Wykaz Projektów
Streszczenie

Modelowy program profilaktyki kontaktowych chorób skóry i urazów rąk dla zakładów przemysłu meblowego

Kierownik projektu: mgr inż. Joanna Kurpiewska

Streszczenie projektu:

 

Celem głównym zadania było opracowanie programu ochrony rąk (stosowanie środków ochrony skóry i ochron indywidualnych rąk), który umożliwi zmniejszenie narażenia na urazy rąk i kontaktowe choroby skóry u pracowników przemysłu meblowego.

Określono rodzaje zagrożeń rąk występujących na stanowiskach pracy w przemyśle meblowym na podstawie oceny własnej i opinii pracowników oraz dokonano analizy prawidłowości obecnie stosowanych ochron rąk i ich skuteczności. Na tej podstawie opracowano modelowy program stosowania środków ochrony skóry i ochron indywidualnych rąk u pracowników zakładów przemysłu meblowego w poszczególnych procesach pracy.

Opracowano kompleksowe wytyczne przedstawiające program stosowania środków ochrony skóry i środków ochrony indywidualnej rąk podczas prac wykonywanych przez pracowników przemysłu meblowego i zweryfikowano je w praktyce. Wytyczne te wdrożono na stanowiskach pracy w 2 zakładach przemysłu meblowego.

Przygotowano w formie broszury projekt wytycznych, zawierający program doboru i stosowania środków ochrony skóry i środków ochrony indywidualnej rąk podczas prac wykonywanych przez pracowników przemysłu meblowego. Opracowano materiały informacyjne dotyczące zagrożeń dla rąk w przemyśle meblowym, które zostaną umieszczone w serwisie internetowym CIOP-PIB.

Weryfikację wytycznych przeprowadzono wśród pracodawców, pracowników służb bhp i inspektorów okręgowych inspektoratów pracy (na ankiety odpowiedziało 50 osób). Weryfikacja polegała na ocenie za pomocą ankiet podczas seminarium weryfikującego oraz drogą elektroniczną.

Wdrożenie opracowanego programu przeprowadzono wśród ok. 200 pracowników 2 zakładów przemysłu meblowego. Przeprowadzono szkolenia bezpośrednio na stanowiskach pracy oraz przekazano stosowne zalecenia w zakresie prawidłowego doboru rękawic ochronnych zarówno pod kątem ochrony przed zagrożeniem występującym na danym stanowisku pracy, jak i w aspekcie ergonomicznym (rozmiar rękawicy, komfort użytkowania itd.). Działania dotyczyły 20 rodzajów stanowisk pracy. Opisano opinie pracowników o zarekomendowanych ochronach.

 

Zadanie 2.Z.32. Profil zawodowy respondentów

 

Przygotowano i przeprowadzono seminarium nt. modelowego programu profilaktyki kontaktowych chorób skóry i urazów rąk w przemyśle meblowym, weryfikujące opracowane wytyczne i materiały informacyjne. Seminarium pozytywnie oceniło 88% uczestników, którzy stwierdzili, że nabyta wiedza może być przydatna i zostać wykorzystana do poprawy warunków pracy w ich przedsiębiorstwach/instytucjach.

Szerokie wdrożenie wiedzy na temat ochron indywidualnych rąk i skóry na stanowiskach pracy w sektorze drzewno-meblowym spowoduje zmniejszenie kosztów ponoszonych z tytułu absencji chorobowej, wypadków przy pracy i rent oraz wydłuży czas aktywności zawodowej.

Wyniki 2. etapu zadania przedstawiono w 3 publikacjach w czasopismach o zasięgu krajowym, w tym dwóch już wydanych, oraz zaprezentowano na 2 konferencjach krajowych.Jednostka: Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2015