Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie metod i sposobów spełniających wymagania bezpieczeństwa chemicznego dla przechowywania towarów w magazynach, w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Domański

Streszczenie projektu:

W czasie realizacji zadania dokonano charakterystyki zagrożeń, których źródłem są niebezpieczne materiały chemiczne, przedstawiono zasady i kryteria klasyfikacji, pakowania i oznakowania tych materiałów przyjęte w umowie ADR oraz w rozporządzeniu CLP Parlamentu Europejskiego i Rady. Wskazano dokumenty, które zaimplementowały te zasady i kryteria do polskiego prawa.
Następnie zebrano i usystematyzowano zasady bezpiecznego postępowania z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, mieszaninami i towarami w czasie ich magazynowania i transportu. Wskazano wymagania w zakresie bezpieczeństwa, jakie należy spełnić przy pracach związanych z magazynowaniem i transportem substancji i towarów niebezpiecznych.
Zebrane materiały były podstawą do opracowania 2 poradników nt. magazynowania niebezpiecznych materiałów chemicznych oraz zbioru dziesięciu poradników o ogólnym tytule "Podstawy bezpiecznego magazynowania substancji i mieszanin chemicznych" - z przeznaczeniem do umieszczenia na stronach internetowych CIOP-PIB.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Domański W., Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin., Przemysł Chemiczny, 92,1: 10-14., 2013
  2. Piotrowski T., Domański W., Przykładowe oceny ryzyka wybuchu w zakładach przemysłowych zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych., Przemysł Chemiczny, 92,12: 2256-2260., 2013
  3. Domański W., Kurpiewska J., Podstawowe zasady bezpiecznej pracy w magazynach chemikaliów., CIOP-PIB, Warszawa 36 s., 2013

 Jednostka: Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013