Wykaz Projektów
Streszczenie

Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym stosowanym do badań laboratoryjnych w procesach oceny zgodności wyrobów oraz do badań związanych z kształtowaniem warunków pracy.

Kierownik projektu: mgr inż. Grażyna Szlagowska

Streszczenie projektu:

Zadanie realizowano zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących", stanowiącej podstawę systemów zarządzania obowiązujących w laboratoriach badawczych i wzorcujących CIOP-PIB.
Cele zadania zrealizowano poprzez:
- prowadzenie kontroli metrologicznej wyposażenia pomiarowego i badawczego laboratoriów badawczych i wzorcujących Instytutu poprzez okresowe ich wzorcowanie bądź sprawdzanie,
- aktualizację procedur/instrukcji dotyczących wzorcowania, sprawdzania wyposażenia pomiarowego i badawczego,
- aktualizację dokumentacji dotyczącej wyposażenia pomiarowego i badawczego wynikającą z obowiązujących w Instytucie systemów zarządzania.
Efektem realizacji zadania jest potwierdzenie, że wyposażenie stosowane w CIOP-PIB do badań laboratoryjnych w procesach oceny zgodności wyrobów oraz do badań związanych z kształtowaniem warunków pracy spełnia wymagania określone w ich dokumentacji technicznej oraz wynikające z przyjętych metod badawczych. Osiągnięte rezultaty zapewniają odniesienie wyników wykonywanych badań i pomiarów do wzorców państwowych zgodnie z łańcuchem pomiarowym krajowego systemu miar.Jednostka: Zespól Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013