Wykaz Projektów
Streszczenie

System ostrzegania osób stosujących ochronniki słuchu przed zbliżającymi się pojazdami

Kierownik projektu: dr inż. Rafał Młyński

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie systemu ostrzegania osób stosujących ochronniki słuchu przed zbliżającymi się pojazdami, składającego się z układów nadajnika (montowanego na pojeździe), odbiornika (noszonego przez pracownika) i układu alarmowania osoby stosującej ochronniki słuchu z powodu bliskiej obecności pojazdu.

Model układu alarmowania zrealizowano, integrując go z odbiornikiem w urządzeniu nasobnym przeznaczonym do noszenia na przedramieniu. Funkcję ostrzegania pracownika użytkującego ochronniki słuchu przed bliską obecnością pojazdu zrealizowano z wykorzystaniem sygnalizacji drganiowej i świetlnej, uzupełnionej o sygnalizację akustyczną. Opracowane oprogramowanie mikrokontrolera modułu radiowego, będącego głównym elementem urządzenia nasobnego, w sposób ciągły monitoruje wskaźniki mocy sygnałów radiowych docierających z nadajników. W przypadku, gdy analiza wskaźników mocy sygnałów wskaże na bliską obecność nadajnika, mikrokontroler rozpoczyna generowanie stosownego ostrzeżenia, sterując elementami wykonawczymi układu alarmowania. Model systemu uzupełniono o odbiornik wspomagający, stanowiący uzupełnienie układu odbiornika, a także o nadajniki bramowe zewnętrzne i wewnętrzne.

Sprawdzenie działania systemu przeprowadzano w trakcie serii badań odbywających się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Przystosowanie systemu do pracy w tych 2 środowiskach zrealizowano, budując podwójny tor nadawania sygnału radiowego. Przeprowadzone badania wykazały, że opracowany system generuje sygnały ostrzegające o bliskiej obecności pojazdu i w konsekwencji stanowi istotne wsparcie pracownika w uzyskaniu bezpiecznych warunków wykonywania pracy. W rozwiązaniu modelowym alarmowanie pracownika poza budynkiem jest inicjowane, gdy odbiornik umieszczony w urządzeniu nasobnym noszonym przez osobę i nadajnik zamocowany na pojeździe zbliżą się do siebie na odległość ok. 13 m, przy prędkości pojazdu wynoszącej nawet do 25 km/h. Wewnątrz budynku, w zależności od miejsca użytkowania systemu, były to wartości z zakresu 7,5–10 m, przy prędkościach przemieszczania się pojazdu 7 km/h oraz 15 km/h. Opracowana koncepcja funkcjonowania urządzenia nasobnego pozwoliła uniknąć uzależnienia możliwości wygenerowania sygnału ostrzegającego od prędkości przemieszczania się pojazdu. Wykazano również poprawną pracę systemu przy zwiększonej liczbie jego elementów. 

 

Zadanie 2.G.04. Podstawowe elementy modelu systemu ostrzegania osób stosujących ochronniki słuchu przed zbliżającymi się pojazdami: (A) układ zespołu nadajników, przeznaczony do montowania na pojeździe; (B) urządzenie nasobne, tj. układ odbiornika wraz z układem alarmowania osoby stosującej ochronniki słuchu

 

Opracowano materiały informacyjne w formie ulotki, prezentujące system ostrzegania osób stosujących ochronniki słuchu przed zbliżającymi się pojazdami przygotowane do druku oraz do umieszczenia w serwisie internetowym CIOP-PIB. Przygotowano również zgłoszenie zastrzeżenia patentowego.

Wyniki zadania przedstawiono w 2 publikacjach w czasopismach o zasięgu krajowym oraz w 2 publikacjach przygotowanych do czasopism o zasięgu krajowym, a także zaprezentowano na 1 konferencji międzynarodowej i 4 konferencjach krajowych. Opracowane rozwiązanie otrzymało srebrny i złoty medal na 44. Międzynarodowych Targach Wynalazczości INOVA CROATIA w Zagrzebiu.

 

 

 

System ostrzegania osób stosujących ochronniki słuchu przed zbliżającymi się pojazdami. Ulotka

Autor: dr inż. Rafał Młyński

2019 r.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019