Wykaz Projektów
Streszczenie

Analiza narażenia na drgania ogólne na stanowiskach pracy związanych z przeróbką surowców mineralnych oraz zalecenia do profilaktyki

Kierownik projektu: mgr inż. Jacek Zając

Streszczenie projektu:

Celem zadania była identyfikacja głównych źródeł drgań, przeprowadzenie badań i ocena ryzyka zawodowego ze względu na zagrożenia drganiami ogólnymi na stanowiskach pracy związanych z przeróbką surowców mineralnych oraz opracowanie zaleceń do profilaktyki na podstawie analizy wyników badań drgań.

W ramach zrealizowanych prac sklasyfikowano główne źródła narażenia na drgania ogólne pracowników na stanowiskach pracy związanych z przeróbką surowców mineralnych. Przeanalizowano pierwotne oraz wtórne źródła drgań na tego typu stanowiskach ze względu na charakter wytwarzanych drgań. Przeprowadzono badania wstępne, na podstawie których została dobrana aparatura pomiarowa, sposób mocowania przetworników drgań, lokalizowania punktów pomiarowych, a także opracowano procedurę pomiarową.

 

Zadanie 2.G.03. Karta badań drgań ogólnych – przykład

 

Przeprowadzono badania przyspieszeń drgań działających w sposób ogólny na 30 stanowiskach pracy charakterystycznych dla procesów technologicznych stosowanych w wybranych zakładach przeróbki surowców mineralnych. Do badań wybrano 27 stanowisk pracy związanych z przeróbką surowców mineralnych (rud miedzi, wapieni, dolomitu) oraz 3 stanowiska pracy związane z transportem wewnątrzzakładowym przerabianego surowca. Badania przeprowadzono przy użyciu 2 alternatywnych zestawów przyrządów pomiarowych. Na każdym z badanych stanowisk pracy zarejestrowano przebiegi czasowe sygnałów przyspieszeń drgań w 3 kierunkach pomiarowych, a także wyznaczono: 3 charakterystyki częstotliwościowe przyspieszeń drgań, skorygowane skuteczne wartości składowych kierunkowych przyspieszeń drgań działających w sposób ogólny, wartości dziennych ekspozycji (największe składowe kierunkowe) na drgania działające w sposób ogólny oraz dopuszczalny czas trwania narażenia. Wszystkie obliczone wartości analizowanych wielkości oraz charakterystyki częstotliwościowe zestawiono w Kartach badań drgań ogólnych. Karty badań zawierają ponadto dane identyfikacyjne stanowiska pracy oraz informacje o warunkach przeprowadzonych pomiarów.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono także ocenę ryzyka zawodowego oraz komfortu ze względu na zagrożenia drganiami ogólnymi na stanowiskach pracy związanych z przeróbką surowców mineralnych. Przeprowadzono badania wąskopasmowych charakterystyk częstotliwościowych dla stanowisk pracy związanych z obsługą kruszarek, przesiewaczy, młynów i środków transportu wewnątrzzakładowego. Wyznaczono zakresy częstotliwości, w których występują główne składowe przyspieszeń drgań.

Opracowano również materiały szkoleniowe i informacyjne zawierające zalecenia do profilaktyki drgań mechanicznych na stanowiskach pracy związanych z przeróbką surowców mineralnych, udostępnione w serwisie internetowym CIOP-PIB. Przeprowadzono także szkolenie pilotażowe dla specjalistów BHP (ok. 100 osób) nt. narażenia na drgania ogólne na stanowiskach pracy związanych z przeróbką surowców mineralnych.Wyniki zadania przedstawiono w 1 recenzowanej publikacji o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano na 1 konferencji międzynarodowej i 1 konferencji krajowej.

 

 

 

 

Zalecenia do profilaktyki drgań mechanicznych na stanowiskach pracy związanych z przeróbką surowców mineralnych

Autorzy: mgr inż. Jacek Zając, dr inż. Piotr Kowalski, mgr inż. Małgorzata Rejman

2019 r.Jednostka: Pracownia Drgań Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019