Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena możliwości powstawania szczególnie niebezpiecznych substancji chemicznych w warunkach pożarowych scenariuszy poważnych awarii w obiektach magazynujących chemikalia.

Kierownik projektu: dr Agnieszka Gajek

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania przeprowadzono, na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, analizę rodzajów substancji chemicznych magazynowanych w Polsce w dużych ilościach. Przeprowadzono odrębną analizę dla substancji niebezpiecznych występujących w obiektach magazynowanych w przemyśle wydobywczym. Przygotowano również analizę danych dotyczących pożarów w obiektach magazynowanych i ich skutkach w latach 2006-2010.
Omówiono kryteria kwalifikacyjne projektu Dyrektywy Seveso III w odniesieniu do substancji o najniższych wartościach progowych dla grup substancji niebezpiecznych. Sporządzono wykaz substancji niebezpiecznych o najmniejszych wartościach progowych: sklasyfikowanych do kategorii H1 Ostro toksyczne oraz substancji niebezpiecznych wymienionych w odrębnej tabeli "Substancji nazwanych" o wartościach progowych odpowiadających wartościom grupy H1 Ostro toksyczne.
Do zidentyfikowanych substancji określono zestaw informacji niezbędnych do przeprowadzenia wstępnej oceny ryzyka ich powstawania w scenariuszach pożarowych.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Gajek A., Benczek K., Gałkowska O., Kurpiewska J., Ocena możliwości powstawania niebezpiecznych substancji w wyniku utraty kontroli nad procesem., Przemysł Chemiczny, 92,6: 870-876., 2013
  2. Gajek A., Gałkowska O., Benczek K., Kurpiewska J., Zagrożenie cyjanowodorem i cyjankami w trakcie poważnej awarii przemysłowej., Przemysł Chemiczny, 92,11: 2039-2043., 2013

 Jednostka: Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013