Informacyjna KAMPANIA społeczna 2014 - DOBRA KOMUNIKACJA ELEMENTEM BEZPIECZNEJ PRACY
 
Konferencja „Komunikacja a bezpieczeństwo pracy”

 

Konferencja „Komunikacja a bezpieczeństwo pracy”

 

W dniu 21 listopada 2014 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Biznesu przy w Pile odbyła się konferencja „Komunikacja a bezpieczeństwo pracy”. Konferencja wpisuje się w kampanię społeczna „Dobra komunikacja elementem bezpiecznej pracy”, której koordynatorem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Organizatorem konferencji jest OSPSBHP oddział w Pile przy  współpracy z CIOP – Państwowy Instytut Badawczy, Okręgowym Inspektoratem Pracy w Poznaniu – Oddział w Pile.

W spotkaniu uczestniczyło 67 osób: członkowie Stowarzyszenia, pracownicy służby bhp niezrzeszeni, pracodawcy i Społeczni Inspektorzy Pracy z instytucji i  przedsiębiorstw regionu pilskiego oraz licznie przybyli goście m.in. Okręgowy Inspektor Pracy w Poznaniu Pani Stanisława Ziółkowska, Prezes  Zarządu Głównego OSPSBHP, członek Ochrony Pracy kol. Marek Nościusz, Jędrzej Czarny – kierownik Oddziału w Pile Inspektoratu Pracy, Adam Jabłoński - Prezes Zarządu Polskie Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Środków Ochron Indywidualnych, Jolanta Florczak – Górska – Philips Lighting Poland S.A. w Pile, Marlena Dusza, Alina Wojtiuk – ZUS oddział Piła, Katarzyna Derezińska - PSSE w Pile.

Tematem wiodącym konferencji była komunikacja w zakładzie pracy i jej wpływ na bezpieczeństwo pracowników. Okręgowy Inspektor  Pracy w Poznaniu omówiła działania podejmowane przez PIP w Wielkopolsce na rzecz bezpieczeństwa, zaznaczyła rolę kultury bezpieczeństwa w zakładach pracy i podziękowała oddziałowi za współpracę.

Prezes Zarządu OSPS BHP przedstawił temat Samorządu Zawodowego pracowników służby BHP. Wyjaśnił istotę Samorządu i przedstawił zadania jakie może realizować. Jednocześnie podkreślił rangę zawodu behapowca jako zawodu, który jest regulowany, wolny i jest zawodem zaufania publicznego. Pani Jolanta Florczak-Górska z Philips Lighting S.A. w Pile przybliżyła uczestnikom konferencji dobre praktyki BHP w PLP S.A. Omówiła program „Reaguj” realizowany w firmie oraz działania podejmowane w ramach projektów: „Dni Bezpieczeństwa i środowiska”, „Godziny dla bezpieczeństwa, „Poligon bezpieczeństwa”, „O mało co”. Efekty działań, w które zaangażowana jest cała załoga są już widoczne.

Prezes Zarządu Polskie Zrzeszenie Producentów i Dystrybutorów Środków Ochron Indywidualnych przedstawił w swoim wykładzie wpływ dobrej komunikacji na sukces w doborze środków ochronnych. W trakcie prezentacji odbył się pokaz praktyczny przekazywania komunikatów oraz ich odbioru. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na istotny element dopasowania środków ochrony indywidualnej do pracownika. Kierownik Państwowej Inspekcji Pracy oddziału w Pile zreferował temat mobbingu w zakładzie pracy. Omówił skutki medyczne mobbingu, przejawy mobbingu w organizacji podając przy tym przykładowe zachowania. Przedstawił też portret psychologiczny mobbera i ofiary, zwracając przy tym uwagę na trudności związane z udowodnieniem tego rodzaju działań. Podał również roszczenia jakich może dochodzić pracownik poszkodowany z tytułu mobbingu w pracy.

Przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego oddział w Poznaniu zaprezentował rolę UDT w dziedzinie bezpieczeństwa, zakres działalności, obszary działań  urzędu i podejmowane działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Omówił uprawnienia UDT i rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Podał też obowiązujące regulacje prawne i zaprosił do korzystania ze strony internetowej UDT.

 

 

Opracowała:
Urszula Lipińska – sekretarz zarządu OSPSBHP oddział w Pile

 

 

 
Konkurs na grę

 

KONKURS NA GRĘ O TEMATYCE ZWIĄZANEJ Z BEZPIECZEŃSTWEM W PRACY LUB W DOMU


W ramach kampanii społecznej MODA NA BEZPIECZEŃSTWO Dział BHP Oddziału Elektrownia Turów zorganizował konkurs dla dzieci pracowników elektrowni na opracowanie gry planszowej BHP. Zadaniem uczestników było zaprojektowanie i wykonanie gry o tematyce związanej z bezpieczeństwem w pracy lub w domu.

Prace zostały ocenione przez Komisję konkursową pod względem: merytorycznym, estetycznym, atrakcyjności dla grających oraz samodzielności wykonania. Zdaniem członków komisji ocena prac  nie była łatwym zadaniem, ponieważ wszystkie prace były bardzo ciekawe i bajecznie kolorowe. Niektóre gry miały dodatkowo bardzo ciekawe i oryginalne tytuły, np.: „Bezpieczna droga do gwiazd”, „Behaperowie”, „Jarzenia dla uważenia”, „Bezpieczniki”, „BHP w pracy jak na tacy”, „(Nie)bezpieczny”, „Bhp dookoła nas”, czy „Bądź bezpieczny”.

Przyznane zostały nagrody dla za I, II i III miejsca w trzech kategoriach wiekowych oraz 3 wyróżnienia.

 

Konkurs


Pierwsze nagrody:

 

Pierwsza nagroda

 

Pierwsza nagroda

 

Pierwsza nagroda