Zestawienie zadań realizowanych w ramach III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków Pracy” (lata: 2014-2016)

Lp.

Tytuł

Termin realizacji

Wykonawca

 

zadania w ramach służb państwowych

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

1.

Określenie kryteriów uciążliwości hałasu ultradźwiękowego w zakresie częstotliwości 20-40 kHz

Kryteria

01.01.2015
31.12.2016

mgr inż. Bożena Smagowska
NA

2.

Badania łącznego oddziaływania hałasu infradźwiękowego oraz drgań mechanicznych na zdolności psychofizyczne kierowców pojazdów

Broszura

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Jan Radosz
NA

3.

Propozycja dopuszczalnych wartości hałasu ze względu na możliwość realizacji podstawowych zadań przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych

01.01.2014
31.12.2015

dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. nadzw. CIOP-PIB
NA

4.

Metody i kryteria oceny zagrożenia hałasem pracowników zatrudnionych przy wydobyciu gazu łupkowego

Metodyka

Kryteria

Materiał informacyjny

Baza danych

Zalecenia

01.01.2014
31.12.2015

dr inż. Witold Mikulski
NA

5.

Mobilny tester do samodzielnego sprawdzania skuteczności ochronnej wkładek przeciwhałasowych

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Tomasz Krukowicz
NA

6.

System zdalnego monitoringu parametrów wibroakustycznych środowiska pracy z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej do jego zasilania

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Leszek Morzyński
NA

7.

Wieloczynnikowa analiza warunków pracy na stanowiskach pracy sterowania ruchem kolejowym w aspekcie możliwości realizacji podstawowych funkcji pracy

01.01.2015
31.12.2016

mgr inż. Jan Radosz
NA

8.

Zapewnienie integracji z sieciami europejskimi w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy w celu spełnienia zobowiązań wynikających z uczestnictwa w systemie oceny zgodności wyrobów

01.01.2014
31.12.2016

dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. nadzw. CIOP-PIB
NA

9.

Wykorzystanie zaawansowanych technologicznie materiałów i ustrojów do ochrony przed drganiami mechanicznymi na stanowiskach pracy

Karty badań

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Jacek Zając
NA

10.

Baza danych o tłumieniu hałasu przez indywidualne ochrony słuchu w zakresie częstotliwości słyszalnych powyżej 8 kHz

Baza danych

Materiały szkoleniowe

01.01.2015
31.12.2016

dr inż. Rafał Młyński
NA

11.

Badanie skuteczności ochrony słuchu przy jednoczesnym stosowaniu ochronników słuchu i innych środków ochrony indywidualnej

Baza danych

01.01.2014
31.12.2015

dr inż. Emil Kozłowski
NA

Zakład Techniki Bezpieczeństwa

12.

Opracowanie metody badania oraz wykonanie modelu zautomatyzowanego urządzenia  do pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Andrzej Pawlak
NB

13.

Opracowanie metody badań i oceny zagrożeń olśnieniem przykrym na zewnętrznych stanowiskach pracy

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. nadzw. CIOP-PIB
NB

14.

Stanowisko i procedury badania elektrycznych źródeł promieniowania optycznego dla potrzeb oceny zagrożenia fotobiologicznego promieniowaniem optycznym

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Andrzej Pawlak
NB

15.

Opracowanie zasad doboru i stosowania środków prewencji w celu ograniczania zagrożeń  przy użytkowaniu urządzeń do pozyskiwania energii słonecznej i wiatrowej

Wytyczne

Lista kontrolna

Plakat

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Mariusz Dąbrowski
NB

16.

Badania i modelowanie procesów ewakuacji ludzi z budynków przy pomocy opisu matematycznego i narzędzi rzeczywistości wirtualnej

Oprogramowanie komputerowe

01.01.2014
31.12.2016

dr hab. inż. Andrzej Grabowski , prof. nadzw. CIOP-PIB
NB

17.

Opracowanie, na podstawie numerycznych rekonstrukcji wypadków, wytycznych dotyczących bezpieczeństwa operatorów podnośnikowych wózków jezdniowych

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

d inż. Marcin Milanowicz
NB

18.

Badania drabin zgodnie z nowymi wymaganiami bezpieczeństwa wg normatywów UE

Ulotka

01.01.2014
31.12.2015

dr inż. Mariusz Dąbrowski
NB

19.

Opracowanie metod komputerowego wspierania prowadzenia walidacji poziomu zapewnienia bezpieczeństwa przez systemy sterowania maszynami

01.01.2014
31.12.2016

dr hab. inż. Marek Dźwiarek, prof. nadzw. CIOP-PIB
NB

20.

Opracowanie procedur badawczych oraz opracowanie i wykonanie stanowisk badawczych do badań wybranych rodzajów wyposażenia do prac przy napięciu zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm europejskich

01.01.2015
31.12.2016

mgr inż. Tomasz Strawiński
NB

21.

Opracowanie zasad wykorzystania techniki RFID w obszarze bezpieczeństwa użytkowania maszyn oraz oceny zgodności tych rozwiązań z wymaganiami zasadniczymi

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Tomasz Strawiński
NB

22.

Platforma do symulatorów pojazdów lądowych wykorzystujących techniki rzeczywistości wirtualnej zwiększająca poziom realizmu sterowania pojazdem

Ulotka

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Jarosław Jankowski
NB

23.

Multimedialne pomoce dydaktyczne uświadamiające ryzyko związane  z zagrożeniami mechanicznymi  do wykorzystania w szkołach podstawowych i gimnazjach

01.01.2015
31.12.2016

mgr inż. Jakub Terczyński
NB

Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych
24.

Działalność Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

01.01.2014
31.12.2016

dr Jolanta Skowroń
NC

25.

Opracowanie nowych metod oznaczania dla 14 szkodliwych substancji chemicznych występujących w powietrzu środowiska pracy ujętych w polskim wykazie NDS

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Anna Jeżewska
NC

26.

Opracowanie znowelizowanych metod oznaczania 12 szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy do oceny narażenia zawodowego

01.01.2014
31.12.2016

mgr Jolanta Surgiewicz
NC

27.

Identyfikacja substancji mogących powstać w trakcie poważnej awarii przemysłowej z udziałem wybranych środków ochrony roślin oraz określenie warunków pożarowych i wybuchowych ich powstawania

01.01.2014
31.12.2016

dr Agnieszka Gajek
NC

28.

Materiały wspomagające stosowanie procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom zgodnie z Dyrektywą Seveso III

01.01.2014
31.12.2016

dr Agnieszka Gajek
NC

29.

Badanie właściwości  wybuchowych pyłów nanomateriałów

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Wojciech Domański
NC

30.

Opracowanie metodyki oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na nanoobiekty

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Elżbieta Jankowska
NC

31.

Opracowanie metodyki generowania nanoobiektów o stabilnych stężeniach

01.01.2014
31.12.2015

mgr inż. Beata Kaczorowska
NC

32.

Opracowanie metodyki badania pylistości nanomateriałów przy użyciu bębna obrotowego (Rotating Drum, RD)

01.01.2014
31.12.2015

mgr inż. Piotr Sobiech
NC

33.

Badanie wpływu nanocząstek metali na aktywność membran biomimetycznych

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Dorota Kondej
NC

34.

Weryfikacja i rozbudowa internetowej bazy ChemPył o nowe materiały i narzędzia wspomagające ocenę i profilaktykę narażenia na substancje chemiczne i pyły w środowisku pracy w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

01.01.2014
31.12.2016

dr Elżbieta Dobrzyńska
NC

35.

Ocena narażenia pracowników obsługi naziemnej i powietrznej ruchu lotniczego  na szkodliwe czynniki biologiczne pochodzące z instalacji wentylacyjnych

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Agata Stobnicka
NC

36.

Opracowanie internetowej bazy wiedzy BioInfo wspomagającej prowadzenie oceny ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na szkodliwe czynniki biologiczne

01.01.2014
31.12.2016

dr Małgorzata Gołofit-Szymczak
NC

37.

Modelowy program profilaktyki kontaktowych chorób skóry i urazów rąk dla zakładów przemysłu meblowego

01.01.2014
31.12.2015

mgr inż. Joanna Kurpiewska
NC

Zakład Ergonomii
38.

Opracowanie metody oceny obciążenia cieplnego organizmu w warunkach niejednorodnego środowiska gorącego

01.01.2014
31.12.2015

dr inż. Andrzej Sobolewski
NE

39.

Badanie zdolności do pracy młodych pracowników w aspekcie wymagań pracy i stylu życia na przykładzie budownictwa

Zalecenia

01.01.2014
31.12.2016

mgr Marzena Malińska
NE

40.

Zastosowanie transformaty falkowej do oceny zmęczenia mięśniowego w trakcie pracy monotypowej

Zalecenia

Procedura oceny

Materiały szkoleniowe

01.01.2014
31.12.2016

dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. nadzw. CIOP-PIB
NE

41.

Ergonomia na stanowiskach pracy wykorzystujących nowoczesne urządzenia informatyczne i komunikacyjne z wyświetlaczem

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Joanna Kamińska
NE

42.

Ograniczenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego kończyn dolnych podczas przemieszczania ładunków

Poradnik

01.01.2014
31.12.2016

dr Tomasz Tokarski
NE

43.

Uwarunkowania reintegracji zawodowej po nabyciu niepełnosprawności ruchowej

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak
NE

44.

Uwarunkowania efektywnego radzenia sobie w pracy pełnosprawnych i niepełnosprawnych młodych matek

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne

Dobre praktyki

01.01.2014
31.12.2016

mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak
NE

45.

Ocena izolacyjności cieplnej odzieży stosowanej w środowisku gorącym za pomocą manekina termicznego z funkcją pocenia

Materiały informacyjne

Baza danych

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Magdalena Młynarczyk
NE

46.

Przygotowanie i ewaluacja programu szkoleń z zakresu psychospołecznych, fizjologicznych i organizacyjnych uwarunkowań bezpieczeństwa w transporcie drogowym

01.01.2014
31.12.2015

mgr Andrzej Najmiec
NE

47.

Określenie psychospołecznych uwarunkowań efektywnej współpracy osób z różnych pokoleń, w tym osób w wieku 50+

Materiały informacyjne

Dobre praktyki

Zalecenia

01.01.2014
31.12.2016

mgr Elżbieta Wołodźko
NE

48.

Opracowanie normatywnej strategii oceny i zarządzania ryzykiem zawodowym podczas pracy w środowisku zimnym i gorącym

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

dr Anna Marszałek
NE

Zakład Bioelektromagnetyzmu
49.

Badania i ocena środowiskowych oddziaływań elektromagnetycznych nowych technologii w transporcie i energetyce

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Krzysztof Gryz
NM

50.

Działalność Centrum Badań i Promocji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Pracujących i Ludności (EM-Centrum) w kontekście rozwoju technologii związanych z emisją pól elektromagnetycznych, metod jej badania oraz implementacji wymagań nowej dyrektywy 2013/35/EU dotyczącej  tych zagrożeń w środowisku pracy

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Jolanta Karpowicz
NM

51.

Opracowanie metody i aparatury do oceny zagrożeń elektrostatycznych powodowanych przez wyładowania z naelektryzowanego ciała pracownika

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Zygmunt Grabarczyk
NM

Zakład Ochron Osobistych
52.

Dostosowanie metody badania penetracji aerozoli ciekłych w filtrującym sprzęcie ochrony układu oddechowego z uwzględnieniem nowych wymagań norm międzynarodowych

01.01.2015
31.12.2016

dr inż. Agnieszka Brochocka
NO

53.

Metody wyznaczania pracy oddychania i przestrzeni martwej sprzętu ochrony układu oddechowego z wykorzystaniem sztucznych płuc i modeli głowy odzwierciedlających różne wymiary twarzy

01.01.2014
31.12.2016

mgr Krzysztof Makowski
NO

54.

Metoda badania penetracji filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego wobec aerozoli stałych z uwzględnieniem nowych wymagań norm międzynarodowych

01.01.2015
31.12.2016

mgr Krzysztof Makowski
NO

55.

Opracowanie wytycznych dla użytkowników oraz wymagań i metod badań hełmów ochronnych przeznaczonych do równoczesnego stosowania z innymi rodzajami środków ochrony indywidualnej

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2015

dr inż. Krzysztof Baszczyński
NO

56.

Opracowanie wytycznych konstrukcyjnych, wymagań i metod badań systemów kotwiczących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przeznaczonych do stosowania przez kilku użytkowników

Wytyczne

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Krzysztof Baszczyński
NO

57.

Opracowanie stanowisk i metod badań przestrzennych parametrów konstrukcyjnych hełmów dla potrzeb oceny ich właściwości ochronnych oraz  projektowania z uwzględnieniem indywidualnych cech użytkowników

Materiały informacyjne

01.01.2015
31.12.2016

dr inż. Marcin Jachowicz
NO

58.

Opracowanie metodyki badań i oceny ergonomicznej nowych konstrukcji odzieży ochronnej, uwzględniającej jej funkcje i przewidywane warunki użytkowania

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Grażyna Bartkowiak
NO

59.

Ocena właściwości barierowych materiałów przeznaczonych na odzież i rękawice chroniące przed cytostatykami aplikowanymi w formie roztworów

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Sylwia Krzemińska
NO

60.

Opracowanie kryteriów oceny okularów korekcyjnych o właściwościach ochronnych do wykorzystania przez ich producentów

01.01.2014
31.12.2015

dr inż. Adam Pościk
NO

61.

Dostosowanie metody badania odporności na przenikanie ciekłych substancji chemicznych przez materiały odzieży, rękawic i obuwia ochronnego z uwzględnieniem wymagań znowelizowanej normy europejskiej

01.01.2015
31.12.2016

dr Paulina Chęsy
NO

62.

Opracowanie wytycznych doboru obuwia ochronnego stosowanego przez pracowników starszych w celu ograniczania ryzyka upadku w wyniku poślizgnięcia

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Emilia Irzmańska
NO

63.

Pakiet multimedialnych materiałów szkoleniowych dotyczących doboru i użytkowania środków ochrony indywidualnej dla pracowników

01.01.2014
30.09.2015

dr inż. Grzegorz Owczarek
NO

64.

Materiały multimedialne do kształtowania kultury bezpieczeństwa z uwzględnieniem stosowania środków ochrony indywidualnej wśród dzieci i młodzieży

01.01.2014
31.12.2015

mgr inż. Krzysztof Łężak
NO

Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
65.

Opracowanie narzędzia wspomagającego pracodawców w ustaleniu zgodności działania z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w  mikro i małych przedsiębiorstwach  produkcji mebli i wyrobów z drewna

01.01.2014
30.06.2015

dr Barbara Krzyśków
NZ

66.

Opracowanie internetowego serwisu informacyjnego o wypadkach przy pracy i warunkach pracy

01.01.2014
31.12.2016

mgr Szymon Ordysiński
NZ

67.

Interpretacja definicji pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w oparciu o orzecznictwo WSA, NSA i SN

01.07.2015
31.12.2016

dr Barbara Krzysków
NZ

Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji
68.

Doskonalenie funkcjonalności systemu informacji naukowo-technicznej z dziedziny bezpieczeństwa pracy i ergonomii (baza ALEPH-CIOP-PIB)

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Agnieszka Młodzka-Stybel
TO

69.

Digitalizacja, archiwizacja i rozwój metod  udostępniania wybranych pozycji piśmiennictwa z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy (z zasobów biblioteki CIOP-PIB)

01.01.2014
31.12.2016

 Marek Poźniak
TO

70.

Przegląd i analiza bibliometryczna publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy   opublikowanych przez polskich autorów w wybranych czasopismach obcojęzycznych rejestrowanych w bazach bibliograficznych

01.01.2014
31.12.2016

mgr Witold Sygocki
TO

71.

Doskonalenie klasyfikacji, wyszukiwania i udostępniania informacji z zastosowaniem specjalistycznego tezaurusa dziedzinowego "Bezpieczeństwo pracy i ergonomia"

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Agnieszka Młodzka-Stybel
TO

72.

Upowszechnianie zagranicznych źródeł  informacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy według obszarów tematycznych  w środowisku użytkowników krajowych

01.01.2014
31.12.2016

mgr Karolina Farin
TO

73.

Prowadzenie działalności Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (KPC EU-OSHA)

01.01.2014
31.12.2016

mgr Wioletta Klimaszewska
TO

74.

Wspieranie działań związanych z problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez upowszechnianie informacji przez Polskie Krajowe Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy (CIS)

01.01.2014
31.12.2016

mgr Barbara Szczepanowska
TO

Ośrodek Promocji
75.

Opracowanie narzędzi wspomagających wykorzystywanie behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach (w tym w MŚP), na przykładzie wybranych przedsiębiorstw o podwyższonym wskaźniku wypadkowości

01.01.2014
31.12.2016

mgr Agnieszka Szczygielska
TU

76..

Zastosowanie komunikacji wizualnej do kształtowania postaw probezpiecznych i prozdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk szkolnych

01.01.2014
31.12.2016

mgr Marta Derlicka
TU

77.

Upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wybranych przedsięwzięć branżowych krajowych i zagranicznych, w tym targów, konferencji, seminariów

01.01.2014
31.12.2016

mgr Aneta Kleczkowska
TU

78.

Tematyczne informacyjne kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy i życia człowieka

01.01.2014
31.12.2016

mgr Agnieszka Szczygielska
TU

79.

Rozwój kultury bezpieczeństwa oraz wsparcie przedsiębiorstw w zakresie poprawy warunków pracy poprzez budowanie modelu systemowej współpracy nauki z przemysłem (S2B) w tym zakresie

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Alfred Brzozowski
TU

Dział Wydawnictw
80.

Opracowywanie i wydawanie krajowego czasopisma naukowego "Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy"

01.01.2014
31.12.2016

mgr Ewa Fotek-Olszewska
TW

81.

Opracowywanie i wydawanie krajowego czasopisma popoularnonaukowego "Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka"

01.01.2014
31.12.2016

mgr Kamil Jach
TW

82.

Opracowywanie i wydawanie międzynarodowego  czasopisma naukowego "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics"  (JOSE)

01.01.2014
31.12.2016

mgr Aleksandra Gołębiowska
TW

83.

Opracowywanie i wydawanie specjalistycznych wydawnictw oraz materiałów szkoleniowych i upowszechniających wiedzę  z dziedziny bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii

01.01.2014
31.12.2016

mgr Bożena Popowicz
TW

Centrum Edukacyjne
84.

Weryfikacja i rozszerzenie treści materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich poziomów edukacji szkolnej, akademickiej oraz ustawicznej

01.01.2014
31.12.2016

mgr Krystyna Świder
CE

85.

Program i pakiet edukacyjny do szkolenia specjalistycznego z zakresu badania wypadków przy pracy

01.01.2014
31.12.2015

mgr Krystyna Świder
CE

Zespół Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Sekcja Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych

 Sekcja Normalizacji
86.

Działalność normalizacyjna w zakresie metod badań i kryteriów oceny stosowanych w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

01.01.2014
31.12.2016

mgr Mirosława Świderska
SL

87.

Organizowanie badań biegłości w zakresie oceny parametrów środowiska pracy oraz badań środków ochrony indywidualnej

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Kinga Makuła
SL

88.

Doskonalenie kompetencji technicznych i organizacyjnych akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Kinga Makuła
SL

89.

Uczestnictwo laboratoriów badawczych w programach porównań międzylaboratoryjnych w zakresie badań parametrów środowiska pracy, środków ochrony indywidualnej oraz maszyn

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Kinga Makuła
SL

90.

Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym stosowanym do badań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Grażyna Szlagowska
LM

Ośrodek Certyfikacji Indywidualnych Środków Ochronnych i Roboczych
91.

Rozwój kompetencji jednostki notyfikowanej w zakresie oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wsparcie Ministerstwa Gospodarki w procesie nowelizacji dyrektywy 89/686/EWG

01.01.2014
31.12.2016

mgr  inż. Agnieszka Stefko
SO

92.

Rozwój i utrzymanie kompetencji CIOP-PIB jako akredytowanej jednostki certyfikującej wyroby

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Agnieszka Stefko
SO

Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania
93.

Utrzymanie i rozwój systemu uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych wpływających na kształtowanie warunków pracy w Polsce oraz wsparcie służby bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez utrzymanie i rozwój Sieci Regionalnych Ośrodków BHP

01.01.2014
31.12.2016

lek med. Witold Gacek
SP

94.

Rozwój i utrzymanie kompetencji jednostki certyfikującej systemy zarządzania

01.01.2014
31.12.2016

mgr Ewelina Wrzaszcz
SP

95.

Utrzymanie i rozwój systemu dobrowolnej certyfikacji kompetencji osób w obszarze bezpieczeństwa i higieny  pracy

01.01.2014
31.12.2016

mgr Maria Madej
SP

Dział Informatyki

96.

Aktualizacja istniejących oraz opracowanie nowych wieloplatformowych, webowych systemów oprogramowania  wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Andrzej Biernacki
TI

97.

Rozwój interaktywnych aplikacji internetowych oraz lokalnych wspomagających działania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym prewencji wypadkowej w przedsiębiorstwach

01.01.2014
31.12.2016

inż. Małgorzata Piętka
TI

98.

Upowszechnianie najnowszej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii oraz prewencji wypadkowej w internetowym portalu informacyjnym

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Małgorzata Suchecka
TI

99.

Rozwój  nauczania ustawicznego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii z wykorzystaniem współczesnych technologii informatycznych (w tym mobilnych)

01.01.2014
31.12.2016

inż. Artur Sychowicz
TI

 

badania naukowe i prace rozwojowe

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

1.

Ocena zrozumiałości mowy i zdolności słyszenia kierunkowego u pracowników w wieku powyżej 50 lat

Broszura

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Rafał Młyński
NA

2.

Ocena ekspozycji na niskoczęstotliwościowe drgania mechaniczne o działaniu ogólnym w odniesieniu do wybranych funkcji fizjologicznych organizmu pracownika

Wyniki badań

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Piotr Kowalski
NA

3.

Badanie uciążliwości i narażenia na hałas, w tym na hałas niskoczęstotliwościowy, emitowany przez turbiny i elektrownie wiatrowe

Wymagania i zalecenia

01.01.2014
31.12.2016

dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. nadzw. CIOP-PIB
NA

4.

Badania propagacji dźwięku i metod kształtowania warunków akustycznych w pomieszczeniach do pracy wymagającej koncentracji uwagi

Parametry i metody

Wymagania akustyczne

Wytyczne techniczne

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Witold Mikulski
NA

5.

Wielowarstwowa aktywna struktura inteligentna do ograniczania transmisji hałasu przez przegrody

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Leszek Morzyński
NA

6.

Wielokanałowy system aktywnej redukcji hałasu transmitowanego przez szklane przegrody z wykorzystaniem algorytmu rotacyjnego

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Tomasz Krukowicz
NA

Zakład Techniki Bezpieczeństwa
7.

Metoda zapobiegania obniżonemu poziomowi czujności pracowników w wieku 55+ przez ekspozycję na różną barwę i intensywność światła

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

dr hab. inż. Agnieszka Wolska, prof. nadzw. CIOP-PIB
NB

8.

Badania wpływu momentów obrotowych maszyn ręcznych na powstawanie obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego operatorów

Serwis tematyczny

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Andrzej Dąbrowski
NB

9.

Mechatroniczny system wspomagania rehabilitacji ruchowej segmentów układu mięśniowo-szkieletowego kończyny górnej w obrębie palców oraz nadgarstka

Materiały informacyjne

Ulotka

01.06.2014
31.12.2016

mgr inż. Paweł Budziszewski
NB

10.

Wykorzystanie technik rzeczywistości wirtualnej do wspomagania aktywizacji zawodowej osób starszych

Materiały informacyjne

Wytyczne

01.01.2014
31.12.2016

dr hab. inż. Andrzej Grabowski , prof. nadzw. CIOP-PIB
NB

11.

Zasady wykorzystania technik monitorowania miejsc pobytu pracownika z wykorzystaniem technologii ultraszerokopasmowej łączności (UWB) do zapewnienia bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2015

dr hab. inż. Marek Dźwiarek, prof. nadzw. CIOP-PIB
NB

12.

Symulowanie wrażenia dotyku związanego z interakcją z elementami sterowniczymi i manipulowanymi  przedmiotami w środowisku rzeczywistości wirtualnej dla potrzeb szkoleń w zakresie bezpiecznego użytkowania  maszyn produkcyjnych do obróbki metalu

Wytyczne

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Dariusz Kalwasiński
NB

Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych
13.

Ocena toksyczności w badaniach in vitro wybranych związków chemicznych na starzejących się komórkach

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

dr Katarzyna Miranowicz-Dzierżawska
NC

14.

Ocena metodami  in vitro potencjalnych odległych efektów narażenia na wybrane nanomateriały ceramiczne

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

dr Lidia Zapór
NC

15.

Badanie procesu rozprzestrzeniania się nanoobiektów w powietrzu pomieszczeń pracy

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne

Zalecenia

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Elżbieta Jankowska
NC

16.

Modelowanie rozdziału powietrza wentylacyjnego w otoczeniu źródła emisji związanego z obróbką nanomateriałów

Zalecenia

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Tomasz Jankowski
NC

17.

Identyfikowanie grup ryzyka związanego z narażeniem na wytypowane substancje rakotwórcze

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

dr Joanna Kowalska
NC

18.

Ocena metodami in vitro szkodliwego działania biopaliwa II generacji otrzymanego w procesie transestryfikacji tłuszczów odpadowych

Zalecenia

01.01.2014
31.12.2016

dr Jolanta Skowroń
NC

19.

Badanie rozkładu stężeń substancji rakotwórczych we frakcjach cząstek drobnych emitowanych podczas eksploatacji pojazdów samochodowych

01.01.2014
31.12.2016

dr Małgorzata Szewczyńska
NC

20.

Badanie zawartości frakcji torakalnej we wdychalnej frakcji aerozolu ciekłego w środowisku pracy na przykładzie kwasu siarkowego

01.01.2014
31.12.2016

dr Małgorzata Szewczyńska
NC

21.

Badanie palności i wybuchowości termousieciowanych tworzyw sztucznych w kontekście przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym

01.01.2014
31.12.2016

dr Agnieszka Gajek
NC

22.

Badanie źródeł i dróg rozprzestrzeniania się szkodliwych czynników mikrobiologicznych w środowisku pracy z wykorzystaniem metod biochemicznych i profilowania genetycznego

01.01.2014
31.12.2016

dr Anna Ławniczek-Wałczyk
NC

23.

Peptydoglikany jako marker narażenia zawodowego na szkodliwe czynniki bakteryjne

01.01.2014
31.12.2016

dr Marcin Cyprowski
NC

24.

Ocena możliwości wykorzystania aerozolu włóknistego w transporcie i eliminowaniu szkodliwych czynników mikrobiologicznych ze środowiska pracy

01.01.2014
31.12.2016

prof. dr hab. n. med. Rafał Górny
NC

25.

Opracowanie metod otrzymywania ogniobezpiecznych nanokompozytów polimerowych z uwzględnieniem bezhalogenowych związków zmniejszających palność tworzyw sztucznych

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

dr Kamila Sałasińska
NC

Zakład Ergonomii

26.

Ocena wpływu zawodowych i pozazawodowych czynników na zdolność do pracy osób z chorobami przewlekłymi

01.01.2014
31.12.2016

dr med. Joanna Bugajska
NE

27.

Wykonywanie pracy pod presją czasu a obciążenie narządu wzroku pracowników w różnym wieku

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Joanna Kamińska
NE

28.

Badanie możliwości fizycznych i psychomotorycznych starszych pracowników w aspekcie przedłużenia aktywności zawodowej

Poradnik

Materiały szkoleniowe

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. nadzw. CIOP-PIB
NE

29.

Badanie zmian poziomu i sposobu aktywacji różnych grup mięśniowych w funkcji wieku pracownika

Poradnik

Materiały informacyjne

Materiały szkoleniowe

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. nadzw. CIOP-PIB
NE

30.

Obciążenie statyczne kończyn dolnych związane z pozycją podczas pracy a występowanie przewlekłej niewydolności żylnej w zależności od wieku

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

dr med. Elżbieta Łastowiecka-Moras
NE

31.

Styl życia oraz psychofizyczne warunki pracy jako determinanty zdolności do pracy

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

mgr Marzena Malińska
NE

32.

Identyfikacja indywidualnych i organizacyjnych determinantów motywacji osób starszych do kontynuowania pracy

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

dr Magdalena Warszewska-Makuch
NE

33.

Ocena skuteczności działań podejmowanych w zakresie godzenia obowiązków w pracy i poza pracą w cyklu aktywności zawodowej pracownika

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

dr Katarzyna Hildt-Ciupińska
NE

34.

Wpływ stereotypów na funkcjonowanie zawodowe pracowników 50+

Broszura

Poradnik

01.01.2014
31.12.2016

mgr Zofia Mockałło
NE

35.

Rodzaj umowy o pracę a dobrostan pracowników i postawa wobec wymagań pracy

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

dr Dorota Żołnierczyk-Zreda
NE

36.

Profil wymagań psychologicznych, warunkujących sprawność i bezpieczeństwo pracy kierowców zawodowych powyżej 55 roku życia

01.01.2014
31.12.2016

dr Anna Łuczak
NE

37.

Innowacyjne urządzenie do lokalnego chłodzenia personelu sal operacyjnych z uwzględnieniem specyfiki wybranych zabiegów

Materiały informacyjne

Wytyczne

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Tomasz Jankowski

mgr inż. Magdalena Młynarczyk
NE

Zakład Bioelektromagnetyzmu
38.

Modelowanie i ocena zagrożeń elektromagnetycznych występujących w środowisku pracy dla użytkowników osobistych  urządzeń medycznych (OUM) wspomagających funkcje życiowe organizmu

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Patryk Zradziński
NM

39.

Badania eksperymentalne i modelowe wrażliwości ludzi na pośrednie oddziaływanie pól elektromagnetycznych małych i średnich częstotliwości

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Jolanta Karpowicz
NM

Zakład Ochron Osobistych
40.

Badanie właściwości ergonomicznych rękawic ochronnych z zastosowaniem elektromiografii powierzchniowej

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Emilia Irzmańska
NO

41.

Opracowanie w technologii PVD (Phisical Vapour Deposition) nanostrukturalnych powłok zmniejszających wpływ promieniowania cieplnego na środki ochrony głowy i twarzy

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Marcin Jachowicz
NO

42.

Modelowy czujnik  par związków organicznych na bazie cienkich  warstw nanorurek węglowych

01.01.2014
31.12.2016

dr Małgorzata Okrasa
NO

43.

Polimerowe materiały hybrydowe z udziałem nanocząstek do zastosowania w środkach ochrony

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Sylwia Krzemińska
NO

44.

Bioaktywne włókniny filtracyjne do zastosowania w sprzęcie ochrony układu oddechowego wielokrotnego użycia

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Katarzyna Majchrzycka
NO

45.

Aktywna odzież z materiałami z pamięcią kształtu  (SMM) do ochrony pracowników przed  czynnikami gorącymi

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Grażyna Bartkowiak
NO

46.

Opracowanie modelu szacowania izolacyjności cieplnej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych do projektowania odzieży ciepłochronnej

Infografika

01.01.2014
31.12.2016

mgr inż. Anna Dąbrowska
NO

47.

Opracowanie modelu materiału z naniesionymi ścieżkami elektroprzewodzącymi w celu implementacji w inteligentnej odzieży ochronnej

01.01.2014
31.12.2016

dr Agnieszka Kurczewska
NO

48.

Włókninowe kompozyty do środków ochrony układu oddechowego w warunkach ciężkiej pracy fizycznej

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Agnieszka Brochocka
NO

49.

Opracowanie modelu filtru optycznego o zmiennej charakterystyce transmisji w zakresie widzialnym, przeznaczonego do  zastosowania w środkach ochrony oczu na stanowiskach zagrożonych niebezpiecznym promieniowaniem podczerwonym

Materiały informacyjne

01.01.2015
31.12.2016

dr inż. Grzegorz Owczarek
NO

50.

Opracowanie metody projektowania elementów konstrukcyjnych obuwia ochronnego oraz masek i półmasek twarzowych z wykorzystaniem cyfrowego odwzorowania wymiarów antropometrycznych

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

mgr Krzysztof Makowski
NO

51.

Opracowanie architektury systemu monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z uwzględnieniem zaawansowanych technologii i rozwiązań stosowanych w dziedzinie inteligentnego środowiska pracy

01.01.2014
31.12.2015

dr inż. Grzegorz Gralewicz
NO

Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
52.

Zarządzanie wiekiem w aspekcie kształtowania warunków pracy i jej efektywności

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Zofia Pawłowska
NZ

53.

Innowacyjne metody komunikowania się w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Zofia Pawłowska
NZ

54.

Zastosowanie koncepcji adaptacyjności (resilience) w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy

01.01.2014
31.12.2015

dr Małgorzata Pęciłło-Pacek
NZ

55.

Rola czynników organizacyjnych w kształtowaniu zachowań i postaw pracowników w różnym wieku  wobec zagrożeń  dla bezpieczeństwa i zdrowia

01.01.2014
31.12.2016

dr Małgorzata Pęciłło-Pacek
NZ

56.

Badanie zależności między poziomem kultury bezpieczeństwa a wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstw

Materiały informacyjne

01.01.2014
31.12.2016

dr Jan Rzepecki
NZ

Centrum Edukacyjne
57.

Efektywność kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy

Raport

01.01.2014
31.12.2015

dr Beata Taradejna
CE

Kooperanci
58.

Występowanie wskaźników stresu oksydacyjnego i wybranych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego a sprawność funkcjonalna osób starszych w kontekście obciążenia pracą

01.01.2014
31.12.2016

prof. dr hab. med. Tomasz Kostka
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

59.

Poziom chronicznego stanu zapalnego (inflammaging) u osób starszych (65+) czynnych zawodowo i emerytów

01.01.2014
31.12.2016

prof. dr hab. Ewa Sikora
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polska Akademia Nauk

60.

Zdrowie psychofizyczne kobiet w okresie około i pomenopauzalnym w aspekcie zachowania ich zdolności do pracy

01.01.2014
31.12.2016

dr hab. n. med. Iwona Bojar, prof. IMW
Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki

61.

Dostępność środowiska pracy dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną

01.01.2014
31.12.2016

dr hab. Franciszek Szlosek , prof. nadzw.
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

62.

Opracowanie procedur badań lekarskich do wykrywania wczesnych etapów zachorowania na pylicę płuc u górników zatrudnionych w kopalniach węgla kamiennego

01.01.2014
31.12.2016

dr n. med. Piotr Z. Brewczyński
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

63.

Wpływ przewlekłego przyjmowania leków antydepresyjnych na procesy degeneracji i regeneracji w ośrodkowym układzie nerwowym w warunkach długotrwałego oddziaływania pola magnetycznego

 

Broszura informacyjna

Broszura informacyjna

01.01.2014
31.12.2016

prof. dr hab. n. med. Ryszard Wiaderkiewicz
Śląski Uniwersytet Medyczny

64.

Opracowanie dokumentacji dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla  30 czynników chemicznych szkodliwych dla zdrowia

01.01.2014
31.12.2016

prof. dr hab. Sławomir Czerczak
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

65.

Opracowanie metod oznaczania 12 szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy do oceny narażenia zawodowego

01.01.2014
31.12.2016

dr Sławomir Brzeźnicki
Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera

66.

Opracowanie strategii diagnostyki występowania oraz likwidacji lokalnych skażeń rtęcią, występujących na terenach działalności przemysłowej branży górnictwa, nafty i gazu

01.01.2014
31.12.2016

mgr Anna Król
Instytut Nafty i Gazu w Krakowie

67.

Identyfikacja zagrożeń biologicznych w działaniach ratowniczych oraz ich wpływu na kompetencję układu odpornościowego w perspektywie niekorzystnych następstw zdrowotnych

01.01.2014
31.12.2016

płk. dr med. Janusz Kocik
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii

68.

Opracowanie elastycznych czujników do zastosowania w procesach monitorowania termoregulacji organizmu w warunkach pracy uciążliwej

 

Ulotka informacyjna

01.01.2014
31.12.2016

dr hab. inż. Jerzy Weremczuk
Politechnika Warszawska,
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

69.

Modelowanie wybranych właściwości ochronnych i biofizycznych odzieży ochronnej wykonanej na bazie aluminizowanych tkanin bazaltowych z zastosowaniem manekina termicznego oraz skanera 3D

01.01.2014
31.12.2016

prof. dr. hab. inż. Iwona Frydrych
Politechnika Łódzka
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

70.

Osobisty wskaźnik zagrożenia hałasem z systemem bezprzewodowej transmisji danych

01.01.2014
31.12.2016

dr inż. Tomasz Korbiel
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

71.

Półprzewodnikowe emitery promieniowania do zastosowania w kształtowaniu bezpieczeństwa na stanowiskach pracy

01.01.2014
31.12.2016

prof. dr hab. inż. Andrzej Zając
Politechnika Białostocka
Wydział Elektryczny

72.

Opracowanie systemu informatycznego IAPS (Intelligent Accident Prevention System) wspierającego system bezpieczeństwa w zakładach stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

01.01.2014
31.12.2016

prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny
Politechnika Warszawska
 Wydział Mechatroniki

73.

Rola innowacji społecznych w budowaniu jakości życia w miejscu pracy

01.01.2014
31.12.2016

prof. nadzw. dr hab. Bolesław Rok
Akademia Leona Koźmińskiego Katedra Etyki Biznesu

74.

Modelowe programy edukacji w zakresie bezpiecznych zachowań dzieci w wieku szkolnym z wykorzystaniem robotów społecznych

Raport z badań dla nauczycieli 

Ulotka informacyjna

01.01.2014
31.12.2016

mgr Agnieszka Sprońska
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów

75.

Wiedza jawna i ukryta a postawy wobec bezpieczeństwa młodych pracowników w zależności od ich praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu

01.01.2014
31.12.2016

prof. dr hab. Irena Hejduk
Szkoła Główna Handlowa