Wykaz Projektów
Streszczenie

Przegląd i analiza polskich publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy indeksowanych w bazach bibliograficznych i otoczeniu sieciowym – badanie zasięgu oddziaływania (wskaźniki bibliometryczne i altmetryczne)

Kierownik projektu: dr Witold Sygocki

Streszczenie projektu:

Celem głównym zadania była analiza występowania informacji o publikacjach naukowych z zakresu BHP, afiliowanych w polskich instytucjach naukowo-badawczych, rejestrowanych w międzynarodowych bazach bibliograficzno-abstraktowych. W ramach zakresu prac wyszukiwano informacje o czasopismach i publikacjach dostępnych w bazach – w tym WoS CC, Scopus i uzyskiwanych przez nie wskaźnikach biblio- i altmetrycznych. Dodatkowo weryfikowano, czy publikacje te są udostępniane w otoczeniu sieciowym. W celu realizacji prac analizowano czasopisma prenumerowane przez Bibliotekę CIOP-PIB, zawartość baz i Internetu z wykorzystaniem wyszukiwarek Google i Google Scholar. W bazach Web of Science Core Collection (WoS CC), Scopus wyszukiwano publikacje pracowników polskich instytucji naukowych i badawczych, następnie rejestrowano ich występowanie w ww. bazach. Kolejne prace dotyczyły m.in. wyszukiwania danych o cytowaniach publikacji pracowników CIOP-PIB i innych instytucji, uzyskanych w kolejnych latach 2016, 2017, 2018 w WoS CC i Scopus. Dysponując zarejestrowanymi danymi z wcześniejszych lat (o publikacjach zindeksowanych i cytowanych np. w 2016 r.), sprawdzano zmienność cytowań rok po roku. A także to, jak są rejestrowane informacje o wskaźnikach altmetrycznych, które są rejestrowane w Scopus. Weryfikowano również występowanie wskaźnika Usage Count (Last 180 Days/Since 2013) występującego w WoS CC i wskaźników altmetrycznych dostępnych w bazie Scopus bądź za pośrednictwem altmetric.com. Uzyskane wyniki pracy wskazują, iż szeroko ujmowane zagadnienia z zakresu bezpiecznego funkcjonowania człowieka w procesie pracy podejmowane w pracach badawczych pracowników instytucji polskich są indeksowane zarówno w WoS Core Collection (WoS CC), jak i w bazie Scopus, jak też są odnotowywane w procesie komunikacji naukowej w takich serwisach jak np. ResearchGate i Academia.edu. Dane te zostały  zapisane w plikach doc. jako rezultat wyszukiwań w wyszukiwarkach i serwisach elektronicznych.

  Widok raportu dot. kwartalnika JOSE w bazie WoS CC, dostępnego za pomocą narzędzia InCites JCR Clarivate Analytics (dostęp: 26 września 2019 r.)  
 

Zadanie 4.G.20. Widok raportu dot. kwartalnika JOSE w bazie WoS CC, dostępnego za pomocą narzędzia InCites JCR Clarivate Analytics (dostęp: 26 września 2019 r.)

 

W ramach zrealizowanych prac gromadzono i przeanalizowano dane o czasopismach, publikacjach afiliowanych przez polskie instytucje, zebrano dane bibliometryczne o publikacjach i czasopismach. W realizacji zadania poza sprawdzaniem publikacji z bieżącego roku weryfikowano występowanie informacji o artykułach z zakresu bezpiecznego funkcjonowania człowieka w środowisku pracy, gromadzonych w bazach międzynarodowych we wcześniejszych latach, m.in. od 2010 r. Na podstawie badań i analiz widać jest przyrost publikacji – dla afiliacji Poland – indeksowanych w bazach i otoczeniu sieciowym, a także przyrost wskaźników biblio- i altmetrycznych, czego ilustracją jest m.in. kolejny rok wzrostu IF kwartalnika International Journal of Occupational Safety and Egronomics, tj. IF (2018 – ogłoszony w 2019) = 1,377, gdy IF (2017) = 0,648, IF (2016) = 0,469. 

Sprawdzano także dostępność informacji o artykułach oraz do pełnych tekstów w otwartym dostępie Open Access. Utworzono dokumenty elektroniczne, w których zarejestrowano dane o artykułach indeksowanych w międzynarodowych bazach bibliograficzno-abstraktowych, wraz z informacją o wskaźnikach biblio- i altmetrycznych.

W celu podniesienia wiedzy w omawianym zakresie zorganizowano 5 szkoleń dla pracowników Instytutu m.in. w zakresie funkcjonalności baz Scopus, Web of Science CC, ewaluacji dorobku publikacyjnego, zarządzania bibliografią, wyszukiwania i weryfikacji danych o cytowaniach i udzielano wsparcia informacyjnego osobom zgłaszającym się do Ośrodka Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP-PIB, wśród których znajdowali się studenci, wykładowcy studiów kierunkowych, specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i pracownicy naukowi instytutów akademickich i naukowo-badawczych.

Wyniki zadania przedstawiono w 6 publikacjach w czasopismach o zasięgu krajowym i w 6 publikacjach w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, 1 rozdziale w monografii o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano na 9 konferencjach  krajowych i 5 konferencjach międzynarodowych.Jednostka: Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019