Wykaz Projektów
Streszczenie

Utrzymanie i rozwój kompetencji technicznych akredytowanych laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Kierownik projektu: mgr inż. Kinga Makuła

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania w laboratoriach badawczych i wzorcujących przeprowadzone prace objęły:
- doskonalenie systemu zarządzania laboratoriów badawczych i wzorcujących poprzez prowadzenie audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania oraz realizację działań korygujących i zapobiegawczych,
- sterowanie jakością badań i wzorcowań poprzez realizację programów kontroli jakości,
- doskonalenie kompetencji personelu poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
- aktualizację i nadzorowanie dokumentów systemu zarządzania laboratoriów badawczych i wzorcujących Instytutu,
- aktualizację procedur badawczych i pomiarowych objętych zakresem akredytacji laboratoriów badawczych oraz wzorcujących,
- doskonalenie systemu informatycznego wspomagającego nadzorowanie dokumentacji systemu zarządzania laboratoriów badawczych i wzorcujących.
W ramach realizacji zadania przeprowadzono 49 audytów wewnętrznych, zorganizowano 6 przeglądów zarządzania laboratoriów badawczych i wzorcujących, podjęto realizację 52 działań korygujących oraz 131 działań zapobiegawczych, wykonano 139 powtórnych badań i 30 powtórnych wzorcowań w ramach programów kontroli jakości. Doskonalono kompetencje techniczne personelu laboratoriów badawczych i laboratoriów wzorcujących poprzez uczestnictwo w 24 szkoleniach zewnętrznych i 15 szkoleniach wewnętrznych.Jednostka: Zespól Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013