Wykaz Projektów
Streszczenie

Weryfikacja i rozszerzenie treści materiałów edukacyjnych z zakresu bezpie-czeństwa i higieny pracy dla edukacji ustawicznej, akademickiej oraz wszystkich poziomów edukacji szkolnej

Kierownik projektu: mgr Krystyna Świder

Streszczenie projektu:

Celem zadania było dostarczenie słuchaczom studiów podyplomowych, uczestnikom szkoleń, organizatorom różnych form edukacji ustawicznej, nauczycielom i studentom szkół wyższych oraz nauczycielom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych uaktualnionych i wzbogaconych o nową wiedzę pomocy edukacyjnych pn. „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”, „Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia” oraz „Kultura bezpieczeństwa".

Zrealizowano następujące prace:

- zweryfikowano treści 15 pakietów materiału edukacyjnego „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy” ze względu na zmiany ustaw i rozporządzeń, konieczność uzupełnienia i modyfikacji treści wynikającej z nowych osiągnięć nauki, wyników badań. Materiały opracowano edycyjnie i wydano drukiem

Weryfikacji podlegały pakiety edukacyjne: materiały źródłowe, poradniki dla słuchacza i wykładowcy, prezentacje komputerowe i zestawy pytań służące do przygotowywania testów. Wprowadzono zmiany wynikające z nowych norm i znowelizowanych ustaw i rozporządzeń. Zaktualizowano i poszerzono treści poszczególnych modułów o dorobek naukowy osiągnięty w ostatnich latach, dodano nowe rozdziały. Uwzględnione zostały także oceny i szczegółowe uwagi zgłaszane przez słuchaczy studiów podyplomowych. Uaktualnione i uzupełnione materiały źródłowe opracowano edycyjnie i wydano w nakładzie 500 egzemplarzy każdy.

  Materiały źródłowe z serii „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”  
  Zadanie 4.G.32. Materiały źródłowe z serii „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”  

 

- zweryfikowano treści 8 pakietów „Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia” przeznaczonych do prowadzenia edukacji w szkołach wyższych wszystkich typów

Uaktualniono i wzbogacono o nowe treści materiał edukacyjny zawarty w 8 pakietach edukacyjnych, znowelizowano prezentacje komputerowe, zaktualizowano i wzbogacono zasoby pytań do generowania testów, uzupełniono zasoby definicji umożliwiających pełniejsze wykorzystanie wyszukiwarki.

Najwięcej zmian autorzy wprowadzili w pakietach dotyczących zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy, prawnej ochrony pracy, czynników fizjologicznych i czynników antropometrycznych i biomechanicznych. Niektóre rozdziały ze względu na dezaktualizację treści, np. zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zostały napisane od nowa.

Zaktualizowane i opracowane redakcyjnie materiały umieszczono na płytach CD oraz na stronach portalu internetowego Instytutu. Na stronach internetowych MNiSzW umieszczono link do materiału, który pozwala nauczycielom akademickim i studentom korzystać z niego bezpłatnie.

  Wydanie płytowe materiałów „Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia”  
 

Zadanie 4.G.32. Wydanie płytowe materiałów „Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena, ergonomia”

 

 

- zweryfikowano treści materiałów edukacyjnych „Kultura bezpieczeństwa” przeznaczonych dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Materiały opracowano redakcyjne i wydano na płytach DVD oraz umieszczono na portalu Instytutu

Łącznie zweryfikowano i uzupełniono 1088 stron tekstów (22 moduły podzielone na 125 jednostek lekcyjnych zawierających scenariusze zajęć, materiały źródłowe, materiały dla ucznia, pytania testowe), 338 slajdów i 78 filmów do wybranych tematów zajęć.

Ze względu na zmiany w strukturze szkolnictwa podstawowego i średniego niezbędne było dostosowanie materiałów zarówno do nowej struktury, jak i ramowych planów nauczania. Materiał dla szkół podstawowych został podzielony na 3 części: dla klas 1–3, 4–6 i 7–8. Zaproponowano konkretne propozycje scenariuszy lekcji do wykorzystania w realizacji programu poszczególnych przedmiotów. Znowelizowano materiały dla szkół ponadpodstawowych. Przeanalizowano pozycje dotyczące szkół podstawowych głównie pod kątem scenariuszy lekcji, a także ponownie przeanalizowano sposób realizacji niektórych zajęć praktycznych i uzupełniono je o zapisy zgłoszone przez nauczycieli posługujących się scenariuszami w realizacji zajęć przewidzianych najnowszym programem edukacji szkolnej. Poprawiono również zapisy dotyczące metodologii, dostosowując je do aktualnie obowiązującej w szkolnictwie podstawowym. Najwięcej zmian wprowadzono w materiałach przeznaczonych dla szkolnictwa ponadpodstawowego, które pomagają nauczycielom w zaplanowaniu i przeprowadzaniu zajęć uczących bezpiecznych zachowań w środowisku pracy.

  Materiały edukacyjne „Kultura bezpieczeństwa” zamieszczone na portalu Instytutu  
  Zadanie 4.G.32. Materiały edukacyjne „Kultura bezpieczeństwa” zamieszczone na portalu Instytutu  

 Zweryfikowane przez autorów pakiety zostały opracowane edycyjnie i umieszczone w Internecie. Po odpowiednim przekształceniu materiałów przygotowano również wersję na DVD.

– zweryfikowano multimedialne materiały edukacyjne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz multimedialne materiały edukacyjne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników administracyjno-biurowych w technologii e-learning i umieszczono wszystkie elementy składające się na materiał w nowym oprogramowaniu ADOBE CAPTIVATE

Materiały składają się łącznie z 21 modułów. Najważniejsze treści mieszczą się na tzw. oknach (okno – przestrzeń 1 ekranu). Informacje dodatkowe znajdują się na dodatkowych ekranach pod hasłem INFORMACJE DODATKOWE. Materiały zawierają łącznie 892 okna. Wszystkie informacje są ilustrowane grafiką, zdjęciami. Niektóre uzupełniono informacją filmową. Na poszczególnych ekranach umieszczono 497 zdjęć i grafik, 48 filmów i klipów filmowych. Uczestnik szkoleń może sprawdzić znaczenie trudniejszych terminów, zapoznać się z definicjami i bibliografią. W każdym module umieszczono kilka ćwiczeń, list kontrolnych i ankiet. Na zakończenie szkolenia uczestnik może sprawdzić swoją wiedzę, odpowiadając na kilka pytań testowych.

W efekcie przeprowadzonej przez autorów aktualizacji opracowano 76 nowych i dokonano zmian w treści 102 ekranów. Poprawiono dotychczasowe pytania testowe i dodano nowe. Wykonano nowe motywy graficzne, poprawiono ilustracje.

Wprowadzenie nowych przeglądarek internetowych wymagało umieszczenia materiału w nowym oprogramowaniu. Cały materiał, z którego można było dotychczas korzystać, został przeniesiony (element po elemencie) do nowego oprogramowania. Wprowadzono zmiany zaproponowane przez autorów. Sformatowano na nowo wszystkie teksty, umieszczono grafiki i ilustracje. Przetestowano działanie filmów, możliwość wykonywania ćwiczeń i testów. Materiał został umieszczony na platformie edukacyjnej CIOP-PIB oraz na płycie DVD.

  Strony startowe materiałów edukacyjnych  
  Zadanie 4.G.32. Strony startowe materiałów edukacyjnych do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców i osób kierujących pracownikami oraz pracowników administracyjno-biurowych w technologii e-learning  

 

 Jednostka: Centrum Edukacyjne

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019