31.12.2022

 27.

I.PB.03

Psychospołeczne warunki pracy a zaburzenia depresyjne wśród pracujących Polaków

01.01.2020
31.12.2022

 28.

I.PB.04

Badanie charakterystyki drżenia fizjologicznego jako efektu zmęczenia związanego z wykonywaniem czynności manualnych wymagających precyzji

01.01.2020
31.12.2022

 29.

I.PB.05

Opracowanie programu ćwiczeń w zespołach przeciążeniowych układu mięśniowo-szkieletowego pracowników z wykorzystaniem technik VR

01.01.2020
31.12.2022

 30.

I.PB.06

Praca 4.0 - nowe formy pracy a dobrostan pracowników

01.01.2020
31.12.2022

31.

I.PB.07

Opracowanie narzędzi do diagnozy sprawności poznawczej pracowników

01.01.2020
31.12.2022

 32.

I.PB.09

Portret Polaka PL2030 - Atlas danych antropometrycznych, biomechanicznych i sensorycznych

01.01.2020
31.12.2022

 33.

II.PB.14

Ocena przydatności łączonych metod badawczych we wczesnej diagnostyce postaci naczyniowo-nerwowej zespołu wibracyjnego wśród osób zatrudnionych w narażeniu na wibrację miejscową

01.01.2020
31.12.2022

 34.

IV.PB.03

Monitoring psychospołecznych warunków pracy, zdolności do pracy i dobrostanu w grupie polskich pracowników

01.01.2020
31.12.2022

 35.

IV.PB.04

Badania indywidualnych i organizacyjnych uwarunkowań zjawiska cyberprzemocy w miejscu pracy

01.01.2020
31.12.2022

 36.

IV.PB.05

Modelowanie pracy (job crafting) jako metoda budowania zasobów i pozytywnych postaw młodych pracowników wobec pracy

01.01.2020
31.12.2022

 37.

IV.PB.06

Identyfikacja czynników wpływających na efektywność treningu redukcji stresu opartego o mindfulness (MBSR) poprzez monitorowanie fizjologicznych parametrów reakcji stresowej

01.01.2020
31.12.2022

 

 

Zakład  Bioelektromagnetyki  /4/

 

 38.

II.PB.15

Badania środowiskowe i modelowanie numeryczne zagrożeń dotyczących osób użytkujących nasobne urządzenia działające w technologii Internetu Rzeczy

01.01.2020
31.12.2022

 39.

II.PB.16

Ocena ekspozycji osób na promieniowanie elektromagnetyczne związane z użytkowaniem sieci 4G i 5G w budynkach użyteczności publicznej

01.01.2020
31.12.2022

 40.

II.PB.17

Modelowanie narażenia na pole elektromagnetyczne podczas zróżnicowanego użytkowania diatermii chirurgicznych

01.01.2020
31.12.2022

 41.

II.PB.23

Badania ładunku elektrostatycznego akumulowanego w objętości materiału nieprzewodzącego

01.01.2020
31.12.2022

 

 

Zakład Ochron Osobistych  /12/

 

 42.

I.PB.10

Opracowanie danych do nowego atlasu miar człowieka, związanych ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej, z uwzględnieniem wybranych parametrów widzenia

Materiały informacyjne: "Wartości naddatków wymiarowych jako dane wejściowe do projektowania ergonomicznego środowiska pracy" 

01.01.2020
31.12.2022

 43.

III.PB.08

Opracowanie inteligentnej odzieży ciepłochronnej z synergicznym działaniem pasywnych i aktywnych materiałów o właściwościach termoregulacyjnych dla osób pracujących w warunkach mikroklimatu zimnego

01.01.2020
31.12.2022

 44.

III.PB.09

Opracowanie odzieży ochronnej z funkcją aktywnego chłodzenia wykorzystującą zjawisko termoelektryczne (ogniwa Peltiera)

01.01.2020
31.12.2022

 45.

III.PB.10

Opracowanie filtrów ułatwiających rozpoznawanie barw w środowisku pracy dla osób z dysfunkcją widzenia barw

01.01.2020
31.12.2022

 46.

III.PB.11

Zastosowanie autonomicznych mechanizmów o właściwościach samonaprawiających uszkodzenia mechaniczne materiałów przeznaczonych na spody obuwia ochronnego

01.01.2020
31.12.2022

 47.

III.PB.12

Zastosowanie mechanizmów biomimetycznych w celu poprawy właściwości adhezyjnych i hydrofobowych materiałów polimerowych stosowanych w rękawicach ochronnych

01.01.2020
31.12.2022

 48.

III.PB.13

Zastosowanie nanododatków mineralnych w konstytutywnych strukturach bionicznych w celu poprawy odporności na przecięcie materiałów rękawic ochronnych

01.01.2020
31.12.2022

 49.

III.PB.14

Opracowanie samodopasowującego się uszczelnienia części twarzowych sprzętu ochrony układu oddechowego

01.01.2020
31.12.2022

 50.

III.PB.15

Opracowanie urządzenia do dynamicznego skracania drogi spadania w indywidualnych systemach chroniących przed upadkiem z wysokości

01.01.2020
31.12.2022

 51.

III.PB.16

Opracowanie szelek bezpieczeństwa umożliwiających bezpieczne oczekiwanie na pomoc po powstrzymaniu spadania

01.01.2020
31.12.2022

 52.

III.PB.17

Opracowanie systemu monitorowania w czasie rzeczywistym poziomu zużycia sprzętu ochrony układu oddechowego  pochłaniającego substancje organiczne o niskim progu wyczuwalności zapachowej

01.01.2020
31.12.2022

 53.

III.PB.18

Opracowanie półmaski do ochrony przed smogiem  w środowisku życia

Poster: "PÓŁMASKA DO OCHRONY PRZED SMOGIEM" 

01.01.2020
31.12.2021

 

 

Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  /2/

 

 54.

IV.PB.01

Opracowanie narzędzia komputerowego wspomagającego ocenę prawdopodobieństwa powstania wypadku przy pracy i przewidywanie jego ciężkości

01.01.2020
31.12.2022

 55.

IV.PB.02

Szacowanie kosztów i korzyści wdrażania  innowacji skierowanych na ograniczanie ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach

01.01.2020
31.12.2022

 

 

KOOPERANCI   /7/

 

 56.

I.PB.08

Wypalenie zawodowe i depresja u przedstawicieli zawodów związanych z ekspozycją na wysoki poziom stresu zawodowego: uwarunkowania, rozpowszechnienie, wzajemne zależności i mechanizmy wpływu na wybrane wskaźniki zdrowia, funkcjonowania psychospołecznego i efektywności zawodowej

01.01.2020
31.12.2022

 57.

II.PB.02

Opracowanie metod oznaczania 12 szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy do oceny narażenia zawodowego

01.01.2020
31.12.2022

 58.

II.PB.03

Opracowanie dokumentacji dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 30 czynników chemicznych szkodliwych dla zdrowia, w tym rakotwórczych

01.01.2020
31.12.2022

 59.

II.PB.22

Badanie wpływu spalin emitowanych przez silniki turbinowe statków powietrznych na poziom zanieczyszczeń w obrębie i okolicy lotnisk istniejących i nowo projektowanych

01.01.2020
31.12.2022

 60.

III.PB.06

Opracowanie metody soundscape do kształtowania środowiska akustycznego w pomieszczeniach przeznaczonych do wypoczynku dla pracowników pracujących w hałasie

01.01.2020
31.12.2022

 61.

III.PB.19

Poprawa komfortu pracy osób niepełnosprawnych motorycznie poprzez funkcjonalizację odzieży roboczej

01.01.2020
31.12.2022

 62.

III.PB.20

Opracowanie systemu do monitorowania wybranych parametrów fizjologicznych oraz wykrywania obecności pracowników w strefach zagrożenia czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi

01.01.2020
31.12.2022