Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój działalności Centrum Badań i Promocji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Pracujących i Ludności (EM-Centrum) w kontekście wdrażania międzynarodowych wymagań do prawa pracy w Polsce.

Kierownik projektu: dr inż. Jolanta Karpowicz

Streszczenie projektu:

Centrum Badań i Promocji Bezpieczeństwa Elektromagnetycznego Pracujących i Ludności (EM-Centrum) zostało utworzone w celu integracji i upowszechniania doświadczeń z realizacji badań dotyczących oceny i ograniczenia zagrożeń elektromagnetycznych w środowisku pracy i życia, funkcjonowaniu laboratoriów CIOP-PIB, akredytowanych w zakresie badań pól elektromagnetycznych i wzorcowania aparatury pomiarowej, działalności normalizacyjno-legislacyjnej oraz analizy specjalistycznego piśmiennictwa.
Głównym celem rozwoju działalności EM-Centrum w okresie realizacji zadania było naukowe wsparcie systemowych działań organów państwa wynikających z konieczności wdrażania europejskiego prawa pracy, w tym dyrektywy ramowej 89/391/EWG i dyrektyw szczegółowych oraz zaleceń międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w warunkach narażenia na pola elektromagnetyczne oraz wsparcie pracodawców i organów nadzoru, obowiązanych do ich praktycznego wdrożenia.
Działalność EM-Centrum związana była w dużej mierze z udziałem Polski w procesie negocjacji zmierzających do nowelizacji dyrektywy europejskiej 2004/40/WE i łączyła się z pracami Grupy Roboczej Rady UE ds. Kwestii Społecznych. W 2013 roku prace zakończono opublikowanym tekstem nowej dyrektywy 2013/35/UE.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Karpowicz J., Gryz K., Politański P., Zmyślony M., Narażenie na pole magnetyczne i zagrożenia zdrowia przy obsłudze skanerów rezonansu magnetycznego., Medycyna Pracy, 62,3, s. 309-321., 2011
  2. Karpowicz J., Gryz K., Leszko W., Zradziński P., Zobiektywizowana ocena narażenia chirurgów na radiofalowe pola elektromagnetyczne - w kontekście czasu narażenia oraz polskich i znowelizowanych międzynarodowych wymagań dotyczących ochrony pracowników., Medycyna Pracy, 64(4) : 487-501, http://dx.dol.org/mp.5893.2013.0044, 2013
  3. Hansson Mild K., Hand J., Hietanen M., Gowland P., Karpowicz J., Keevil S., Lagroye I.,van Rongen E., Scarfi M.R., Wilen J., Exposure classification of MRI workers in epidemiological studies., Bioelectromagnetics, 34, s. 81-84., 2013
  4. Gryz K., Karpowicz J., Zradziński P., Pole magnetyczne wytwarzane przez wyposażenie elektromagnetyczne w budynkach - zalecenia profilaktyczne dotyczące ograniczania narażenia długotrwałego., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 5, s. 16-19., 2011
  5. Zradziński P., Roman-Liu D., Zalecenia profilaktyczne celem ochrony operatora rezystancyjnej zgrzewarki podwieszanej przed zagrożeniami elektromagnetycznymi i biomechanicznymi., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 11, s. 10-13., 2011
  6. Zradziński P., Modelowanie i ocena narażenia operatora podwieszanej zgrzewarki rezystancyjnej na jednoczesne oddziaływanie czynników elektromagnetycznego i biomechanicznego., Acta Bio-Optica et Informatica Medica - Inżynieria Biomedyczna, 1, 18, s. 50-54., 2012
  7. Karpowicz J., Gałęziak J., Podstawy europejskiego systemu ochrony pracowników przed elektromagnetycznymi zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz wymagania dyrektywy 2013/35/UE., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 9, s. 2-4., 2013
  8. Karpowicz J., Gryz K., Experimental evaluation of ballistic hazards in imaging diagnostic center., Polish Journal of Radiology, 78(2), s. 31-37., 2013
  9. Karpowicz J., Gryz K., Profilaktyka elektromagnetycznych zagrożeń wypadkowych w placówkach diagnostyki medycznej stosujących technikę rezonansu magnetycznego., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 9, s. 28-29., 2013

 Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013