Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie programu treningów fizycznych dla strażaków uwzględniających zmiany wydolności fizycznej zachodzące z wiekiem

Kierownik projektu: dr Anna Marszałek

Streszczenie projektu:

Głównym celem zadania było opracowanie programu treningów fizycznych dla strażaków do powszechnego stosowania, uwzględniającego zmniejszanie się wydolności fizycznej wraz z wiekiem.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono przegląd metod treningów fizycznych stosowanych przez strażaków w kraju i na świecie, a także analizę sprawności fizycznej strażaków. Na tej podstawie opracowano wytyczne do programu treningów, uwzględniające zalecenia dotyczące stylu życia.

Opracowano program treningów fizycznych dla strażaków z uwzględnieniem ich wieku. Obejmował on 24 jednostki treningowe (składające się z 3–5 ćwiczeń), pozwalające na zrealizowanie treningu w czasie 90 minut. Opisy przy każdym ćwiczeniu (zarówno tekstowe, jak i w postaci graficznej) uwzględniały stopniowanie obciążenia w kolejnych tygodniach treningu. Opracowanie zawierało również wskazówki dotyczące bezpiecznego wykonania ćwiczeń w zależności od wieku osób ćwiczących, ich sprawności i wydolności fizycznej. Przeprowadzono weryfikację opracowanego programu treningów fizycznych z udziałem 2 grup wiekowych strażaków: 25–35 lat (11 strażaków) oraz 36–45 lat (11 strażaków). Analiza skuteczności treningu testowego wykazała, że zwiększyła się siła mięśniowa strażaków uczestniczących w treningu, a poziom wydolności fizycznej nie zmienił się znacząco. Oceny subiektywne wskazały, że trening był szczególnie pożyteczny dla osób ze starszej grupy strażaków. Zaobserwowano też zmniejszenie masy ciała, głównie u młodszych uczestników treningu.

Po uwzględnieniu wyników ww. weryfikacji programu treningów fizycznych opracowano końcową wersję programu. Stwierdzono, że program treningów należy uzupełnić o ćwiczenia poprawiające wydolność fizyczną, aby strażakom było łatwiej podejmować długotrwały wysiłek w pracy zawodowej. Program został wzbogacony m.in. o 6 ćwiczeń wytrzymałościowych na rowerze stacjonarnym.

Kolejnym uzupełnieniem programu treningów fizycznych było określenie sposobu i częstotliwości oceny skuteczności przeprowadzanego treningu przez strażaka. Zaproponowano rejestrację masy ciała raz w miesiącu i wykonywanie testu sprawdzającego według schematu zaproponowanego w programie. Uporządkowano wstępne informacje dotyczące wydatkowania energii podczas wysiłku fizycznego, uzupełniono treść o niezbędną bibliografię, aby osoba korzystająca z programu mogła poszerzyć swoją wiedzę o sposobach odżywiania się podczas wykonywania wysiłku fizycznego, w zależności od jego intensywności.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 2 seminaria informacyjne dla strażaków oraz opracowano materiały informacyjne (w formie ulotki) pn. Program treningów fizycznych dla strażaków uwzględniających zmiany wydolności fizycznej zachodzące z wiekiem, jak również materiały informacyjne na stronę internetową. Program treningów fizycznych oraz materiały informacyjne zostały przesłane do komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej.

Wyniki zadania przedstawiono w 2 publikacjach przygotowanych do czasopisma o zasięgu krajowym i 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu międzynarodowym oraz zaprezentowano na 1 konferencji krajowej i 1 konferencji międzynarodowej.

 


Zadanie 1.G.07. Plank boczny w wykonaniu strażaków podczas treningu testowego

 

 

Program treningów fizycznych dla strażaków z uwzględnieniem zmian wydolności fizycznej zachodzących z wiekiem. Materiały informacyjne CIOP-PIB

Autor: dr Anna Marszałek – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ergonomii, Pracownia Obciążeń Termicznych

2019 r.Jednostka: Pracownia Obciążeń Termicznych

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019