Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie sposobu wzorcowania mierników do oznaczania H2S, NO, NO2, CO, CH4 w zakresie stężeń regulowanych w sposób ciągły w celu rozszerzenia posiadanego zakresu akredytacji na wzorcowanie mierników, oraz sposobu wzorcowania mierników par substan-cji organicznych

Kierownik projektu: dr Krzysztof M. Benczek

Streszczenie projektu:

W pracy z wykorzystaniem normy PN-EN ISO 64145-1 z sierpnia 2008 r. opracowano i zbudowano stanowisko do dynamicznego wytwarzania mieszanek wzorcowych gazów oraz stanowisko do wytwarzania mieszanek wzorcowych par substancji organicznych do wzorcowania eksplozymetrów. Zbadano podstawowe parametry metrologiczne przepływomierzy błonkowych, rotametrów i termicznych masowych regulatorów przepływu oraz zakresy i stabilność kontroli strumieni objętości posiadanych zaworów iglicowych z nastawami mikrometrycznymi i bez nich. Określono takie charakterystyki wytwarzanych mieszanek, jak stabilność stężenia i najniższe wytwarzane stężenia oraz określono niepewność stężeń wytwarzanych mieszanek i ich przepływów. Na podstawie opracowanego projektu procedury oraz dwóch instrukcji stanowiskowych przygotowano stanowiska badawcze do rozszerzenia akredytacji laboratoriów wzorcujących w CIOP-PIB w zakresie wytwarzania mieszanek wzorcowych H2S, NO, NO2, CO, CH4 oraz dowolnych cieczy palnych.Jednostka: Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

Okres realizacji: 01.04.2014 – 30.09.2015