Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena zawodowych zagrożeń elektromagnetycznych przy urządzeniach fizykoterapeutycznych.

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Gryz

Streszczenie projektu:

Wykorzystując dane bibliograficzne, wizyty studialne w placówkach opieki zdrowotnej oraz badania ankietowe, przeanalizowano czynniki determinujące poziom zagrożeń elektromagnetycznych związanych z eksploatacją urządzeń fizykoterapeutycznych, takich jak: cechy konstrukcyjne wszystkich urządzeń, organizacja przestrzenna placówek fizjoterapeutycznych oraz pomieszczeń i stanowisk pracy związanych z eksploatacją urządzeń, zastosowane profilaktyczne środki ochrony zbiorowej, sposób wykonywania zabiegów pacjentom, liczba zabiegów i pracowników obsługujących w ciągu dnia urządzenia, informowanie pracowników o wynikach przeprowadzonej oceny poziomu zagrożeń przy urządzeniach. Stwierdzono m.in. niewystarczający poziom wiedzy pracowników i pracodawców o zagrożeniach elektromagnetycznych przy urządzeniach fizykoterapeutycznych i metodach bezpiecznego wykonywania pracy. Ankieta wykazała, że w wielu placówkach nie przeprowadzono wymaganych prawem pracy działań związanych z oceną i informowaniem pracowników o zagrożeniach elektromagnetycznych przy obsługiwanych urządzeniach, co utrudnia im unikanie narażeń, które nie są konieczne, aby przeprowadzić terapię pacjentów.
Przeprowadzono badania laboratoryjne i terenowe wśród pracowników obsługujących diatermie fizykoterapeutyczne dotyczące prądu dłoni z użyciem różnorodnych fantomów zastępujących ciała człowieka. Oceniono reprezentatywność takiej metody oceny zagrożeń w stosunku do wyników badań wymagających narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne podczas pomiarów.
Opracowano również , obejmującą pomiary fantomowe prądów dłoni i prądu stóp, uniwersalną metodę badań narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne przy obsłudze urządzeń fizykoterapeutycznych, w kontekście zidentyfikowanych w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz rozkładu przestrzennego parametrów pól elektromagnetycznych w otoczeniu urządzeń fizykoterapeutycznych.

Wyniki przeprowadzonych badań wykorzystano, opracowując poradnik poświęcony wymaganiom BHP oraz metodom ograniczania zagrożeń elektromagnetycznych przy obsłudze urządzeń fizykoterapeutycznych, a także materiały informacyjne prezentujące w syntetycznej formie charakterystykę i ocenę tych zagrożeń.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Karpowicz J., Gryz K., An assessment of hazards caused by electromagnetic international on humans present near short-wave physiotherapeutic devices of various types, including hazards for users of electronic active implantable medical devices (AIMD)., BioMed Research International, online http://dx.doi.org/10.1155/2013/150143, 2013
  2. Gryz K., Karpowicz J., Ocena prądu dłoni u pracowników i pól elektromagnetycznych przy fizykoterapeutycznych diatermiach krótkofalowych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, nr 9, s. 16-18., 2013

 Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013