Wykaz Projektów
Streszczenie

Utrzymanie i rozwój systemu udostępniania materiałów edukacyjnych w nau-czaniu na odległość w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii z wykorzystaniem Internetu oraz nośników elektronicznych

Kierownik projektu: inż. Rafał Sychowicz

Streszczenie projektu:

Celem zadania było informatyczne wsparcie procesów prowadzenia edukacji zdalnej oraz szkoleń realizowanych w zakresie bhp oraz ergonomii z wykorzystaniem metod edukacji na odległość. Wspieranie procesów edukacji zdalnej jest realizowane przez bieżące utrzymywanie i rozwój stosownych środowisk informatycznych oraz stałe aktualizowanie elektronicznych materiałów szkoleniowych. Dotychczasowe doświadczenia wykazały, że jedną z bardziej skutecznych form kształcenia społeczeństwa w zakresie bhp jest zastosowanie metod edukacji zdalnej w formie powszechnie dostępnych, kompetentnych i nieodpłatnych materiałów szkoleniowych zamieszczonych w Internecie.

W ramach realizacji zadania prowadzono prace nad rozwojem i utrzymywaniem elektronicznych systemów wspomagających nauczanie na odległość w zakresie bhp oraz ergonomii z wykorzystaniem różnych form udostępniania materiałów edukacyjnych. Przeprowadzono proces aktualizacji elektronicznej treści pakietu edukacyjnego Multiedu BHP, działającego w technologii klient-serwer. Wprowadzono zmodernizowane zabezpieczenia oprogramowania przed nieautoryzowanym rozpowszechnianiem z wykorzystaniem nowych kluczy sprzętowych USB HASP zgodnych z 64-bitowymi systemami operacyjnymi MS Windows. Wygenerowano nową wersję instalacyjną oprogramowania na płycie CD, którą przekazano wraz zaprogramowanymi kluczami HASP do Centrum Edukacyjnego Instytutu ,oraz wygenerowano tzw. aktualizację online dla dotychczasowych użytkowników. Prowadzono także prace administracyjne zapewniające utrzymanie ciągłej, prawidłowej pracy serwera, na którym są przechowywane i udostępniane dane pakietu dla potrzeb generowania nowych wersji dystrybucyjnych oprogramowania i ew. aktualizacji internetowych użytkowników końcowych.

Przeprowadzono proces integracji z platformą edukacji zdalnej Open OLAT, całkowicie nowo opracowanych w Centrum Edukacyjnym materiałów edukacyjnych z zakresu bhp, przeznaczonych do prowadzenia szkoleń okresowych dla:

- pracodawców i osób kierujących pracownikami

- pracowników administracyjno-biurowych.

Zweryfikowano poprawność działania ww. szkoleń z poziomu aktualnie dostępnych wersji przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Edge, FireFox, Chrome) z opcją samodzielnego zapisywania uczestnika szkolenia w platformie edukacji zdalnej Open OLAT i automatycznego przypisania dostępu do treści elektronicznych materiałów szkoleniowych na podstawie indywidualnego kodu dostępu.

Wcześniejsze wersje powyższych szkoleń były udostępniane bezpośrednio na innych serwerach Instytutu, gdzie także w ramach realizacji zadania podlegały pracom aktualizacyjnym. Wraz z rozwojem technologicznym przeglądarek internetowych w Centrum Edukacyjnym opracowano kompletnie nowe wersje szkoleń, które w nowej formie zostały wdrożone w ramach zadania do platformy edukacji zdalnej Open OLAT.

W ramach prac aktualizacyjnych opracowano od nowa od strony technicznej elektroniczną formę treści materiałów edukacyjnych dla uczelni wyższych „Nauka o pracy – bezpieczeństwo, higiena i ergonomia”, udostępnianych na serwerach Instytutu nieodpłatnie pod adresem http://nop.ciop.pl. Ta sama wersja materiałów edukacyjnych została także zaimplementowana na platformie edukacji zdalnej Open OLAT, co umożliwia dostęp do tych samych informacji z poziomu jednego interfejsu oprogramowania bez potrzeby odrębnego przechodzenia na publiczny adres http://nop.ciop.pl.

 

  Widok ekranu przeglądarki internetowej prezentujący dostępne materiały edukacyjne z zakresu bhp zamieszczone na platformie edukacji zdalnej Open OLAT  
  Zadanie 4.G.10. Widok ekranu przeglądarki internetowej prezentujący dostępne materiały edukacyjne z zakresu bhp zamieszczone na platformie edukacji zdalnej Open OLAT  

 

Do istotnych zadań należały także prace administracyjne związane z utrzymywaniem prawidłowej pracy wirtualnego serwera platformy edukacji zdalnej Open OLAT jak i samego fizycznego serwera, na którym uruchomiona jest wirtualizacja. Na serwerze wirtualnym zainstalowano platformę edukacji zdalnej Open OLAT, w której zamieszczono treści merytoryczne z zakresu bhp oraz ergonomii. Są one udostępniane nieodpłatnie i odpłatnie w ramach prowadzonych w Instytucie szkoleń. Serwer też jest wykorzystywany do udostępniania treści merytorycznych z pakietu pomocniczego dla szkół pn. „Kultura bezpieczeństwa”.

Powyższe materiały pomocnicze zostały zaktualizowane, a nowe pliki z treściami merytorycznymi – wdrożone i udostępnione na serwerze, na którym wirtualizowane jest środowisko Open OLAT. Sam serwer wirtualny jest także wykorzystywany do utrzymywania bazy danych MySQL oraz stosownych usług sieciowych wykorzystywanych przez oprogramowanie Multiedu BHP (pracujące w technologii klient-serwer) do celów aktualizacji danych i generowania aktualizacji oraz wersji dystrybucyjnej oprogramowania. W ramach prac administracyjnych instalowano stosowne łatki systemowe, weryfikowano poprawność działania uruchomionych serwisów oraz analizowano logi systemowe pod kątem oglądalności materiałów edukacyjnych oraz w celu wykrycia potencjalnych problemów sprzętowych lub programowych, jakie mogą się ewentualnie pojawić w wyniku aktualizacji systemowych.

Środowisko wirtualnego serwera edukacji zdalnej, na którym posadowione jest oprogramowanie Open OLAT, zostało poddane gruntownej modernizacji, która była podyktowana wymaganiami systemu edukacji zdalnej, bez których nie byłaby możliwa instalacja nowszej wersji oprogramowania Open OLAT. W tym celu procedurę aktualizacji wykonano z wykorzystaniem testowego wirtualnego serwera, na którym zainstalowano stosowne usługi sieciowe, i skonfigurowano nowe wersje oprogramowania oraz wykonano migrację danych i usług z bieżącego serwera w celu zapewnienia całodobowej dostępności online do usług.

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym.Jednostka: Dział Informatyki

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019