Wykaz Projektów
Streszczenie

Aplikacja komputerowa przeznaczona do gromadzenia i zarządzania danymi pochodzącymi z badań psychologicznych, biomechanicznych i fizjologicznych realizowanych w CIOP-PIB na potrzeby oceny zdolności do pracy

Kierownik projektu: dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było opracowanie aplikacji  przeznaczonej do gromadzenia i zarządzania danymi pochodzącymi z badań psychologicznych, biomechanicznych i fizjologicznych, składającej się z 3 warstw aplikacji: (1) warstwy prezentacji, (2) warstwy logiki biznesowej i (3) warstwy danych. Opracowano projekt modelu warstwy prezentacji (wygląd formularzy) oraz warstwy danych (struktura tabel bazy danych odpowiedzialnej za gromadzenie i wyszukiwanie danych z badań) w podziale na poszczególne role i przypisane im określone funkcjonalności. Przedstawiono także na przykładzie 2 wybranych funkcjonalności zasadę wykorzystania logiki biznesowej, realizowanej przy wykorzystaniu oprogramowania SmartGWT Pro, tworzonej za pomocą komponentów reprezentowanych w postaci plików tekstowych zapisanych w formacie XML (oprócz kodu programu napisanego w języku Java), którymi są: (1) szablony wyglądu (interfejsu) poszczególnych okien i formularzy użytkownika (*.ui.xml); (2) szablony źródeł baz danych (*.ds.xml), zawierające opisy poszczególnych kolumn danej tabeli i/lub wzajemnych powiązań pomiędzy tabelami.

 

Zadanie 1.G.11. Formularz definicji poszczególnych kryteriów wyszukiwania danych

 

Opracowano także bazę danych z badań psychologicznych, biomechanicznych i fizjologicznych przeprowadzonych w CIOP-PIB, w której wyselekcjonowano wyniki badań pochodzące od 19 482 osób badanych i dotyczące 74 wskaźników psychologicznych, fizjologicznych i biomechanicznych. Wyniki tych badań zgromadzone zostały w pliku EXCEL (tzw. „baza matka”), z możliwością importu do aplikacji.

Opracowana została także przyjazna dla użytkownika i napisana przystępnym językiem instrukcja korzystania z aplikacji komputerowej, zawierająca m.in.: listę użytkowników, listę testów, informację o osobach badanych, zasady importowania i eksportowania danych, kryteria wyszukiwania oraz konfigurację parametrów wyszukiwania.

Wyniki zadania przedstawiono w 1 rozdziale do wieloautorskiej monografii o zasięgu międzynarodowym i w 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano na 4 konferencjach krajowych, 1 konferencji międzynarodowej, a także zorganizowano seminarium weryfikujące powstałe produkty.

 

 

 

Baza danych przeznaczona do gromadzenia danych na potrzeby oceny zdolności do pracy. Materiały informacyjne CIOP-PIB

Autorzy: dr hab. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB; dr hab. Łukasz Baka, Małgorzata Łopuszyńska –Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ergonomii

2019 r.

 

 

Aplikacja przeznaczona do zarządzania danymi na potrzeby oceny zdolności do pracy. Materiały informacyjne CIOP-PIB

Autorzy: dr hab. med. Joanna Bugajska, prof. CIOP-PIB; dr hab. Łukasz Baka, Małgorzata Łopuszyńska –Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ergonomii
mgr inż. Andrzej Biernacki, inż. Małgorzata Piętka, inż. Artur Sychowicz – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Informatyki

2019 r.Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019