Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie programów i materiałów szkoleniowych w zakresie projektowania i doskonalenia systemu zarządzania BHP z uwzględnieniem wymagań nowej normy między-narodowej ISO 45 001

Kierownik projektu: dr inż. Zofia Pawłowska

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem zadania było przygotowanie programów i materiałów do szkoleń wspomagających rozwój kompetencji w zakresie zarządzania bhp dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw oraz osób specjalizujących się w zarządzaniu bhp. W ramach zadania przygotowano programy dwóch szkoleń w zakresie rozwoju i doskonalenia zarządzania bhp, z których jedno jest skierowane do osób specjalizujących się w zarządzaniu bhp, zaś drugie do kadry kierowniczej przedsiębiorstw; dla każdego ze szkoleń przygotowano materiały szkoleniowe, w tym poradniki metodyczne dla słuchaczy i wykładowców oraz podręczniki opisujące przedstawiane na szkoleniach tematy, a także prezentacje ilustrujące podstawowe treści szkoleń. Szkolenie dla osób specjalizujących się w zarządzaniu bhp obejmuje 4 moduły, z których pierwszy dotyczy wymagań normy ISO 45001, zaś w kolejnych omawiane są rozwiązania służące realizacji tych wymagań. W szkoleniu dla kadry kierowniczej przewidziano 2 moduły, z których pierwszy obejmuje tematy istotne ze względu na zrozumienie zasad systemowego zarządzania BHP i wymagań normy ISO 45001, zaś drugi dotyczy przywództwa oraz współudziału pracowników w działaniach na rzecz BHP.

Model systemu zarządzania BHP według normy ISO 45001Zadanie 4.G.05. Model systemu zarządzania BHP według normy ISO 45001

Opracowane programy i materiały szkoleniowe wykorzystano do przeprowadzenia 2 szkoleń pilotażowych dla osób specjalizujących się w zarządzaniu bhp oraz 4 szkoleń pilotażowych dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw. Opinie uczestników tych szkoleń oraz obserwacje osób je prowadzących stanowiły podstawę weryfikacji opracowanych programów i materiałów. Jej wynikiem było dodanie do programu szkolenia dla osób specjalizujących się w zarządzaniu bhp jednostki tematycznej „Procesy zarządzania” oraz uzupełnienie podręcznika i prezentacji o odpowiednie treści, a także uzupełnienie jednostki tematycznej pn. „Cele i struktura systemu zarządzania BHP według nowej normy międzynarodowej ISO 45001” o definicje pojęć, których rozumienie jest niezbędne do określania wskaźników skuteczności zarządzania bhp. W przypadku szkolenia dla kadry kierowniczej stwierdzono, że powinno być ono realizowane w ramach jednego modułu, w którym omawianie będą wymagania normy ISO 45001, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przywództwo i współudział pracowników.

Przygotowano również, na wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, szkolenie na temat wymagań normy ISO 45001 dla pracowników służby bhp. Szkolenie objęło jedną jednostkę tematyczną, zaplanowaną na 2 godziny. Materiały szkoleniowe przygotowano w formie prezentacji.

W zadaniu opracowano również zestaw pytań do sprawdzania wiedzy osób specjalizujących się w zarządzaniu bhp o wymaganiach normy ISO 45001. Biorąc pod uwagę wyniki konsultacji przeprowadzonych z uczestnikami szkoleń pilotażowych, pytania te opracowano w taki sposób, aby umożliwiały sprawdzanie wiedzy o wymaganiach normy, a równocześnie mogły być wykorzystywane jako materiał pomocniczy przy sprawdzaniu zgodności wdrożonych w przedsiębiorstwie procesów i działań w systemie zarządzania bhp z tymi wymaganiami.

W ramach zadania przedstawiono prezentację na temat poprawy skuteczności systemów zarządzania bhp w świetle wymagań nowej normy ISO 45001 dla Rady Ochrony Pracy oraz prezentację dotyczącą nowych wymagań normy ISO 45001 na otwartym spotkaniu Stowarzyszenia Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000.

Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji w czasopiśmie o zasięgu krajowym oraz zaprezentowano na 2 konferencjach krajowych.Jednostka: Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka

Okres realizacji: 01.01.2017 – 30.06.2018