Wykaz Projektów
Streszczenie

Aktualizacja i rozwój serwisu BEZPIECZNIEJ wspomagającego prowadzenie systemowej profilaktyki fizycznych zagrożeń w środowisku pracy

Kierownik projektu: dr inż. Leszek Morzyński

Streszczenie projektu:

Częste występowanie w środowisku pracy czynników fizycznych szkodliwych dla zdrowia pracowników, takich jak: hałas, wibracje, pola elektromagnetyczne, nielaserowe promieniowanie optyczne czy mikroklimat środowiska pracy, wymusza prowadzenie działań profilaktycznych, zmniejszających ekspozycję pracowników na te czynniki i tym samym minimalizujących ryzyko wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych. Podstawą skutecznej, systemowej profilaktyki zagrożeń czynnikami szkodliwymi środowiska pracy jest odpowiednia wiedza na temat tych czynników i ich wpływu na organizm człowieka i idące za nią umiejętności związane z rozpoznawaniem zagrożeń i ograniczaniem ich wpływu na człowieka. Zdobywanie tej wiedzy i umiejętności wymaga przede wszystkim dostępu do odpowiednich materiałów informacyjnych i edukacyjnych. Opracowany w CIOP-PIB i udostępniony w portalu internetowym Instytutu serwis BEZPIECZNIEJ zawiera materiały merytoryczne, materiały szkoleniowe, prezentacje multimedialne oraz narzędzia komputerowe wspomagające systemową profilaktykę fizycznych zagrożeń w środowisku pracy.

Celemrealizowanegozadania była aktualizacja i rozbudowa serwisu internetowego BEZPIECZNIEJ wspomagającego prowadzenie systemowej profilaktyki fizycznych zagrożeń w środowisku pracy. Bieżąca, coroczna aktualizacja serwisu dotyczyła przede wszystkim przywoływanych w serwisie przepisów prawa i opisów omawiających ich postanowienia. Zaktualizowano również dane statystyczne w materiałach omawiających stan zagrożenia danym czynnikiem w środowisku pracy w Polsce. Wprowadzone zmiany obejmowały również wybrane grafiki ilustrujące omawiane zagadnienia.

W ramach rozbudowy serwisu BEZPIECZNIEJ opracowano i opublikowano na jego stronach materiały omawiające zagadnienia związane z mikroklimatem środowiska pracy. Podobnie jak w przypadku pozostałych czynników omawianych w serwisie, w dziale dotyczącym mikroklimatu, udostępniono materiały omawiające jego wpływ na organizm człowieka, związane z nim przepisy prawa oraz podstawowe zasady oceny i metody badań. Rozbudowa serwisu BEZPIECZNIEJ obejmowała również opracowanie i udostępnienie jego angielskojęzycznej wersji, czyli SAFER, dostępnej bezpośrednio z angielskojęzycznej wersji portalu CIOP-PIB (www.ciop.pl/en).

W ramach zadania sukcesywnie uzupełniano dostępne w serwisie materiały merytoryczne omawiające podstawowe zagadnienia związane z występowaniem zagrożeń fizycznych w środowisku pracy. Opracowano i umieszczono w nim także narzędzia komputerowe wspomagające wyznaczanie ekspozycji i ocenę ryzyka w obszarze zagrożeń związanych z hałasem, drganiami mechanicznymi i nielaserowym promieniowaniem optycznym. Narzędzia te udostępniono także zarówno w polskiej, jak i angielskiej wersji serwisu. Ważnym elementem rozbudowy serwisu było opracowanie i udostępnienie kluczowych informacji na temat fizycznych zagrożeń w środowisku pracy w wersjach językowych przeznaczonych dla najliczniej reprezentowanych w Polsce zagranicznych grup pracowniczych. Informacje te w postaci kilkustronicowych materiałów informacyjnych w formacie PDF przygotowano w językach ukraińskim i rosyjskim.

 

Zadanie 4.G.01. Przykład narzędzia komputerowego do wyznaczania dziennej ekspozycji na drgania miejscowe w wersji angielskojęzycznej (po lewej) i przykład pierwszej strony materiałów informacyjnych na temat hałasu w wersji ukraińskiej

 

W trakcie realizacji zadania prowadzono również intensywne działania upowszechniające serwis BEZPIECZNIEJ wśród jego potencjalnych odbiorców. Opracowana ulotka informacyjna na temat serwisu BEZPIECZNIEJ była rozdawana uczestnikom spotkań, szkoleń i konferencji odbywających się w CIOP-PIB lub podczas innych wydarzeń, w których brali udział przedstawiciele Instytutu. Informacje o serwisie BEZPIECZNIEJ przedstawiono również uczestnikom 7 szkoleń specjalistycznych i seminariów tematycznych w formie prezentacji. Ostatnie z tych szkoleń było skierowane do przedstawicieli Sieci Ekspertów ds. BHP. Wśród uczestników szkolenia przeprowadzono ankietyzację na temat znajomości i przydatności serwisu BEZPIECZNIEJ. Wszyscy uczestnicy szkolenia znali portal internetowy CIOP-PIB, natomiast 87,5% uczestników znało serwis internetowy BEZPIECZNIEJ. Większość (96%) ankietowanych uznała serwis BEZPIECZNIEJ za przydatny i łatwo dostępny.

Wyniki zadania przedstawiono w 2 publikacjach w czasopiśmie o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano na 3 konferencjach międzynarodowych i 2 konferencjach krajowych.Jednostka: Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019