Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metod oznaczania 9 szkodliwych substancji chemicznych dla potrzeb oceny środowiska pracy

Kierownik projektu: dr inż. Anna Jeżewska

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było opracowanie 9 metod oznaczania szkodliwych substancji chemicznych występujących w powietrzu na stanowiskach pracy, dla których zostały ustalone lub zmienione wartości normatywów higienicznych lub dostępne metody nie spełniały wymagań normy europejskiej PN-EN 482 Narażenie na stanowiskach pracy – Wymagania ogólne dotyczące charakterystyki procedur pomiarów czynników chemicznych. Opracowano metody oznaczania następujących substancji szkodliwych: 1,2-dichloroetanu, buta-1,3-dienu, 2-toliloaminy, but-2-enalu, ftalanu dimetylu, heksachlorobenzenu, chinoliny, 2-nitroanizolu i propano-1,3-sultonu. Parametry opracowanych metod przedstawiono w tabeli 1.

Opracowane metody analityczne umożliwiają oznaczenie stężeń ww. substancji w powietrzu, w zakresie od 1/10 do 2 wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 482, i dostarczają laboratoriom wykonującym badania i pomiary stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy procedur analitycznego oznaczania, dzięki którym można przeprowadzić ocenę narażenia zawodowego.

Procedury oznaczania wyżej wymienionych substancji w postaci 9 projektów norm zostały złożone w Komitecie Technicznym nr 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN) i po ustanowieniu przez PKN staną się Polskimi Normami z zakresu Ochrona czystości powietrza/powietrze na stanowiskach pracy.

Wyniki zadania przedstawiono w 6 publikacjach w czasopiśmie o zasięgu krajowym, 2 publikacjach przygotowanych do czasopism o zasięgu krajowym i 1 publikacji przygotowanej do czasopisma o zasięgu międzynarodowym oraz zaprezentowano w 8 doniesieniach na 6 krajowych konferencjach/sympozjach.

 

Tabela 1. Parametry opracowanych metod

Lp.

Oznaczana
substancja

NDS [mg/m3]

Sposób pobierania próbek
powietrza

Technika analityczna

Oznaczalność metody

[mg/m3]

1

1,2-Dichloroetan

8,2

Rurki pochłaniające z węglem aktywnym, desorpcja
disiarczkiem węgla

GC-FID

0,82

2

Buta-1,3-dien

2,2

Rurki pochłaniające z węglem aktywnym, desorpcja
disiarczkiem węgla

GC-FID

0,22

3

2-Toliloamina

0,5

Filtry z włókna szklanego
z naniesionym kwasem siarkowym(VI), ekstrakcja roztworem wodorotlenku sodu, derywatyzacja chlorkiem
3,5-dinitrobenzoilu

HPLC-DAD

0,05

4

But-2-enal

1

Rurki pochłaniające z żelem krzemionkowym z naniesioną 2,4-dinitrofenylohydrazyną, desorpcja acetonitrylem

HPLC-DAD

0,1

5

Ftalan dimetylu

5

Filtr z włókna szklanego,
ekstrakcja etanolem

GC-FID

0,5

6

Heksachlorobenzen

0,003

Filtr polipropylenowy,
ekstrakcja heksanem

GC-ECD

0,0003

7

Chinolina

0,6*

Rurki pochłaniające z żywicą XAD-4, desorpcja octanem etylu

GC-MS

0,06

8

2-Nitroanizol

1,6*

Rurki pochłaniające z żelem krzemionkowym, ekstrakcja metanolem

HPLC-DAD

0,16

9

Propano-1,3-sulton

0,007

Rurki pochłaniające zawierające filtr z włókna szklanego
i żel krzemionkowy, ekstrakcja acetonitrylem

GC-MS

0,0007

Legenda:

*Proponowana wartość NDS

HPLC-DAD – wysokosprawny chromatograf cieczowy z detektorem diodowym

GC-FID – chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym

GC-MS – chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masJednostka: Pracownia Zagrożeń Chemicznych

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019