Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie multimedialnego pakietu edukacyjnego z wizualizacjami zagrożeń mechanicznych na stanowiskach pracy z przecinarkami tarczowymi i taśmowymi w przemyśle mięsnym

Kierownik projektu: mgr inż. Dariusz Filipek

Streszczenie projektu:

 

Celem głównym zadania było opracowanie multimedialnego pakietu edukacyjnego z wizualizacjami zagrożeń mechanicznych na stanowiskach pracy z przecinarkami tarczowymi i taśmowymi w przemyśle mięsnym. Celem 3 etapu było zestawienie wykonanych wizualizacji w formie pakietu multimedialnego oraz przeprowadzenie weryfikacji pakietu przeznaczonego dla użytkowników przecinarek tarczowych i taśmowych do mięsa w aspekcie występowania zagrożeń mechanicznych podczas ich użytkowania. Wykorzystanie wizualizacji komputerowych może być skutecznym uzupełnieniem szkoleń dla obecnych i przeszłych pracowników zakładów mięsnych i służb BHP dzięki zwiększeniu atrakcyjności nauczania oraz zwiększonej możliwości uświadamiania wystawienia zagrożeń wypadkowych.

W ramach zadania w 1 etapie zidentyfikowano zagrożenia mechaniczne występujące w zakładach mięsnych zajmujących się rozbiorem mięsa na stanowiskach przecinarek taśmowych i tarczowych oraz skórowaczek rys.1. W tym celu przeprowadzono wizyty w zakładach mięsnych, podczas których wykonano również niezbędną dokumentację szkicową pomiarową i filmową. Następnie na podstawie opisów wypadków udostępnionych na stronach internetowych przez Administrację Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Occupational Safety and Health Administration – OSHA) przeprowadzono analizę podstawowych zdarzeń wypadkowych podczas obsługi tego typu maszyn. Analizę tę przeprowadzono również na podstawie danych GUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz rejestrów wypadków dostarczonych przez służby BHP zakładów mięsnych. Na podstawie tej analizy wykonano scenariusze sześciu wizualizacji. Trzy z nich dotyczyły przecinarek taśmowych, dwie - przecinarek tarczowych i jedna skórowaczki.

Następnie w ramach 2 etapu zadania wykonano trójwymiarowe komputerowe modele maszyn przecinarek i skórowaczki oraz wirtualne środowiska pomieszczeń do rozbioru mięsa oraz model postaci operatorów maszyn do rozbioru mięsa, które miały zostać użyte w wizualizacjach. W ramach tego etapu wykonano sześć wizualizacji wspomagających szkolenia pracowników zakładów mięsnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które prezentują zdarzenia wypadkowe oraz sposoby ich zapobiegania. Wizualizacje zostały uzupełnione planszami informacyjnymi na temat eliminowania zagrożeń mechanicznych oraz zasad bezpiecznej pracy przy maszynach do mięsa.

W 3 etapie zadania został wykonany multimedialny pakiet edukacyjny z wizualizacjami zagrożeń mechanicznych podczas użytkowania maszyn do mięsa: przecinarek taśmowej, tarczowej oraz skórowaczki. Następnie pakiet ten został zweryfikowany. W tym celu zostały przeprowadzone seminaria z udziałem  pracowników oraz służb BHP Zakładów Mięsnych. Do weryfikacji wykorzystana została ankieta oparta o standardowy kwestionariusz do oceny systemów SUS (System Usability Scale). Przeprowadzono również ankietę dotycząca przydatności wiedzy zdobytej podczas przedsięwzięć organizowanych lub współorganizowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Przygotowano i opracowano  także materiały informacyjne w formie ulotek na stronę i internetową oraz do czasopisma „Przegląd Mechaniczny”.

Na wszystkich trzech etapach zadania prace były konsultowane z przedstawicielami Zakładów Mięsnych. Ich sugestie i poprawki były na bieżąco uwzględniane.

 

   

Rys. 1. Fragment wizualizacji prezentującej zagrożenia tarciem lub obtarciem podczas operacji skórowania

 

 

 

 

Multimedialny pakiet edukacyjny dotyczący zagrożeń mechanicznych na stanowiskach pracy z przecinarkami tarczowymi i taśmowymi oraz skórowaczką w przemyśle mięsnym. Materiały informacyjne CIOP-PIB

Autor: mgr inż. Dariusz Filipek – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Techniki Bezpieczeństwa, Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

2019 r.Jednostka: Pracownia Zagrożeń Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019