Wykaz Projektów
Streszczenie

Utrzymanie i rozwój systemu dobrowolnej certyfikacji kompetencji osób i uznawania kompetencji jednostek edukacyjnych wpływających na kształtowanie warunków pracy w Polsce oraz wsparcie służby bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez utrzymanie i rozwój Sieci Regionalnych Ośrodków BHP.

Kierownik projektu: lek. Witold Gacek

Streszczenie projektu:

Kompetencje techniczno-organizacyjne oraz system zapewnienia jakości Ośrodka Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania (OCOiSZ) jako jednostki certyfikującej osoby funkcjonującej w strukturze CIOP-PIB oceniono poprzez przeprowadzenie 3 audytów wewnętrznych i 3 kontrolnych w nadzorze Polskiego Centrum Akredytacji. W wyniku oceny systemu zapewnienia jakości Ośrodek otrzymał akredytację nr AC 071 w dotychczasowym zakresie, a certyfikat akredytacji ma ważność do 17 maja 2015 r. W związku z tym nadzór nad systemem jakości działań realizowanych przez OCOiSZ jest wykonywany w ramach państwowego systemu oceny zgodności zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Ponadto zapewniono i utrzymano kompetencje personelu OCOiSZ poprzez realizację 4 szkoleń wewnętrznych i 14 zewnętrznych oraz uczestnictwo w 4 konferencjach i 13 seminariach organizowanych przez Instytut.
W ramach działalności certyfikacyjnej Ośrodka oceniono kompetencje 149 osób, przyznano 149 osobom certyfikaty kompetencji oraz nadzorowano łącznie 847 certyfikatów. Ponadto nadzorowano kompetencje 28 jednostek edukacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymywano akredytację 16 Regionalnych ośrodków BHP.
W celu przeprowadzenia promocji systemu certyfikacji kompetencji osób przygotowano i zaprezentowano materiały informacyjne nt. jednostek edukacyjnych i Regionalnych Ośrodków BHP podczas 4 konferencji międzynarodowych , 13 seminariów i warsztatów dla pracowników służby BHP organizowanych przez Instytut, a także spotkań z przedstawicielami i wykładowcami jednostek edukacyjnych oraz Regionalnych Ośrodków BHP.Jednostka: Ośrodek Certyfikacji Osób i Systemów Zarządzania

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013